Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Bonifikata dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Autor: Kinga Karaś

Jestem faktyczną opiekunką siostry ze stwierdzoną umiarkowaną niepełnosprawnością powstałą w dzieciństwie. Czy z tego tytułu mogę ubiegać się o 99% bonifikatę (dotyczy prawa własności gruntu) z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018? Mieszkamy razem. Siostra ma przyznaną II grupę inwalidzką. Ma 72 lata. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Bonifikata dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Warunki uzyskania bonifikaty

Podstawę prawną stanowi: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z bonifikatą na wykup mieszkania. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy:

„1. Właściwy organ udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%:

1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,

2) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm. 19) ),

3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),

4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),

5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym

– będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób”.

Zobacz również: Jak uzyskać mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej?

Bonifikata dla opiekuna prawnego

Podstawową kwestią jest to, czy została Pani ustanowiona opiekunem prawnym siostry oraz czy Pani lub siostra posiadają prawo własności tej nieruchomości. Jeżeli siostra posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności, to stanowi przesłankę do uzyskania ewentualnej bonifikaty. Jeżeli mieszkanie jest Pani, to istotne jest, by na dzień składania wniosku o przyznanie bonifikaty była Pani jej opiekunem prawnym. Jeżeli mieszkanie jest siostry, to jako jej opiekun prawny składa Pani w jej imieniu stosowny wniosek.

Wniosek o uzyskanie bonifikaty dla opiekuna prawnego

Podsumowując, z tytułu posiadania przez siostrę oświadczenie o stopniu niepełnosprawności przysługuje Państwo 99% bonifikata, która udzielana jest na wniosek. Warunkiem jej przyznania jest złożenie wniosku wraz z załącznikami. Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające orzeczenia stopnia niepełnosprawności oraz dokumenty potwierdzające fakt, iż jest Pani opiekunem prawnym siostry. Każdy urząd miasta posiada swój wzór wniosku o udzielenie przedmiotowej bonifikaty, jednak w każdym tym dokumencie należy podać takie same dane – tj. dane osobowe, dane dotyczące nieruchomości oraz tytuł, z jakiego przyznawana jest bonifikata. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl