Kategoria: TBS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, gdy TBS nie chce wydać zgody na przekazanie partycypacji?

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2017-06-12

Jestem najemcą w TBS-ie, natomiast partycypantem moja siostra i umowę partycypacji podpisała w 2004 r. Siostra chce przepisać partycypację na mnie jako umowę darowizny. Byłem się pytać w siedzibie TBS-u odnośnie takiego przekazania i odpowiedzieli mi, że nie wyrażają zgody na takie cesje. Co zrobić, gdy TBS nie chce wydać zgody?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Do roku 2004 wszelkie kwestie działania TBS-ów regulowane były w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Ówczesna ustawa w art. 29, stanowiła, iż „pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swych pracowników, a także inne osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań”. Na podstawie tego przepisu partycypanci nabywali lokal w TBS, a następnie w oparciu o zasadę swobody umów cywilnoprawnych, zawartych w art. 3531 Kodeksu cywilnego, zawierali umowy z osobami trzecimi, którym to przekazywali nabyte przez siebie prawo do lokalu w TBS-ie. O fakcie takiej umowy, strony jedynie informowały TBS, bowiem nie musiały uzyskiwać na podpisanie umowy zgody TBS-u. Możliwość przeniesienia swego prawa do mieszkania w TBS-ie, wynikała także z tego, iż sama ustawa o formach popierania budownictwa, nie wprowadzała żadnych ograniczeń co do możliwości prowadzenia obrotu lokalami TBS-u na rynku wtórnym.

Pod rządami tej umowy możliwe więc było przeniesienia praw do lokalu, w formie umowy cesji, na rzecz innych osób, bez zgody, a nawet informowania o tym TBS-u.

W roku 2004 z uwagi na bardzo szybki i dynamiczny rozrost rynku obrotu mieszkaniami w TBS-ach weszła w życie zmieniona ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W związku z powyższym do ustawy wprowadzone zostały nowe zapisy, na które obecnie może powoływać się wobec Pana TBS. W chwili obecnej art. 29 ustawy otrzymał następujące brzmienie: „pracodawca, działając w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników, a także osoby prawne mające interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych lokali (ust. 1). Pracodawcy, a także inne osoby, które zawarły z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, z wyłączeniem umów, o których mowa w ust. 2, mogą bez zgody towarzystwa dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tych umów na rzecz wskazanych przez siebie najemców (ust. 4)”. Oznacza to, iż partycypant będący pracodawcą lub też osoba prawna ma nadal prawo do przenoszenia swych praw do lokalu na inne podmioty i to bez konieczności uzyskiwania jakiejkolwiek zgody ze strony TBS-u. Niestety zapis art. 92 nie obejmuje swoją treścią osób fizycznych, czyli zwykłego Kowalskiego kupującego mieszkanie celem zaspokojenia swoich osobistych potrzeb mieszkaniowych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Sytuacja osób fizycznych, została uregulowana w odrębny sposób w art. 29a:

„1. Osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. 

2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu. 

3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.

 4. W przypadku gdy umowa najmu uzależnia termin zwrotu kwoty partycypacji od zawarcia umowy najmu danego lokalu z następnym najemcą, zwrot kwoty partycypacji następuje z dniem zawarcia tej umowy, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 3. 

5. Towarzystwo może uzależnić zawarcie umowy najmu opróżnionego lokalu mieszkalnego od wniesienia przez nowego najemcę kwoty partycypacji w wysokości wypłaconej poprzedniemu najemcy”.

Przepis ten stanowi, iż de facto osoba fizyczna partycypująca w kosztach budowy mieszkania w TBS-ie (niezależnie, czy była nim od początku, czy też nabyła to uprawnienie na mocy wcześniejszej cesji praw), nie jest jego faktycznym właścicielem, a jedynie najemcą i, co bardzo istotne, nie ma uprawnienia do dokonania zbycia swych praw na rzecz innych osób. W związku z tym jeżeli siostra chce aktualnie zbyć swoje prawa na Pańską rzecz lu też osoby trzeciej, musi ona uzyskać na to zgodę TBS-u.

Z doświadczenia wiem, iż najlepiej jest uzyskać przed zawarciem umowy pisemną zgodę TBS-u na dokonanie przeniesienia praw na Pana rzecz. Nie ma Pan ani siostra żadnego instrumentu prawnego, który zmusiłby TBS do wyrażenia zgody na dokonanie cesji prawa do partycypacji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa z TBS - opłata za podwyższony standard

Przy podpisywaniu umowy z TBS zażądano ode mnie wpłaty kaucji, partycypacji oraz opłaty za podwyższony standard. Czy opłata za podwyższenie standardu...

Lokal w TBS a kupno nowego mieszkania

Wynajmuję wraz z małżonkiem lokal w TBS. Razem podpisaliśmy umowę najmu oraz umowę partycypacyjną. W tej samej miejscowości chcemy kupić...

Wypisanie byłego męża z umowy najmu mieszkania TBS

Jestem partycypantem mieszkania w TBS, jako najemców wyznaczyłam córkę i zięcia, kiedy byli już po ślubie. Niestety małżeństwo nie przetrwało...

Rozliczenie kwoty partycypacji między małżonkami

Dziewięć lat temu wzięliśmy z mężem ślub i wprowadziłam się do jego mieszkania, którego był najemcą w ramach TBS. Dwa lata później...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »