Kategoria: Eksmisja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Agresja taty w moim mieszkaniu

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-08-31

Mam problem – ojciec alkoholik i awanturnik bezprawnie rządzi się w moim mieszkaniu, jest niezameldowany i utrudnia mi życie. Jak mogę się go pozbyć? Słowne prośby są bezskuteczne.

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Rozumiem, że ojciec nie posiada tytułu prawnego do przedmiotowego lokalu.

W tej sytuacji może Pan złożyć doniesienie na policję lub do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez ojca przestępstwa znęcania się na Pana szkodę i wnieść o orzeczenie względem ojca środka karnego polegającego na opuszczeniu zajmowanego wspólnie z Panem lokalu.

Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu karnego „kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Stosowanie siły fizycznej nie jest warunkiem koniecznym dla bytu tego przestępstwa. Długotrwałe znęcanie się psychiczne nad członkami rodziny uzasadnia pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności za przestępstwo znęcania się.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z należy zgłosić na Policję lub w prokuraturze. Zawiadomienie o przestępstwie spowoduje wszczęcie postępowania przygotowawczego w formie dochodzenia prowadzonego przez Policję, którego celem będzie ustalenie czy ojciec popełnił przestępstwo i jakie, zebranie i zabezpieczenie dowodów, zebranie o osobie podejrzanej danych osobopoznawczych, ustalenie osób pokrzywdzonych jego zachowaniem, itd. W tym celu zostaną przesłuchani świadkowie, np. Pan, inni członkowie rodziny, może też sąsiedzi.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeśli organ prowadzący postępowanie przygotowawcze na podstawie zebranych informacji poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że ojciec dopuścił się czynu, wówczas wyda postanowienie o przedstawieniu zarzutów i przesłucha go na okoliczność przedstawionych zarzutów; następnie prokurator skieruje przeciwko niemu akt oskarżenia do sądu, i sprawa będzie się już dalej toczyła przed właściwym ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa sądem rejonowym w wydziale karnym.

Należy pamiętać, że zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak również w sądowym będzie Pan uprawniony do składania wniosków dowodowych, np. o powołanie konkretnych świadków na okoliczność awantur i stosunków panujących między Panami.

Proszę jednak pamiętać, iż przestępstwo znęcania się ścigane jest z urzędu, tym samym jeśli złoży już Pan doniesienie, to postępowanie karne zostanie wszczęte i przeprowadzone bez względu na to, czy na późniejszym etapie cofnie Pani swoją wolę ścigania ojca.

Ewentualnie, jeśli nie chce Pan skorzystać z drogi procesu karnego, może Pan szukać ochrony przed sądem cywilnym i wystąpić z pozwem o eksmisję.

Najpierw należy jednak rozstrzygnąć, w jakich okolicznościach ojciec zamieszkał w Pana lokalu, czy na podstawie umowy najmu czy użyczenia. Chodzi o to czy ojciec ma status lokatora.

Zgodnie z ustawą o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego pod pojęciem lokatora należy rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Przed skierowaniem pozwu umowę najmu lub użyczenia należy wypowiedzieć.

Jednak lokatorzy chronieni są przed wypowiedzeniem przez ustawę o ochronie praw lokatorów. I tak, w przypadku lokatorów wypowiedzenie stosunku najmu (użyczenia) może nastąpić między innymi z niżej wskazanych przyczyn, gdy lokator:

 • pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
 • jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
 • wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub
 • używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku.

Po upływie okresu wypowiedzenia, jeśli lokator dobrowolnie nie wyprowadzi się z lokalu, właściciel jest zmuszony skierować pozew o eksmisję. Sądem właściwym dla postępowania eksmisyjnego będzie sąd rejonowy wydział cywilny miejsca położenia lokalu. Pozew o eksmisję należy złożyć w sądzie w trzech egzemplarzach. Opłata sądowa od pozwu, w przypadku żądania eksmisji, wynosi 200 zł. Dowód uiszczenia opłaty należy załączyć do pozwu.

W postępowaniu eksmisyjnym sąd ustali, czy lokatorom służył status lokatora w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a jeśli tak, to czy służy im prawa do lokalu socjalnego.

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

 • kobiety w ciąży,
 • małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
 • obłożnie chorych,
 • emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
 • osoby posiadającej status bezrobotnego,
 • osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały
  – chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

W razie orzeczenia eksmisji z lokalem socjalnym sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zaoferowania przez gminę lokalu socjalnego. Do tego czasu byli lokatorzy mogą zamieszkiwać w lokalu, jednak co miesiąc powinni uiszczać na rzecz właściciela, tzw. odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

Mniej komplikacji będzie jeśli Pana ojciec nie zostanie uznany za lokatora. Wówczas nie będzie przysługiwało mu uprawnienie do lokalu socjalnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »