Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziwne ustalenia w sprawie najmu pokoju

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-04-06 • Aktualizacja: 2021-12-14

Zgodnie z ustaleniami przez facebooka wprowadziłam się pół roku temu do pokoju w mieszkaniu kolegi (w sumie należącym do jego ojca, ale on z niego korzysta). Ustaliliśmy miesięczny czynsz na 600 zł. Kolega wciąż mnie zbywał i nie podpisaliśmy umowy. Płaciłam mu do ręki tę kwotę. W ostatnim miesiącu sam ją sobie zabrał (buszując po pokoju bez moje zgody i wiedzy). W końcu stwierdził, że mam podpisać umowę z datą wsteczną. Nie zgodziłam się, bo była w niej informacja, że pieniądze mam wpłacać na konto (czego nie robiłam – dając gotówkę). Obecnie straszy mnie pozwaniem do sądu, nasłaniem policji i podwójnymi opłatami. Co robić, bo mi grozi? Jak ja go pozwę, to też nie udowodnię, że płaciłam mu gotówkę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziwne ustalenia w sprawie najmu pokoju

Umowa najmu

Zgodnie z art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej: K.c.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się zapłacić czynsz. Nie ma wymogów co do formy umowy najmu, stąd może to być umowa zawarta w formie ustnej. Państwo właśnie taką umowę ustną zawarli. Warunki tej umowy będzie można odtworzyć na podstawie zapisanych rozmów odbywanych na facebooku. Tak jak Pani pisze, tam właśnie ustalali Państwo wysokość czynszu i sposób jego regulowania. Jeśli tylko te elementy zostały ustalone, pozostała treść umowy będzie wynikała z przepisów kodeksu cywilnego (art. 680 K.c. i następne) oraz z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Nadmieniam, że dla Pani jednak nie ma znaczenia, jakie są stosunki między najemcą a właścicielem lokalu – skoro syn dysponuje lokalem, może Pani przyjąć, że ma uprawnienie do oddania go w najem i zawarła z nim Pani ważną umowę. Ewentualne problemy z tym związane mogą dotyczyć w tym przypadku tylko stosunku Pani znajomego i właściciela.

Co jednak w świetle treści pytania najważniejsze: stosunek najmu ma charakter stosunku cywilno-prawnego roszczenia z tego stosunku dochodzone są na drodze cywilnej. W razie niewywiązania się z obowiązków umownych strona może wyciągnąć konsekwencje jedynie o charakterze cywilnym, nie zaś karnym. W Państwa stosunku w ogóle element karny (poza kradzieżą – ale to, jak Pani napisała, pozostaje poza możliwościami jakichkolwiek działań) nie będzie występował. Jeśli najemca stoi na stanowisku, że nie regulowała Pani czynszu, może złożyć pozew o zapłatę do sądu cywilnego. Natomiast nie ma żadnych podstaw do zgłaszania sprawy na policję i „nasyłania na Panią” policji. Jeśli rzeczywiście Policja zostałaby wezwana, mogłaby ona zastosować tylko pouczenie, że spór ma charakter cywilny. Oczywiście opieram się tylko na tym, o czym Pani napisała w pytaniu, i zakładam, że nie ma żadnych dodatkowych okoliczności, na które najemca mógłby się powołać, a o których Pani nie napisała.

Pozew cywilny o zapłatę

W Pani sytuacji występuje natomiast zagrożenie właśnie złożenia pozwu cywilnego o zapłatę. Jedynym negatywnym skutkiem takiego działania może być obciążenie Pani obowiązkiem zapłaty za wszystkie miesiące, co do których najemca dowiedzie, że nie uiściła Pani zapłaty oraz kosztami sądowymi.

Nadmienię, że nieregulowanie swoich zobowiązań może być w pewnych wypadkach rozważane w kategoriach oszustwa (przestępstwo z art. 286 Kodeksu karnego) – do takiego dochodzi wtedy, gdy sprawca w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. W Pani przypadku jednak nie widzę żadnych przesłanek do takich zarzutów.

Tak jak Pani napisała – nie ma Pani jasnych dowodów tego, że przekazywała umówione kwoty. Proszę jednak zwrócić uwagę, że po pierwsze, składając pozew, to powód ma udowodnić zasadność swoich roszczeń. Najemca musiałby zatem wykazać, na jaką kwotę się Państwo umówiliście oraz to on musiałby wykazać, że nie uiściła Pani zapłaty. Zgodnie z art. 231 Kodeksu postępowania cywilnego sąd może uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów (domniemanie faktyczne). Faktem zapewne przyznawanym i łatwym do udowodnienia będzie to, iż zamieszkała Pani w mieszkaniu jako najemca już pół roku temu, najemcy natomiast zależało, by dokonywała Pani zapłaty gotówką. Przez cały ten okres najemca nie wypowiedział umowy mimo rzekomego – jak twierdzi – niepłacenia czynszu. W mojej opinii z takich faktów można wyprowadzić domniemanie faktyczne, że przynajmniej istnieje wątpliwość, czy rzeczywiście czynsz nie był płacony. Trudno bowiem uwierzyć, by najemca przez pół roku nie reagował na nieregulowanie przez Panią zobowiązania (nie pisał smsów, maili, nie wypowiedział umowy), znosząc Pani dalsze zamieszkiwanie w lokalu. Trzeba zatem stwierdzić, że na pewno nie jest Pani na przegranej pozycji w ewentualnym sporze, nawet gdyby nie umiała Pani przedstawić dowodów na to, że płaciła czynsz.

Napisała Pani w pytaniu „jak ja go pozwę, to też nie udowodnię, że płaciłam mu gotówkę”. Pani jednak nie ma wobec najemcy żadnych roszczeń, nie wiem zatem, o co chciałaby Pani go pozywać. Pozywa osoba, która dochodzi swoich roszczeń (ew. żąda ustalenia pewnych okoliczności prawnych). W Pani wypadku nie ma podstawy, by mogła Pani zainicjować proces w sprawie nieregulowania czynszu.

Podsumowując, w zaistniałej sytuacji jedyny negatywny prawny scenariusz w sprawie jest taki, że to najemca złoży pozew do sądu cywilnego o zapłatę. W takim procesie jednak nie jest przesądzone, iż Pani przegra.

Najemca oczywiście może żądać od Pani kwot, na które się umówiliście (tj. miesięcznego czynszu w kwocie 600 zł), nie może wymagać świadczeń, których nie ma w umowie (tj. by „zapłacić drugie tyle”).

Podaje Pani, że najemca Pani grozi i zaczyna się Pani go bać. Przede wszystkim w takiej sytuacji (już nie z prawnego, ale życiowego punktu widzenia) powinna Pani pomyśleć o wypowiedzeniu umowy najmu. Zgodnie z art. 190 K.c.:

„§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

Gdyby zatem treścią gróźb było popełnienie przestępstwa na Pani szkodę, a groźba ta wzbudzałaby realną obawę (na co jednak musiałaby Pani zebrać dowody – dobrze byłoby nagrać groźby), może Pani sprawę zgłosić na policję.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »