Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy osoba najmująca TBS może być obciążona długami?

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2019-04-19

Czy osoba najmująca TBS może być obciążona długami i komornikiem? Wynajmujący pomimo długów wykazuje dochody, które pozwalają mu płacić czynsz. Osoba, która kupuje udział nie ma zadłużenia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szczególne zasady i tryb najmu lokali należących do zasobu towarzystw budownictwa społecznego regulują w sposób wyczerpujący przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1020).

Przepisy tego aktu nie określają w sposób autonomiczny warunków, jakie powinna spełniać osoba, na rzecz której partycypant przeniósł prawa z najmu lokalu należącego do zasobów TBS, w konsekwencji czego konieczne jest odwołanie się do treści stosunku najmu określonej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).

Przepisy o najmie nie precyzują jakim wymogom powinien odpowiadać najemca lokalu mieszkalnego, ograniczając zakres regulacji do określenia treści stosunku prawnego oraz zobowiązań związanych nim stron.

Ze stanu faktycznego ustalonego na podstawie udzielonych przez Panią wyjaśnień wynika, iż uprawniony partycypant przeniósł lub zamierza przenieść na wskazaną przez siebie osobę uprawnienia z najmu lokalu należącego do zasobów towarzystwa budownictwa społecznego na zasadzie art. 29 ust. 5 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Kryteria dochodowe określone w art. 30 ustawy odnoszą się wyłącznie do przypadków najmu bezpośredniego, świadczonego przez towarzystwo budownictwa społecznego. Określone w tym przepisie limity stanowią górną granicę dochodu osiąganego przez gospodarstwo domowe osoby ubiegającej się o oddanie lokalu w najem. W omawianym przypadku nie wymagają zatem szerszego omówienia.

Stosunek najmu podlega reżimowi zasady swobody umów, w ramach której jego stronami mogą być osoby fizyczne i prawne, bez względu na stan posiadania oraz stosunki majątkowe. Fakt posiadania przez potencjalnego najemcę zadłużenia oraz toczących się przeciwko niemu postępowań egzekucyjnych może stanowić jedynie instrument weryfikacji wiarygodności płatniczej, pozwalający na podjęcie wynajmującemu (partycypantowi) decyzji o oddaniu lokalu w najem lub przekazaniu mu praw z najmu.

Uprawnionemu z umowy do świadczenia przez najemcę czynszu przysługiwać będą analogiczne środki prawne, jak w przypadku umów o najem lokali stanowiących przedmiot odrębnej własności. Wierzyciel będzie wówczas mógł wystąpić do sądu z powództwem o zapłatę, po uwzględnieniu którego będzie mógł dochodzić stwierdzonych orzeczeniem sądu należności na drodze postępowania egzekucyjnego. W celu ustalenia stanu posiadania oraz możliwości uregulowania zobowiązania przez najemcę, komornik będzie mógł podjąć czynności zmierzające do wyjawienia przez niego majątku, z którego wierzyciel będzie mógł zaspokoić przysługujące mu należności.

Podsumowując, w obowiązującym stanie prawnym brak jest regulacji uniemożliwiających pozostawanie w stosunku najmu z towarzystwem budownictwa społecznego przez osobę posiadającą zobowiązania wymagalne (długi), w stosunku do której toczy się postępowanie egzekucyjne.

Wynajmującemu (właścicielowi) przysługiwać będzie jednak względem takiej osoby roszczenie o zapłatę należności z tytułu zaległego czynszu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Problem z mieszkaniem TBS po śmierci najemcy

Mieszkanie w TBS otrzymaliśmy w 2000 r., zdając mieszkanie komunalne i wpłacając kaucję 10% wartości. Głównym najemcą był mój teść. Dwa...

 

Zwrot zwaloryzowanej wartości partycypacji

Sprawa dotyczy kwestii obowiązującej ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Poniżej...

 

Czy TBS może odmówić podpisania umowy?

Mam pytanie dotyczące możliwości podpisania przeze mnie umowy najmu lokalu w zasobach TBS. Sytuację komplikuje fakt posiadania takiej umowy przez moją...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »