Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy należy zmniejszyć czynsz o wskaźnik deflacji?

Autor: Wioletta Dyl

W umowie najmu rozliczam co roku wskaźnik inflacji, a co zrobić w przypadku deflacji? Czy należy zmniejszyć czynsz o wskaźnik deflacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy należy zmniejszyć czynsz o wskaźnik deflacji?

Zapłata opisana w umowie najmu

Podstawę prawną do wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych można oprzeć na normie wyrażonej w art. 3581 § 2 Kodeksu cywilnego. Ten przepis stanowi, że „strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości”. Jest to odstępstwo od obowiązującej w polskim prawie zasady nominalizmu, zgodnie z którą, jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej (art. 3581 § 1 K.c.).

Kontrahent zobowiązany jest więc zapłacić taką sumę, jaka została ustalona w umowie, bez względu na to, czy między datą zawarcia kontraktu a chwilą wykonania zobowiązania doszło do zmian wartości ekonomicznej danego świadczenia. Aby zabezpieczyć się więc przed działaniem zasady nominalizmu, do umów wprowadza się klauzule waloryzacyjne, które bywają różne.

Z przytoczonego przez Panią zapisu wynika, że w Pani przypadku zastosowano najpopularniejszą z klauzul waloryzacyjnych, tzw. klauzulę inflacyjną. Zgodnie z tą klauzulą miernikiem, według którego obliczana jest wysokość należnej płatności (świadczenia pieniężnego), jest wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany okres czasu. Aby uniknąć sporów, wskaźnik waloryzacji powinien być dokładnie określony, na przykład może to być wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok lub kwartał ogłaszany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zawierając umowę obejmującą klauzulę waloryzacyjną, strony zamierzają wprawdzie spełnić świadczenie w pieniądzu, jednak nie oznaczają dokładnej kwoty. Kwota jest jedynie oznaczalna za pomocą wskaźnika inflacji.

Natomiast, jeżeli mamy do czynienia z deflacją, to wzięcie jej pod uwagę w przypadku umowy najmu ma miejsce w sytuacji, gdy przewidują to zapisy umowy. Zapisy o corocznej waloryzacji należą do powszechnie stosowanych w obrocie gospodarczym i nie sposób przypisać im wadliwej konstrukcji prawnej. Generalnie jednak standardowe zapisy umów najmu nie przewidują możliwości uwzględnienia deflacji. Natomiast te, z którymi miałam do czynienia, zawierały jedynie zapis, iż w takim przypadku stawka czynszu nie ulega zmianie. Podobnie w umowach, gdzie nie przewidziano deflacji, w przypadku jej wystąpienia, wysokość czynszu pozostaje na poziomie z poprzedniego okresu (roku czy też kwartału).

Zatem, o ile zapisy umowy najmu nie przewidują zastosowania deflacji, stawka czynszu w stosunku do poprzedzającego deflację okresu nie ulega zmianie.

Zobacz również: Kalkulator waloryzacji czynszu

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl