Kategoria: Mieszkanie spółdzielcze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działania spółdzielni przed stwierdzeniem praw do spadku

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2017-01-23

Sprawa dotyczy mieszkania spółdzielczego. Mieszkanie po zmarłych rodzicach użytkował brat – w związku z tym, że nie opłacał czynszu, spółdzielnia sprzedała mieszkanie. Po sprawie o stwierdzenie nabycia spadku sąd podzielił spadek na trzy części, czyli na mnie i dwoje braci. Spółdzielnia przedstawiła rozliczenie, potrącając za zaległe czynsze. Okazało się, że bratu, który mieszkał na tym mieszkaniu, wypłacono przed podziałem spadku tysiąc zł i zapłacono kaucję za mieszkanie miejskie w wysokości ośmiu tys. zł. Czy spółdzielnia miała prawo wypłacać pieniądze mojemu bratu i płacić kaucję przed stwierdzeniem prawa do nabycia spadku?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Z informacji podanych w treści pytania rozumiem, że Pana rodzice posiadali tytuł do przedmiotowego lokalu w postaci spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Z chwilą śmierci ostatniego rodzica spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygasło, natomiast zaktualizowało się roszczenie dzieci i innych osób bliskich o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Tym samym zarówno Pan, jak i pozostałe rodzeństwo mieliście możliwość wystąpienia do spółdzielni o przyjęcie w poczet członków i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Dla zachowania ww. roszczenia powinniście w terminie jednego roku (licząc od śmierci ostatniego rodzica) złożyć deklarację członkowską wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeśli powyższy termin minął bezskutecznie, powyższe roszczenie wygasło.

W związku z wygaśnięciem roszczenia spółdzielnia w terminie dalszych 3 miesięcy (a jeśli mieszkanie nie zostało dotąd opróżnione – w terminie 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu) winna ogłosić przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Dopiero po zbyciu lokalu w drodze przetargu spółdzielnia powinna wypłacić osobą uprawnionym wartość rynkową tego lokalu na niżej wskazanych zasadach.

Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu. Nadto z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat za używanie lokalu, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu. Warunkiem wypłaty jest opróżnienie lokalu.

Ustawodawca w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych nie ustanowił żadnego przepisu szczególnego w kwestii ewentualnych odsetek. Tym samym zastosowanie znajdą ogólne przepisy kodeksy cywilnego. W konsekwencji należy przyjąć, iż roszczenie o odsetki wchodziło by w grę tylko w przypadku, gdy spółdzielnia opóźniłaby się w wykonaniu swojego zobowiązania.

Na podstawie podanych przez Pana informacji i bez znajomości dokumentów zebranych przez spółdzielnię w tej sprawie, trudno powiedzieć, czy spółdzielnia rozliczyła się z Państwem z wartości lokalu z jakimkolwiek opóźnieniem.

Należy pamiętać, że wypłata spadkobiercom wartości rynkowej lokalu zbytego w ww. procedurze może nastąpić tylko i wyłącznie wówczas, jeśli spadkobiercy legitymują się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku (zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia).

Jeśli zaś chodzi o przedmiotową kaucję, to proszę o bliższe informacje. Oczywiście, jeśli kaucja wchodziła w skład spadku po rodzicach, to spółdzielnia przed uprawomocnieniem się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie miała prawa wypłacić jej bratu, gdyż swoje prawa do spadku można wykazać tylko prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku (zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »