Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak wpłaty kaucji oraz wskazania lokalu w razie egzekucji jako powód rozwiązania umowy najmu

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2020-02-24

Moja pełnomocniczka podpisała wadliwą umowę najmu mieszkania – nie ma daty, do której najemca ma dostarczyć dokumenty notarialne - wskazanie lokalu w razie egzekucji. Najemca nie dokonał też całej wpłaty kaucji (do dzisiaj). Chcę rozwiązać tę umowę – jak to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak wpłaty kaucji oraz wskazania lokalu w razie egzekucji jako powód rozwiązania umowy najmu

Warunki zawarcia wiążącej umowy najmu

Umowa najmu, aby mogła zostać zakwalifikowana jako umowa najmu okazjonalnego, musi nie tylko zawierać określenie przedmiotu najmu i wysokości czynszu, ale musi też spełniać dodatkowe wymagania przewidziane w art. 19a ust. 1–2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, czyli zawierać wszystkie oświadczenia, o których tam mowa w odpowiedniej formie. Ponadto wynajmujący musi zgłosić zawarcie umowy najmu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu. Jeśli którykolwiek z tych warunków nie został spełniony, należy uznać, że nawiązany stosunek prawny nie może być kwalifikowany jako najem okazjonalny.

Brak oświadczenia najemcy

Jednak brak przedłożenia przez najemcę aktu notarialnego obejmującego jego oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do obowiązku opróżnienia lokalu i wydania go wynajmującemu nie skutkuje nieważnością umowy najmu; nie powoduje także jej bezskuteczności. Przyjmuje się, że oświadczenie to może zostać złożone w każdym czasie po zawarciu umowy najmu, a nawet już po jej wygaśnięciu (M. Walasik, Poddanie się egzekucji przez najemcę, s. 101). Najemca może złożyć swoje oświadczenie o poddaniu się egzekucji jednocześnie z zawarciem umowy najmu okazjonalnego, jak również jeszcze przed jej zawarciem, o ile w chwili składania tego oświadczenia jest już dostatecznie skonkretyzowany zamiar zawarcia umowy najmu okazjonalnego i znane są jej postanowienia, które powinny zostać zamieszczone w treści oświadczenia najemcy, aby dostosować je do treści stosunku najmu, który ma powstać (M. Walasik, jw., s. 102; M. Mazurek, Wydanie nieruchomości, s. 114; zob. też F. Zedler, Poddanie się egzekucji, s. 67–68; A. Jakubecki, Poddanie się egzekucji, s. 82–83). Uznaje się też w doktrynie i orzecznictwie – i jest to stanowisko dominujące – że w braku oświadczenia najemcy, o którym mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, umowa nie może być kwalifikowana jako umowa najmu okazjonalnego, a zatem podlega w całości przepisom ustawy, choć nadal jest umową najmu lokalu zawartą na czas oznaczony.

Wypowiedzenie jak przy zwykłej umowie najmu

Powyższe stanowisko doktryny nie jest zatem dla Pani korzystne. Musiałaby Pani wypowiedzieć umowę najmu na warunkach ogólnych (z uwzględnieniem przez prawo dopuszczalnych przesłanek), a dopiero potem przeprowadzić egzekucję poprzez sądowe postępowanie o opróżnienie lokalu i następnie egzekucję komorniczą. To znacznie wydłużyłoby czas oczekiwania na opróżnienie lokalu.

Brak zapłaty kaucji przez wynajmującego

Na szczęście wspomina Pani, że najemca miał dokonać wpłaty kaucji. O ile z umowy wynika, że jest ona zawarta pod warunkiem wpłaty całości kaucji, to sprawa jest dla Pani korzystna. Zapis, że umowa jest zwarta pod warunkiem zapłaty pełnej kaucji, powoduje, że musi ziścić się ów warunek (zawieszający), by uznać, że umowa w ogóle została zawarta. Jeśli warunek się nie spełnił – nie nastąpiła pełna wpłata kaucji w określonym terminie – wówczas nie można powiedzieć, że umowa została skutecznie zawarta. Zatem z chwilą niespełnienia się warunku lokator zamieszkuje lokal bez tytułu prawnego, bez umowy. W tej sytuacji nie ma potrzeby, by wypowiadać umowę, a jedynie z powołaniem się na wyżej opisany fakt nieziszczenia się warunku niezbędnego do zawarcia umowy zażądać opuszczenia w określonym czasie mieszkania. Jeśli lokator się nie wyprowadzi, wówczas można wystąpić do sądu o nakazanie opróżnienia lokalu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »