Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy osoba wykluczona ze spółdzielni może znów stać się jej członkiem?

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-06-17 • Aktualizacja: 2021-07-03

Czy osoba wykluczona ze spółdzielni za długi może z powrotem być przyjęta na członka i na jakich zasadach? Co z jej wkładem mieszkaniowym, jakie opłaty musi wnieść? Jaka kwota zwrotu przysługuje byłemu wykluczonemu członkowi po eksmisji i po sprzedaży lokalu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy osoba wykluczona ze spółdzielni może znów stać się jej członkiem?

Uprawnienie do ponownego przyjęcia do spółdzielni

Osobie wykluczonej z grona członków spółdzielni, w tym wykluczonej z powodu zadłużenia, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie członkostwa, chyba że takie uprawnienie przyzna jej statut lub inny akt wewnętrzny spółdzielni (np. uchwała zarządu). Oznacza to, że jeśli w przepisach spółdzielni nie ma zapisu o tym, że wykluczonemu członkowi spółdzielni przysługuje uprawnienie do ponownego przyjęcia w poczet członków spółdzielni, nie może on skutecznie „wymusić” na spółdzielni takiego przyjęcia. Spółdzielnia może natomiast w takim wypadku swobodnie zdecydować, że wyraża zgodę na przyjęcie. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia jako członka tylko takiej osoby, która jest wskazana przez ustawę, inne przepisy prawa, statut lub umowę ze spółdzielnią.

Przepisem określającym, komu przysługuje roszczenie o przyjęcie do spółdzielni jest art. 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych:

„Art. 15. 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie niedokonania czynności, o których mowa w art. 13, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim.

2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 lub niedokonania czynności, o których mowa w art. 14, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

3. W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o których mowa w ust. 2, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.

4. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1-3, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 albo 2 zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia.

5. Osoba przyjęta w poczet członków spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust. 3, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało.

6. W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w ust. 3, spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 21 i 22.

7. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 3, przysługują roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy”.

Jeśli jednak nawet mimo braku takiego roszczenia, na swój wniosek nie zostanie Pani przyjęta w poczet członków spółdzielni, przysługuje Pani odwołanie od uchwały odmawiającej przyjęcia, o ile tę uchwałę podjął organ inny niż walne zgromadzenie. Statut spółdzielni powinien określać tryb i terminy wniesienia odwołania (por. art. 17 par. 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze). Trzeba wskazać, że spółdzielnia może odmówić przyjęcia tej osoby, której przysługuje roszczenie o takie przyjęcie, jeśli osoba ta wykazuje takie postępowanie, jakie uzasadniałoby wykluczenie ze spółdzielni, gdyby osoba ta była już członkiem (tak: Spółdzielnie mieszkaniowe, red. Doliwa, Komentarz do art. 3 prawa spółdzielczego, Legalis). Tu można zatem wskazać, że spółdzielnia może nie przyjąć Pani w poczet członków, jeśli nie spłaci Pani długów.

Kto może zostać członkiem spółdzielni mieszkaniowej

Żeby zostać przyjętą w poczet członków spółdzielni, musi Pani spełnić warunki ustawowe i te określone w statucie. Wymagania ustawowe można wyczytać m.in. z art. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym:

„Art. 3. 1. Członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2. Członkami spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.

3.Członkiem spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

4. Wysokość wpisowego nie może przekraczać wysokości 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

5. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje spółdzielnia”.

Zatem w istocie jeśli chce Pani wstąpić w poczet członków spółdzielni sama, ustawa wymaga tylko, by była Pani osobą fizyczną i by wniosła Pani wpisowe stosownie do postanowień statutu i w wysokości nie wyższej niż podana w art. 3 ust. 4 wyżej cytowanym, ponadto złożyła deklarację w formie pisemnej, w której zadeklaruje Pani ilość udziałów/wkładów (tak: art. 16, 19 ust. 1 Prawa spółdzielczego). Dalsze warunki może natomiast określać statut spółdzielni.

W przypadku przywrócenia członkostwa spółdzielnia nie może żądać od Pani wniesienia wkładu budowlanego, bowiem taki już został przez Panią wniesiony.

Zwrot wartości rynkowej lokalu

Po eksmisji i po sprzedaży lokalu spółdzielnia obowiązana jest zwrócić Pani rynkową wartość lokalu, która może zostać pomniejszona o niewniesiony wkład mieszkaniowy, nominalną kwotę umorzenia kredytu w części przypadającej na dany lokal oraz kwoty zaległych opłat (Pani długów wobec spółdzielni) i kosztów opinii biegłego co do wartości rynkowej lokalu (art. 11 ust. 22 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Przytaczam powyższy przepis:

„Art. 11. 21. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

22. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

23. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

24. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21, jest opróżnienie lokalu.

3. Umowa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z innym członkiem przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna”.

Tu warto zwrócić uwagę na art. 11 ust. 24, zgodnie z którym, aby otrzymać zwrot tak określonej kwoty, musi Pani opróżnić lokal.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »