Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Eksmisja męża po rozwodzie

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-10-28

Mieszkam w mieszkaniu z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w 1985 roku, jako żona pracownika cywilnego wojska. W 1992 roku mąż zmarł, a ja dalej mieszkałam w tym mieszkaniu i dostałam umowę najmu na siebie. W 1999 roku wyszłam za mąż i zameldowałam w tym mieszkaniu drugiego męża. Czy po rozwodzie z drugim mężem mogę domagać się jego eksmisji? Najem mieszkania nastąpił przed ślubem i mieszkanie nie jest wykupione. Mąż zaznacza, że dobrowolnie nie wyprowadzi się z mieszkania i dlatego zależy mi na jego eksmisji po rozwodzie.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za udzielone odpowiedzi jestem z nich zadowolony oraz z prędkości udzielonych odpowiedzi. 
Jan, rencista, 65 lat
Dziękuję za szybkie i wyczerpujące udzielnie odpowiedzi na pytanie.
Inna
Fachowe odpowiedzi i dobre opinie
Krzysztof, 53 lata
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania

Możliwość zgłoszenia wniosku o eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanego lokalu przewiduje art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Powołany przepis stanowi, że „jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe”.

Z powyższego wynika, że orzeczenie przez sąd eksmisji jest dopuszczalne w przypadku łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

  1. złożenia wniosku o eksmisję w pozwie rozwodowym,
  2. wykazania, że małżonek swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Problematyka orzekania w wyroku rozwodowym o wspólnym mieszkaniu zajmowanym przez małżonków została szczegółowo omówiona w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 1978 r., sygn. akt III CZP 30/77, stanowiącej wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej. Zgodnie z powołaną uchwałą „przedmiot rozstrzygnięcia, którym – w myśl art. 58 § 2 k.r.o. – jest wspólne mieszkanie zajmowane przez rozwodzących się małżonków, wymaga zróżnicowania:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1. Rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków (art. 58 § 2 zdanie pierwsze k.r.o.) obejmuje w zasadzie każde mieszkanie, zajmowane przez nich, tzn. mieszkanie znajdujące się faktycznie w ich dyspozycji niezależnie od posiadanego tytułu prawnego; w szczególności może to być mieszkanie, do którego obojgu małżonkom lub jednemu z nich przysługuje tytuł prawny wynikający z prawa własności, spółdzielczego prawa do lokalu, służebności osobistej, stosunku najmu na podstawie umowy albo decyzji o przydziale, nie wyłączając mieszkań funkcyjnych, osobnych kwater stałych przydzielonych przez wojskowy organ kwaterunkowy lub mieszkań przydzielonych w innym trybie, stosunku podnajmu lub stosunku użyczenia, a nawet mieszkanie zajmowane bez tytułu prawnego.

2. Pojęcie wspólnego mieszkania, gdy chodzi o orzeczenie eksmisji (art. 58 § 2, zdanie drugie k.r.o.), jest tylko o tyle węższe od przedstawionego wyżej w punkcie 1, że nie obejmuje mieszkania, należącego do odrębnego majątku tego z małżonków, przeciwko któremu skierowane jest żądanie orzeczenia eksmisji, a także mieszkania, przydzielonego takiemu małżonkowi wyłącznie w związku ze sprawowaną przez niego funkcją, w szczególności jako mieszkania funkcyjnego w rozumieniu art. 46 i 47 prawa lokalowego”.

Z treści przesłanego pytania nie wynika, czy złożyła już Pani pozew o rozwód, czy dopiero zamierza wystąpić z tym powództwem. W sytuacji, gdy pozew nie został jeszcze złożony, a rozważa Pani możliwość wyeksmitowania małżonka, powinna zawrzeć w nim Pani wniosek o nakazanie eksmisji męża oraz przedstawić dowody potwierdzające, że małżonek swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Powyższy wniosek może złożyć Pani również w sytuacji, gdy postępowanie rozwodowe zostało już wszczęte, ale nie zakończyło się prawomocnie. W mojej ocenie w niniejszej sprawie nie znajdą zastosowania wytyczne SN zawarte w punkcie drugim powołanej wcześniej uchwały, albowiem mieszkanie nie należy do majątku odrębnego męża. Nie zostało mu również przydzielone w związku z pełnioną przez niego funkcją. Najemcą lokalu jest Pani, a wniosek o eksmisję dotyczy Pani obecnego małżonka.

Instytucja eksmisji uregulowana jest w również w ustawie z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 z późn. zm.). Jednakże jej postanowienia nie mają zastosowania do lokali będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Problem z wymeldowaniem siostry

Kilka lat temu wybudowałam dom i pozwoliłam, żeby zamieszkał w nim mój ojciec i moja siostra (bez żadnych opłat, za wszystko ja płacę)....

Eksmisja ze względu na zagrożenie życia sąsiadów

Odziedziczyłem po dziadku mieszkanie własnościowe, w którym niestety zameldowany jest mój ojciec, który ze spadku został wydziedziczony. Ojciec jest...

Jak zmusić krewnych do opuszczenia mojego domu?

Kupiłem od wujka dom, w którym miał prawo przebywać dożywotnio. Wuj zmarł rok temu. W tym domu przybywa jego córka wraz z konkubentem...

Jak pozbyć się mieszkańca wylicytowanego mieszkania?

Zakupiłam mieszkanie na licytacji komorniczej. Status własności mieszkania to spółdzielcze bez księgi wieczystej. Okazało się, iż mieszka tam nadal jeden...

Nakaz eksmisji i niepłacenie za bezumowny najem mieszkania

Mieszkanie jest zajmowane bez umowy. W mieszkaniu otrzymanym w spadku od mamy zamieszkuje od urodzenia mojego brata córka, ale jest zasądzony nakaz...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »