Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy kwota wpłacona na mieszkanie TBS była darowizną?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-03-31 • Aktualizacja: 2021-07-04

Kilka lat temu złożyłam wniosek do Towarzystwa Budownictwa Społecznego o przydział mieszkania na zasadzie najmu. Następnie z TBS otrzymałam informację, że należy wpłacić kwotę 17 000 zł na tzw. partycypację. Nie miałam takiej kwoty, więc rodzice zaproponowali mi darowiznę w tej wysokości, z czego bardzo się ucieszyłem. Rodzice wybrali pieniądze ze swojej lokaty terminowej i w tym samym dniu wpłacili tę kwotę w kasie TBS. W tym też dniu mój ojciec podpisał w TBS umowę partycypacji, ale stroną tej umowy jestem ja, gdyż w TBS stwierdzono, że nie jest ważne, kto podpisuje umowę, tylko kto jest stroną tej umowy. Ja osobiście nie mogłam w tym dniu przyjechać do rodziców, pobrać od nich pieniędzy i wpłacić do TBS, ponieważ pracuję w dość dużej odległości. Czy kwota wpłaconych przez moich rodziców środków pieniężnych w takich okolicznościach, jak opisałam, jest darowizną na moją rzecz, czy też nie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy kwota wpłacona na mieszkanie TBS była darowizną?

Umowa darowizny

W mojej ocenie kwota, którą przekazali Pani rodzice jest darowizną. Poniżej opiszę Pani, dlaczego mam takie zdanie na ten temat. Otóż, zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego „przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”.

Istotą tej umowy jest to, że jedna strona dokonuje określonego przysporzenia na rzecz drugiej np. zapłaty określonej sumy pieniężnej, zaś druga strona nie oferuje nic w zamian. Z tego co Pani napisała w pytaniu rodzice zlikwidowali lokatę bankową i przeznaczyli ją na poczet kosztów partycypacji w TBS. Pani natomiast nie miała w zamian wykonać na rzecz rodziców.

Została zatem wypełniona najważniejsza cecha wyróżniająca umowę darowizny, a więc bezpłatność świadczenia darczyńcy.

Powołam się tu dodatkowo na wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. akt I ACa 39/13, zgodnie z którym „zasadniczą cechą darowizny jest jej nieodpłatność; należy przez nią rozumieć brak ekwiwalentu ekonomicznego jako odpowiednika świadczenia darczyńcy. Nie ma znaczenia dla oceny charakteru prawnego umowy darowizny konkretny, zindywidualizowany motyw dokonanego nieodpłatnie przysporzenia”.

Nie przekreśla umowy darowizny to, że jest określony konkretny cel, na jaki mają być przeznaczone np. środki pieniężne z niej pochodzące. Określenie w umowie darowizny konkretnego celu, na który ma być przeznaczony przedmiot darowany, może być poczytywane za zobowiązanie obdarowanego do określonego użycia tego przedmiotu zagrożone sankcją odszkodowawczą, nic więcej.

Darowizna przeznaczona na konkretny cel

Pośrednio potwierdza to stanowisko wyrażane w orzecznictwie, w myśl którego gdy darczyńca wskazuje konkretne cele, na jakie ma zostać przeznaczona darowizna, inne wykorzystanie jej przez obdarowanego uprawnia darczyńcę do żądania zwrotu darowizny, na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, jako świadczenia nienależnego (wyrok Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2009 r., sygn. akt IV CSK 48/2009).

Dodatkowo powołam jeszcze wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r., sygn. akt II FSK 205/10, zgodnie z którym przekazanie darowizny pieniężnej na indywidualne konto obdarowanego w funduszu inwestycyjnym, ustanowionej zgodnie z art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, nie zmienia jej pieniężnego charakteru (art. 353 § 1 i art. 3581 § 1 K.c.).

Tak więc okoliczność, że Pani tata przekazał pieniądze od razu na poczet kosztów partycypacji, nie przekreśla, że była to darowizna, jeśli celem Pani rodziców było nieodpłatne przekazanie Pani tych środków pieniężnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »