Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, gdy TBS nie chce wydać zgody na przekazanie partycypacji?

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2017-06-12 • Aktualizacja: 2021-07-03

Jestem najemcą w TBS-ie, natomiast partycypantem moja siostra i umowę partycypacji podpisała w 2004 r. Siostra chce przepisać partycypację na mnie jako umowę darowizny. Byłem się pytać w siedzibie TBS-u odnośnie takiego przekazania i odpowiedzieli mi, że nie wyrażają zgody na takie cesje. Co zrobić, gdy TBS nie chce wydać zgody?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co zrobić, gdy TBS nie chce wydać zgody na przekazanie partycypacji?

Przenoszenie praw do lokalu w TBS

Do roku 2004 wszelkie kwestie działania TBS-ów regulowane były w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Ówczesna ustawa w art. 29, stanowiła, iż „pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swych pracowników, a także inne osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań”. Na podstawie tego przepisu partycypanci nabywali lokal w TBS, a następnie w oparciu o zasadę swobody umów cywilnoprawnych, zawartych w art. 3531 Kodeksu cywilnego, zawierali umowy z osobami trzecimi, którym to przekazywali nabyte przez siebie prawo do lokalu w TBS-ie. O fakcie takiej umowy, strony jedynie informowały TBS, bowiem nie musiały uzyskiwać na podpisanie umowy zgody TBS-u. Możliwość przeniesienia swego prawa do mieszkania w TBS-ie, wynikała także z tego, iż sama ustawa o formach popierania budownictwa, nie wprowadzała żadnych ograniczeń co do możliwości prowadzenia obrotu lokalami TBS-u na rynku wtórnym.

Pod rządami tej umowy możliwe więc było przeniesienia praw do lokalu, w formie umowy cesji, na rzecz innych osób, bez zgody, a nawet informowania o tym TBS-u.

W roku 2004 z uwagi na bardzo szybki i dynamiczny rozrost rynku obrotu mieszkaniami w TBS-ach weszła w życie zmieniona ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W związku z powyższym do ustawy wprowadzone zostały nowe zapisy, na które obecnie może powoływać się wobec Pana TBS. W chwili obecnej art. 29 ustawy otrzymał następujące brzmienie: „pracodawca, działając w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników, a także osoby prawne mające interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych lokali (ust. 1). Pracodawcy, a także inne osoby, które zawarły z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, z wyłączeniem umów, o których mowa w ust. 2, mogą bez zgody towarzystwa dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tych umów na rzecz wskazanych przez siebie najemców (ust. 4)”. Oznacza to, iż partycypant będący pracodawcą lub też osoba prawna ma nadal prawo do przenoszenia swych praw do lokalu na inne podmioty i to bez konieczności uzyskiwania jakiejkolwiek zgody ze strony TBS-u. Niestety zapis art. 92 nie obejmuje swoją treścią osób fizycznych, czyli zwykłego Kowalskiego kupującego mieszkanie celem zaspokojenia swoich osobistych potrzeb mieszkaniowych.

Sytuacja osób fizycznych, została uregulowana w odrębny sposób w art. 29a:

„1. Osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. 

2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu. 

3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.

 4. W przypadku gdy umowa najmu uzależnia termin zwrotu kwoty partycypacji od zawarcia umowy najmu danego lokalu z następnym najemcą, zwrot kwoty partycypacji następuje z dniem zawarcia tej umowy, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 3. 

5. Towarzystwo może uzależnić zawarcie umowy najmu opróżnionego lokalu mieszkalnego od wniesienia przez nowego najemcę kwoty partycypacji w wysokości wypłaconej poprzedniemu najemcy”.

Przepis ten stanowi, iż de facto osoba fizyczna partycypująca w kosztach budowy mieszkania w TBS-ie (niezależnie, czy była nim od początku, czy też nabyła to uprawnienie na mocy wcześniejszej cesji praw), nie jest jego faktycznym właścicielem, a jedynie najemcą i, co bardzo istotne, nie ma uprawnienia do dokonania zbycia swych praw na rzecz innych osób. W związku z tym jeżeli siostra chce aktualnie zbyć swoje prawa na Pańską rzecz lu też osoby trzeciej, musi ona uzyskać na to zgodę TBS-u.

Z doświadczenia wiem, iż najlepiej jest uzyskać przed zawarciem umowy pisemną zgodę TBS-u na dokonanie przeniesienia praw na Pana rzecz. Nie ma Pan ani siostra żadnego instrumentu prawnego, który zmusiłby TBS do wyrażenia zgody na dokonanie cesji prawa do partycypacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »