Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działania spółdzielni przed stwierdzeniem praw do spadku

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2017-01-23 • Aktualizacja: 2021-07-03

Sprawa dotyczy mieszkania spółdzielczego. Mieszkanie po zmarłych rodzicach użytkował brat – w związku z tym, że nie opłacał czynszu, spółdzielnia sprzedała mieszkanie. Po sprawie o stwierdzenie nabycia spadku sąd podzielił spadek na trzy części, czyli na mnie i dwoje braci. Spółdzielnia przedstawiła rozliczenie, potrącając za zaległe czynsze. Okazało się, że bratu, który mieszkał na tym mieszkaniu, wypłacono przed podziałem spadku tysiąc zł i zapłacono kaucję za mieszkanie miejskie w wysokości ośmiu tys. zł. Czy spółdzielnia miała prawo wypłacać pieniądze mojemu bratu i płacić kaucję przed stwierdzeniem prawa do nabycia spadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działania spółdzielni przed stwierdzeniem praw do spadku

Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

Z informacji podanych w treści pytania rozumiem, że Pana rodzice posiadali tytuł do przedmiotowego lokalu w postaci spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Z chwilą śmierci ostatniego rodzica spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygasło, natomiast zaktualizowało się roszczenie dzieci i innych osób bliskich o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Tym samym zarówno Pan, jak i pozostałe rodzeństwo mieliście możliwość wystąpienia do spółdzielni o przyjęcie w poczet członków i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Dla zachowania ww. roszczenia powinniście w terminie jednego roku (licząc od śmierci ostatniego rodzica) złożyć deklarację członkowską wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeśli powyższy termin minął bezskutecznie, powyższe roszczenie wygasło.

W związku z wygaśnięciem roszczenia spółdzielnia w terminie dalszych 3 miesięcy (a jeśli mieszkanie nie zostało dotąd opróżnione – w terminie 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu) winna ogłosić przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej.

Dopiero po zbyciu lokalu w drodze przetargu spółdzielnia powinna wypłacić osobą uprawnionym wartość rynkową tego lokalu na niżej wskazanych zasadach.

Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu. Nadto z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat za używanie lokalu, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu. Warunkiem wypłaty jest opróżnienie lokalu.

Ustawodawca w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych nie ustanowił żadnego przepisu szczególnego w kwestii ewentualnych odsetek. Tym samym zastosowanie znajdą ogólne przepisy kodeksy cywilnego. W konsekwencji należy przyjąć, iż roszczenie o odsetki wchodziło by w grę tylko w przypadku, gdy spółdzielnia opóźniłaby się w wykonaniu swojego zobowiązania.

Na podstawie podanych przez Pana informacji i bez znajomości dokumentów zebranych przez spółdzielnię w tej sprawie, trudno powiedzieć, czy spółdzielnia rozliczyła się z Państwem z wartości lokalu z jakimkolwiek opóźnieniem.

Należy pamiętać, że wypłata spadkobiercom wartości rynkowej lokalu zbytego w ww. procedurze może nastąpić tylko i wyłącznie wówczas, jeśli spadkobiercy legitymują się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku (zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia).

Jeśli zaś chodzi o przedmiotową kaucję, to proszę o bliższe informacje. Oczywiście, jeśli kaucja wchodziła w skład spadku po rodzicach, to spółdzielnia przed uprawomocnieniem się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie miała prawa wypłacić jej bratu, gdyż swoje prawa do spadku można wykazać tylko prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku (zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »