Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Eksmisja męża po rozwodzie

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-10-28

Mieszkam w mieszkaniu z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w 1985 roku, jako żona pracownika cywilnego wojska. W 1992 roku mąż zmarł, a ja dalej mieszkałam w tym mieszkaniu i dostałam umowę najmu na siebie. W 1999 roku wyszłam za mąż i zameldowałam w tym mieszkaniu drugiego męża. Czy po rozwodzie z drugim mężem mogę domagać się jego eksmisji? Najem mieszkania nastąpił przed ślubem i mieszkanie nie jest wykupione. Mąż zaznacza, że dobrowolnie nie wyprowadzi się z mieszkania i dlatego zależy mi na jego eksmisji po rozwodzie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Eksmisja męża po rozwodzie

Eksmisja małżonka ze wspólnie zajmowanego lokalu

Możliwość zgłoszenia wniosku o eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanego lokalu przewiduje art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Powołany przepis stanowi, że „jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

Jeden z małżonków uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie

W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe”.

Orzeczenie eksmisji współmałżonka przez sąd

Z powyższego wynika, że orzeczenie przez sąd eksmisji jest dopuszczalne w przypadku łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

  1. złożenia wniosku o eksmisję w pozwie rozwodowym,
  2. wykazania, że małżonek swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Problematyka orzekania w wyroku rozwodowym o wspólnym mieszkaniu zajmowanym przez małżonków została szczegółowo omówiona w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 1978 r., sygn. akt III CZP 30/77, stanowiącej wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej. Zgodnie z powołaną uchwałą „przedmiot rozstrzygnięcia, którym – w myśl art. 58 § 2 k.r.o. – jest wspólne mieszkanie zajmowane przez rozwodzących się małżonków, wymaga zróżnicowania:

1. Rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków (art. 58 § 2 zdanie pierwsze k.r.o.) obejmuje w zasadzie każde mieszkanie, zajmowane przez nich, tzn. mieszkanie znajdujące się faktycznie w ich dyspozycji niezależnie od posiadanego tytułu prawnego; w szczególności może to być mieszkanie, do którego obojgu małżonkom lub jednemu z nich przysługuje tytuł prawny wynikający z prawa własności, spółdzielczego prawa do lokalu, służebności osobistej, stosunku najmu na podstawie umowy albo decyzji o przydziale, nie wyłączając mieszkań funkcyjnych, osobnych kwater stałych przydzielonych przez wojskowy organ kwaterunkowy lub mieszkań przydzielonych w innym trybie, stosunku podnajmu lub stosunku użyczenia, a nawet mieszkanie zajmowane bez tytułu prawnego.

2. Pojęcie wspólnego mieszkania, gdy chodzi o orzeczenie eksmisji (art. 58 § 2, zdanie drugie k.r.o.), jest tylko o tyle węższe od przedstawionego wyżej w punkcie 1, że nie obejmuje mieszkania, należącego do odrębnego majątku tego z małżonków, przeciwko któremu skierowane jest żądanie orzeczenia eksmisji, a także mieszkania, przydzielonego takiemu małżonkowi wyłącznie w związku ze sprawowaną przez niego funkcją, w szczególności jako mieszkania funkcyjnego w rozumieniu art. 46 i 47 prawa lokalowego”.

Z treści przesłanego pytania nie wynika, czy złożyła już Pani pozew o rozwód, czy dopiero zamierza wystąpić z tym powództwem. W sytuacji, gdy pozew nie został jeszcze złożony, a rozważa Pani możliwość wyeksmitowania małżonka, powinna zawrzeć w nim Pani wniosek o nakazanie eksmisji męża oraz przedstawić dowody potwierdzające, że małżonek swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Powyższy wniosek może złożyć Pani również w sytuacji, gdy postępowanie rozwodowe zostało już wszczęte, ale nie zakończyło się prawomocnie. W mojej ocenie w niniejszej sprawie nie znajdą zastosowania wytyczne SN zawarte w punkcie drugim powołanej wcześniej uchwały, albowiem mieszkanie nie należy do majątku odrębnego męża. Nie zostało mu również przydzielone w związku z pełnioną przez niego funkcją. Najemcą lokalu jest Pani, a wniosek o eksmisję dotyczy Pani obecnego małżonka.

Ochrona praw lokatorów zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Instytucja eksmisji uregulowana jest w również w ustawie z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 z późn. zm.). Jednakże jej postanowienia nie mają zastosowania do lokali będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Problem z wymeldowaniem siostry

Problem z wymeldowaniem siostry

Kilka lat temu wybudowałam dom i pozwoliłam, żeby zamieszkał w nim mój ojciec i moja siostra (bez żadnych opłat, za wszystko ja płacę)....

Eksmisja ze względu na zagrożenie życia sąsiadów

Eksmisja ze względu na zagrożenie życia sąsiadów

Odziedziczyłem po dziadku mieszkanie własnościowe, w którym niestety zameldowany jest mój ojciec, który ze spadku został wydziedziczony. Ojciec jest...

Jak zmusić krewnych do opuszczenia mojego domu?

Jak zmusić krewnych do opuszczenia mojego domu?

Kupiłem od wujka dom, w którym miał prawo przebywać dożywotnio. Wuj zmarł rok temu. W tym domu przybywa jego córka wraz z konkubentem...

Jak pozbyć się mieszkańca wylicytowanego mieszkania?

Jak pozbyć się mieszkańca wylicytowanego mieszkania?

Zakupiłam mieszkanie na licytacji komorniczej. Status własności mieszkania to spółdzielcze bez księgi wieczystej. Okazało się, iż mieszka tam nadal jeden...

Nakaz eksmisji i niepłacenie za bezumowny najem mieszkania

Nakaz eksmisji i niepłacenie za bezumowny najem mieszkania

Mieszkanie jest zajmowane bez umowy. W mieszkaniu otrzymanym w spadku od mamy zamieszkuje od urodzenia mojego brata córka, ale jest zasądzony nakaz...

Mąż nie chce wyprowadzić się z domu mojej mamy, co robić?

Mąż nie chce wyprowadzić się z domu mojej mamy, co robić?

Mąż nie chce wyprowadzić się z domu należącego do mojej mamy (mieszkamy z rodzicami, ale mąż jest zameldowany). Powiedział, że zrobi to tylko,...

Jak odzyskać dom po rozwodzie w którym mieszka była żona?

Jak odzyskać dom po rozwodzie w którym mieszka była żona?

Jestem po rozwodzie z winy byłej żony. Dom, w którym jest zameldowana, stanowi mój majątek osobisty. Nie mieszkam w nim ani ja, ani moje...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »