Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy można wykupić mieszkanie po rozwodzie z żołnierzem zawodowym?

Autor: Małgorzata Rybarczyk

Kupno mieszkania czy eksmisja – to problem, który mnie aktualnie dotyczy. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jestem po rozwodzie z żołnierzem zawodowym, mamy pełnoletnie dziecko, które się dalej uczy. Jako była żona dostałam mieszkanie na 5 lat. Niedługo kończy się ten okres i dostałam odmowę przedłużenia umowy. Czy mogę takie mieszkanie wykupić, czy czeka mnie eksmisja?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można wykupić mieszkanie po rozwodzie z żołnierzem zawodowym?

Rozwód z żołnierzem zawodowym a prawo do najmu mieszkania należącego do Agencji Mienia Wojskowego

Zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej i art. 41a w przypadku rozwodu żołnierza zawodowego posiadającego dziecko i zajmującego lokal mieszkalny, dyrektor oddziału regionalnego właściwy ze względu na położenie lokalu mieszkalnego dotychczas wspólnie zajmowanego przez żołnierza zawodowego i jego małżonka, dokonuje rozkwaterowania byłych małżonków po uprawomocnieniu się wyroku orzekającego rozwód, w ten sposób, że uchyla decyzję o przydziale lokalu mieszkalnego i:

„1) żołnierzowi zawodowemu wydaje decyzję o przydziale lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem uprawnień określonych w art. 26, posiadanych w dniu uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód;

2) z byłym małżonkiem żołnierza zawodowego wychowującym dziecko, który nie posiada tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego i nie jest uprawniony do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie odrębnych przepisów, zawiera na czas oznaczony umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego:

a) w tej samej miejscowości albo

b) w miejscowości pobliskiej albo

c) za jego zgodą w innej miejscowości, w której Agencja posiada wolny zasób mieszkaniowy i internatowy;

3) byłego małżonka żołnierza zawodowego niewychowującego dziecka wzywa do opróżnienia lokalu mieszkalnego, bez konieczności zapewnienia lokalu ze strony Agencji, i stosuje odpowiednio przepisy art. 41 ust. 4-7.”

Oznacza to, iż z chwilą zawarcia umowy najmu sytuacja prawna pomiędzy Panią i wojskiem uregulowana jest już prawami rynkowymi, a nie ustawą dotyczącą żołnierzy i ich rodzin. Umowa taka wygasa z dniem wskazanym w umowie i od tej daty traci Pani prawo do korzystania z lokalu, co zezwala na dokonanie Pani eksmisji. Od dnia zawarcia umowy obowiązują Panią zasady dotyczące najmu wskazane w Kodeksie cywilnym oraz co bardzo istotne w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Aby tego dokonać wojsko, czyli Agencja musi jednak wystąpić na drogę postępowania cywilnego z powództwem o nakazanie Pani eksmisji.

Zobacz również: Ile wynosi odprawa mieszkaniowa w wojsku?

Kto może się starać o lokal socjalny?

Zgodnie z ustawą w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Jeżeli w wyroku orzeczono o uprawnieniu, o którym mowa w ust. 1, dwóch lub więcej osób, gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal socjalny. Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, orzeka o uprawnieniu osób, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną.

„Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały.”

W opisanej przez Panią sytuacji nie ma obowiązku orzeczenia przez sąd o przydzieleniu lokalu socjalnego, jak również nie ma przesłanek zakazujących przeprowadzenia eksmisji na bruk.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

Zgodnie z art. 18 ustawy osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od osoby, o której mowa w ust. 1, odszkodowania uzupełniającego.

Co do samego wykupu mieszkania to kwestia ta uregulowana jest w ustawie o Agencji Mienia Wojskowego i art. 76 mówiącym, iż lokale mieszkalne, w stosunku do których Agencja wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawo własności lub inne prawa rzeczowe, mogą być zbywane, pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej ustawie. Ustawa wprowadza jednak wyraźne obostrzenia tej zasady i zgodnie z par. 2 art. 76 nie mogą być zbywane lokale mieszkalne:

1) znajdujące się w budynkach oddanych do użytku po dniu 30 czerwca 2004 r.;

2) stanowiące kwatery;

3) stanowiące kwatery internatowe;

4) zajmowane na podstawie umów najmu zawartych na czas oznaczony.

Wykup mieszkania od Agencji Mienia Wojskowego

W związku z tym, w sytuacji gdy ma Pani zawartą umowę najmu jedynie na 5 lat to jest umowa na czas oznaczony i nie może się Pani ubiegać o wykup mieszkania.

Istotnym jest również, iż to nie lokator występuje z wnioskiem o wykup, a Agencja proponuje wykup. Wynika to z art. 77 ustawy o Agencji. Prawo do nabycia lokalu mieszkalnego innego niż kwatera i kwatera internatowa przysługuje osobom zajmującym ten lokal mieszkalny na podstawie tytułu prawnego ustanowionego w drodze decyzji administracyjnej albo umowy najmu na czas nieoznaczony, zwanym dalej „osobami uprawnionymi do nabycia”. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji zawiadamia pisemnie osobę uprawnioną do nabycia o przeznaczeniu do sprzedaży zajmowanego przez nią lokalu mieszkalnego, zgodnie z rocznym planem sprzedaży lokali mieszkalnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl