Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak możliwości przywrócenia tytułu prawnego do lokalu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-02-09 • Aktualizacja: 2022-06-13

Mieszkam w mieszkaniu kwaterunkowym, którego najemcą była moja nieżyjąca matka. Mam wyrok eksmisji z prawem do lokalu socjalnego. Do tej pory była zasada, że w przypadku spłaty zadłużenia gmina przywracała tytuł prawny do lokalu. Natomiast w tej chwili obowiązuje uchwała, która stanowi, że osoby, które dostały wyrok eksmisji przed lipcem 2016 r., mogły uzyskać tytuł prawny do lokalu po spłacie zadłużenia do lipca 2016 r. Ja oczywiście o tym nie wiedziałem. Czy gmina nie powinna wysłać zawiadomienia o zmianie przepisów lub wezwać do spłaty zadłużenia do ww. daty z informacją, że po tej dacie nie będzie można uzyskać tytułu prawnego do zajmowanego lokalu? Czy ta uchwała rady miasta jest zgodna z konstytucją, prawem unijnym? Co mogę zrobić, żeby sprawę odkręcić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak możliwości przywrócenia tytułu prawnego do lokalu

Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów „rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel; w razie gdy rada gminy nie określi w uchwale odmiennych zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje się odpowiednio zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”.

Stosownie do art. 21 ust. 3 tej ustawy „zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać w szczególności:

1. wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu;

2. warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;

3. kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;

4. warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;

5. tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;

6. zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;

7. kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m²”.

Z powyższego wynika, że ustawodawca w przepisie art. 21 ust. 3 ustawy określił materię, jaką pozostawiono do uregulowania w drodze uchwały radzie gminy, wyznacza on granice upoważnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Bez najmniejszych wątpliwości zamieszczony w przepisie art. 21 ust. 3 ustawy zwrot „w szczególności” nakazuje obligatoryjne uwzględnienie w uchwale wszystkich elementów wymienionych w pkt 1–7. Oznacza to, że przede wszystkim uchwała taka winna kompleksowo i szczegółowo regulować wszystkie zagadnienia wymienione w tym upoważnieniu ustawowym, w sposób dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb danej społeczności lokalnej.

Na mocy art. 4 ust. 1 ustawy do zadań własnych gminy należy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach (art. 4 ust. 2 ustawy).

Gmina może uzależnić prawo do przywrócenia prawa do lokalu od wpłaty zaległości. Nie musi wysyłać do dłużników indywidualnych informacji o podjętych uchwałach. Uchwały są podawane do publicznej wiadomości, nie indywidualnie.

Jeśli uważa Pan, że uchwała naruszyła Pana interesy, ma Pan prawo do jej zaskarżenia. Uprawnienie takie wynika z art. 101 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z ww. przepisem każda osoba, której interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Jest to dopuszczalne jedynie po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego w wyroku z 9 czerwca 1995 r., sygn. akt IV SA 346/93, „naruszenie interesu prawnego to takie naruszenie subiektywnie pojmowanego przez skarżącego jego interesu, które obiektywnie polega na nieprzestrzeganiu przez organ norm prawnych powszechnie obowiązujących”.

I nadal ma Pan prawo do wnioskowania o przywrócenie prawa do lokalu. To wyłącznie uznaniowa decyzja gminy.

Zobacz również: Eksmisja z lokalu komunalnego bez umowy najmu

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »