Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Agresja taty w moim mieszkaniu

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-08-31

Mam problem – ojciec alkoholik i awanturnik bezprawnie rządzi się w moim mieszkaniu, jest niezameldowany i utrudnia mi życie. Jak mogę się go pozbyć? Słowne prośby są bezskuteczne.

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Rozumiem, że ojciec nie posiada tytułu prawnego do przedmiotowego lokalu.

W tej sytuacji może Pan złożyć doniesienie na policję lub do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez ojca przestępstwa znęcania się na Pana szkodę i wnieść o orzeczenie względem ojca środka karnego polegającego na opuszczeniu zajmowanego wspólnie z Panem lokalu.

Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu karnego „kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Stosowanie siły fizycznej nie jest warunkiem koniecznym dla bytu tego przestępstwa. Długotrwałe znęcanie się psychiczne nad członkami rodziny uzasadnia pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności za przestępstwo znęcania się.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z należy zgłosić na Policję lub w prokuraturze. Zawiadomienie o przestępstwie spowoduje wszczęcie postępowania przygotowawczego w formie dochodzenia prowadzonego przez Policję, którego celem będzie ustalenie czy ojciec popełnił przestępstwo i jakie, zebranie i zabezpieczenie dowodów, zebranie o osobie podejrzanej danych osobopoznawczych, ustalenie osób pokrzywdzonych jego zachowaniem, itd. W tym celu zostaną przesłuchani świadkowie, np. Pan, inni członkowie rodziny, może też sąsiedzi.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeśli organ prowadzący postępowanie przygotowawcze na podstawie zebranych informacji poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że ojciec dopuścił się czynu, wówczas wyda postanowienie o przedstawieniu zarzutów i przesłucha go na okoliczność przedstawionych zarzutów; następnie prokurator skieruje przeciwko niemu akt oskarżenia do sądu, i sprawa będzie się już dalej toczyła przed właściwym ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa sądem rejonowym w wydziale karnym.

Należy pamiętać, że zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak również w sądowym będzie Pan uprawniony do składania wniosków dowodowych, np. o powołanie konkretnych świadków na okoliczność awantur i stosunków panujących między Panami.

Proszę jednak pamiętać, iż przestępstwo znęcania się ścigane jest z urzędu, tym samym jeśli złoży już Pan doniesienie, to postępowanie karne zostanie wszczęte i przeprowadzone bez względu na to, czy na późniejszym etapie cofnie Pani swoją wolę ścigania ojca.

Ewentualnie, jeśli nie chce Pan skorzystać z drogi procesu karnego, może Pan szukać ochrony przed sądem cywilnym i wystąpić z pozwem o eksmisję.

Najpierw należy jednak rozstrzygnąć, w jakich okolicznościach ojciec zamieszkał w Pana lokalu, czy na podstawie umowy najmu czy użyczenia. Chodzi o to czy ojciec ma status lokatora.

Zgodnie z ustawą o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego pod pojęciem lokatora należy rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Przed skierowaniem pozwu umowę najmu lub użyczenia należy wypowiedzieć.

Jednak lokatorzy chronieni są przed wypowiedzeniem przez ustawę o ochronie praw lokatorów. I tak, w przypadku lokatorów wypowiedzenie stosunku najmu (użyczenia) może nastąpić między innymi z niżej wskazanych przyczyn, gdy lokator:

 • pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
 • jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
 • wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub
 • używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku.

Po upływie okresu wypowiedzenia, jeśli lokator dobrowolnie nie wyprowadzi się z lokalu, właściciel jest zmuszony skierować pozew o eksmisję. Sądem właściwym dla postępowania eksmisyjnego będzie sąd rejonowy wydział cywilny miejsca położenia lokalu. Pozew o eksmisję należy złożyć w sądzie w trzech egzemplarzach. Opłata sądowa od pozwu, w przypadku żądania eksmisji, wynosi 200 zł. Dowód uiszczenia opłaty należy załączyć do pozwu.

W postępowaniu eksmisyjnym sąd ustali, czy lokatorom służył status lokatora w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a jeśli tak, to czy służy im prawa do lokalu socjalnego.

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

 • kobiety w ciąży,
 • małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
 • obłożnie chorych,
 • emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
 • osoby posiadającej status bezrobotnego,
 • osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały
  – chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

W razie orzeczenia eksmisji z lokalem socjalnym sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zaoferowania przez gminę lokalu socjalnego. Do tego czasu byli lokatorzy mogą zamieszkiwać w lokalu, jednak co miesiąc powinni uiszczać na rzecz właściciela, tzw. odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

Mniej komplikacji będzie jeśli Pana ojciec nie zostanie uznany za lokatora. Wówczas nie będzie przysługiwało mu uprawnienie do lokalu socjalnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odpowiedzialność za długi osoby uprawnionej do zamieszkiwania w lokalu od gminy

Moja znajoma, pomimo że ma takie uprawnienie, nie mieszka w przydzielonym lokalu komunalnym. Jej rodzice zadłużyli mieszkanie i po śmierci matki...

Chcę sprzedać dom, ale pełnoletnie dziecko nie chce się wyprowadzić

Mieszkam i pracuję za granicą, chciałabym sprzedać dom w Polsce. Jednakże w domu tym zamieszkuje moja 30-letnia córka, która posiada zasiłek...

Rozpoczęcie budowy i utracenie prawa do lokalu socjalnego

Mam wyrok sądowy o eksmisji z uwagi na stan techniczny budynku. Obecnie pracuję za granicą. Sąd wstrzymał wykonanie eksmisji do czasu wskazania przez...

Była żona nie chce wyprowadzić się z mieszkania

Jestem po rozwodzie. Była żona nie chce opuścić mieszkania, które jest moim majątkiem odrębnym, nabytym przed zawarciem małżeństwa. Była żona prowokuje...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »