Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Eksmisja osoby niepełnosprawnej z mieszkania socjalnego

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-02-29 • Aktualizacja: 2021-07-03

Syn, który jest osobą niepełnosprawną ma przyznane prawomocnym wyrokiem sądu prawo do mieszkania socjalnego. Mieszka w prywatnej kamienicy. Czy administracja kamienicy ma prawo eksmitować syna do lokalu innego niż lokal socjalny? Od kilku miesięcy syn jest nękany telefonami w tej sprawie przez osoby z administracji kamienicy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Eksmisja osoby niepełnosprawnej z mieszkania socjalnego

Warunki potrzebne do wykonania wyroku eksmisyjnego

Proszę pamiętać, iż właściciel kamienicy nie może wykonać wyroku eksmisyjnego dopóki, dopóty gmina (i tylko gmina) nie wskaże synowi lokalu socjalnego.

W postępowaniu eksmisyjnym sąd z urzędu orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy (art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego).

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ww. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały – chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Jeśli sąd w wyroku eksmisyjnym ustali prawo do lokalu socjalnego, to wstrzyma wykonanie eksmisji do czasu zaoferowania przez gminę lokalu socjalnego. Tym samym osoby, względem których sąd orzekł eksmisję i jednocześnie ustalił prawo do lokalu socjalnego mogą zamieszkiwać w dotychczasowym lokalu aż do czasu dostarczenia im przez gminę lokalu socjalnego. W czasie oczekiwania na lokal socjalny winni uiszczać tzw. odszkodowanie w wysokości czynszu. Jeśli osoby te w czasie oczekiwania na lokal socjalny nie uiszczają ww. odszkodowania, właściciel może dochodzić zapłaty tego odszkodowania od gminy.

Warunki lokalu socjalnego

Warto wiedzieć, iż lokal socjalny musi spełniać określone prawem warunki. Mianowicie, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) lokal socjalny musi:

– nadawać się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny,

– powierzchnia przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2.

Należy jednak pamiętać, że lokal ten może mieć obniżony standard, np. łazienka może znajdować się na korytarzu.

Przyjmuje się, iż lokal nadaje się do zamieszkania, jeśli:

– posiada dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby znajdowały się poza budynkiem;

– posiada oświetlenie elektryczne i naturalne;

– posiada możliwość ogrzewania (w przypadku pomieszczenia tymczasowego uznaje się, że wymóg ten jest spełniony, jeżeli w pomieszczeniu tym, w każdym z pokoi są sprawne kontakty elektryczne umożliwiające podłączenie piecyków elektrycznych);

– posiada niezawilgocone przegrody budowlane;

– posiada urządzenie do gotowania posiłków (w przypadku pomieszczenia tymczasowego wystarczy, jeśli występuje sama możliwość podłączenia takiego urządzenia, w tym przypadku może być brak samego urządzenia);

– posiada zlewozmywak (nie dotyczy to pomieszczenia tymczasowego).

Jeśli zaoferowany lokal nie spełnia ww. warunków gmina winna wskazać inny lokal socjalny. Jeśli by komornik próbował wykonać eksmisję do takiego lokalu należy złożyć do sądu tzw. skargę na czynności komornika.

Podsumowując, właściciel kamienicy nie może eksmitować Pani syna do innego lokalu niż lokal socjalny. Gmina (i tylko gmina) musi najpierw złożyć synowi ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, dopiero w razie nie przyjęcia przez syna ww. oferty, właściciel kamienicy może próbować przymusowo wykonać wyrok eksmisyjny za pośrednictwem komornika.

Niemniej proszę mieć na uwadze, iż gminy zlecają wykonywanie swoich zadań mieszkaniowych mieszkaniowemu zasobowi gminy lub innym podmiotom. Tym samym należy ustalić, czy podmiot oferujący synowi lokal socjalny działa na zlecenie gminy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »