Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy będziemy mogli zostać w byłym mieszkaniu PKP?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-05-26

Zakupiliśmy z mężem mieszkanie, biorąc kredyt we frankach, i w chwili obecnej zadłużenie jest zbyt duże, abyśmy mogli go sprzedać. Zameldowani jednak jesteśmy w mieszkaniu, które jako spadek po PKP przejęło miasto, i to mieszkanie ma status mieszkania komunalnego. Rodzice żyją (i oby tak było jak najdłużej). Czy jest jakakolwiek możliwość pozostania w tym mieszkaniu komunalnym, jak nie będzie już głównego najemcy (wiem, że najmu się nie dziedziczy)?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Postaram się Pani wyjaśnić precyzyjnie sytuację w kontekście zadanych przez Panią pytań. Pierwsza rzecz to wstąpienie w stosunek najmu lokalu komunalnego, którego głównymi najemcami są obecnie Pani rodzice.

Taka możliwość istnieje i reguluje ją art. 691 § 1–3 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą

Osoby wymienione wyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci, a w razie braku takich osób stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa”.

Pisze Pani, że jesteście zameldowani, rozumiem, że nie mieszkacie, więc wyjaśnię, że zameldowanie to tylko kategoria administracyjna, natomiast w rozumieniu przytoczonego przepisu miejsce zamieszkania oznacza miejsce stałego przebywania.

Aby nie być gołosłowną, przytoczę wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 1981 r., sygn. akt III CRN 314/80, w którym sąd stwierdził, że „według hipotezy art. 691 KC wystarcza, jeżeli osoba obca w chwili zamieszkania, ale stale mieszkająca z najemcą aż do chwili jego śmierci, w okresie tego zamieszkania stała się osobą bliską najemcy. Przesłanka co do stałego zamieszkania z najemcą zawiera w sobie wymaganie, żeby osoba bliska najemcy nie miała innego mieszkania, a lokal mieszkalny zajmowany przez tę osobę z najemcą stanowił centrum jej spraw życiowych”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Bardzo często jest tak, że gmina prowadzi dochodzenie, którego celem jest ustalenie, czy ktoś mieszka w danym mieszkaniu, np. rozpytując sąsiadów o ten fakt, nie musi się oczywiście tak zdarzyć – to gminy robią tylko wówczas, gdy powezmą przypuszczenie, że ktoś w lokalu nie mieszka. Natomiast może być tak, że w Pani przypadku nie będzie podejrzeń w tym zakresie i gmina uzna, że skoro jest Pani dzieckiem najemców i mieszka stale z nimi w chwili śmierci, to wstępuje Pani automatycznie w stosunek najmu.

„Wstąpienie osób wskazanych w art. 691 § 1 k.c. w stosunek najmu następuje z mocy prawa, bez konieczności zawierania nowej umowy najmu między sukcesorem a wynajmującym i niezależnie od tego, czy źródłem najmu była umowa najmu czy decyzja administracyjna o przydziale” (tak Sąd Najwyższy w uchwale z 23 października 1978 r., sygn. akt III CZP 52/78). Natomiast jeśli chodzi o kwesti,ę czy można wstąpić w stosunek najmu lokalu komunalnego w sytuacji, gdy posiada się inny, własny loka,l to wyjaśnię, że w tym zakresie zastosowanie mają regulacje ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Przede wszystkim lokale komunalne mają niski czynsz, tj. niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, to jest poniekąd cechą je wyróżniającą. I tu niestety art. 11 ust 2 pkt 2 ustawy mówi, że właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

Ponieważ posiada Pani wraz z mężem inne mieszkanie, niestety obawiam się, że urząd gminy szybko ten fakt ustali i niestety, jeżeli uprzednio ustali, że wstąpiła Pani w stosunek najmu, to umowę z zachowaniem tego miesięcznego terminu wypowie.

Musiałaby Pani jakoś rozwiązać sprawę mieszkania, nie chcę tu Pani podpowiadać jakiś karkołomnych rozwiązań typu rozwód i przepisanie go na męża, ale niestety – z doświadczenia wiem, że lokali komunalnych jest bardzo mało i gminy korzystają z każdej możliwości wypowiedzenia umowy, stąd też z powodu posiadania innego lokalu – jeżeli nie będzie wątpliwości oczywiście co do faktu Pani zamieszkiwania w lokalu komunalnym – wypowiedzą stosunek najmu.

W orzecznictwie podkreśla się bowiem, iż okoliczność, że „małżonek osoby, o której mowa w art. 691 § 1 k.c., jest najemcą innego lokalu mieszkalnego, nie jest przeszkodą wstąpienia w stosunek najmu” (uchwała Sądu Najwyższego z 4 stycznia 1979 r., sygn. akt III CZP 86/78). Powyższa konkluzja ma zastosowanie także w sytuacji, gdy małżonkowi przysługuje inny niż najem tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »