Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy TBS może nie zgodzić się na cesję?

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-03-21

Czy TBS może nie zgodzić się na cesję praw na osobę przeze mnie wskazaną? mieszkanie nabyłem w 2002 r. jako najemca, później przepisałem partycypację na siebie.

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż umowa na lokal w formie TBS zawarta została przez Pana z TBS-em przed rokiem 2004, co oznacza, iż w przypadku gdy umowa ta nie była aneksowana nigdy do tej pory, zastosowanie w opisanej sytuacji mieć będą przepisy w brzmieniu z roku 2004.

W chwili zawierania pierwotnej umowy z TBS-em kwestie działania TBS-ów regulowane były w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Ówczesna ustawa w art. 29 stanowiła, iż „pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swych pracowników, a także inne osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań”. Na podstawie tego przepisu partycypanci nabywali lokal w TBS-ie, a następnie w oparciu o zasadę swobody umów cywilnoprawnych, zawartej w art. 3531 Kodeksu cywilnego, zawierali i zawierają do dnia dzisiejszego umowy z osobami trzecimi, którym to przekazują nabyte przez siebie prawo do lokalu w TBS. O fakcie takiej umowy strony jedynie zobowiązane są poinformować TBS, bowiem ustawa w brzmieniu z 2004 r. nie wymagała uzyskania na zmianę partycypanta zgody TBS. Możliwość przeniesienia prawa do mieszkania w TBS nabytego do 2004 r. wynika także z tego, iż sama ustawa o formach popierania budownictwa nie wprowadzała żadnych ograniczeń co do możliwości prowadzenia obrotu lokalami TBS-u na rynku wtórnym.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ponieważ jest Pan pierwszym „właścicielem”, który zawierał umowę, to może Pan przenieść swoje prawo do lokalu na inną osobę. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw „art. 29a w brzmieniu obecnie obowiązującym ma zastosowanie do przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r.” Wyjątkowo może się zdarzyć, iż prawo do przeniesienia praw partycypacji w TBS-ie w stosunku do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2005 r. jest wyłączone w drodze umowy pomiędzy członkiem TBS-u a TBS-em. Wyłączenie takie zawarte jednak musi być w umowie, którą podpisał pierwotny „właściciel” lokalu z TBS-em. O takiej sytuacji Pan jednak nie mówi, więc nie ma się czym martwić.

W sytuacji gdy chce Pan sprzedać lokal wybudowany pod rządami ustawy z 2004 r., to najlepszą i jedyną dopuszczalną formą przeniesienia praw z TBS, tj. praw partycypacji w kosztach budowy, jest zwarcie umowy cesji tychże praw pomiędzy dotychczasowym i nowym członkiem TBS-u. Podstawę do zawarcia takiej umowy stanowi art. 509 Kodeksu cywilnego. Umowa taka winna być zawarta na piśmie, najlepiej w formie aktu notarialnego. W przypadku zawarcia takiej umowy strony ustalają wartość odstępnego. Wartość tę strony ustalają wspólnie i w dowolny sposób.

Tak więc może Pan śmiało „odsprzedać” swoją partycypację. Dla pełnej jasności i oszczędzenia sobie nerwów radzę jednak podejść do TBS-u i poinformować o planach, by potem nie toczył Pan sporów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jaka instytucja kontroluje prywatne TBS-y?

Jestem lokatorem TBS-u prywatnego. TBS nie wywiązuje się ze swoich obowiązków (delikatnie powiedziane) i budynki popadają w ruinę. Gdzie można...

Dlaczego nie można sprzedać mieszkania w TBS cudzoziemcom?

Jestem mieszanką TBS. Z powodu zmiany planów życiowych muszę pozbyć się tego mieszkania. Wystąpiłam o zgodę do zarządu TBS i ją...

Kaucja TBS

Chciałbym pozbyć się mieszkania w TBS. Wiem, że mogę tego dokonać poprzez cesję partycypacji, stąd pytanie: czy przy cesji partycypacji na osobę...

Czy kwota wpłacona na mieszkanie TBS była darowizną?

Kilka lat temu złożyłam wniosek do Towarzystwa Budownictwa Społecznego o przydział mieszkania na zasadzie najmu. Następnie z TBS otrzymałam...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »