Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Eksmisja osoby niepełnosprawnej z mieszkania socjalnego

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-02-29

Syn, który jest osobą niepełnosprawną ma przyznane prawomocnym wyrokiem sądu prawo do mieszkania socjalnego. Mieszka w prywatnej kamienicy. Czy administracja kamienicy ma prawo eksmitować syna do lokalu innego niż lokal socjalny? Od kilku miesięcy syn jest nękany telefonami w tej sprawie przez osoby z administracji kamienicy.

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Proszę pamiętać, iż właściciel kamienicy nie może wykonać wyroku eksmisyjnego dopóki, dopóty gmina (i tylko gmina) nie wskaże synowi lokalu socjalnego.

W postępowaniu eksmisyjnym sąd z urzędu orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy (art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego).

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ww. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały – chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Jeśli sąd w wyroku eksmisyjnym ustali prawo do lokalu socjalnego, to wstrzyma wykonanie eksmisji do czasu zaoferowania przez gminę lokalu socjalnego. Tym samym osoby, względem których sąd orzekł eksmisję i jednocześnie ustalił prawo do lokalu socjalnego mogą zamieszkiwać w dotychczasowym lokalu aż do czasu dostarczenia im przez gminę lokalu socjalnego. W czasie oczekiwania na lokal socjalny winni uiszczać tzw. odszkodowanie w wysokości czynszu. Jeśli osoby te w czasie oczekiwania na lokal socjalny nie uiszczają ww. odszkodowania, właściciel może dochodzić zapłaty tego odszkodowania od gminy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Warto wiedzieć, iż lokal socjalny musi spełniać określone prawem warunki. Mianowicie, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) lokal socjalny musi:

– nadawać się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny,

– powierzchnia przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2.

Należy jednak pamiętać, że lokal ten może mieć obniżony standard, np. łazienka może znajdować się na korytarzu.

Przyjmuje się, iż lokal nadaje się do zamieszkania, jeśli:

– posiada dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby znajdowały się poza budynkiem;

– posiada oświetlenie elektryczne i naturalne;

– posiada możliwość ogrzewania (w przypadku pomieszczenia tymczasowego uznaje się, że wymóg ten jest spełniony, jeżeli w pomieszczeniu tym, w każdym z pokoi są sprawne kontakty elektryczne umożliwiające podłączenie piecyków elektrycznych);

– posiada niezawilgocone przegrody budowlane;

– posiada urządzenie do gotowania posiłków (w przypadku pomieszczenia tymczasowego wystarczy, jeśli występuje sama możliwość podłączenia takiego urządzenia, w tym przypadku może być brak samego urządzenia);

– posiada zlewozmywak (nie dotyczy to pomieszczenia tymczasowego).

Jeśli zaoferowany lokal nie spełnia ww. warunków gmina winna wskazać inny lokal socjalny. Jeśli by komornik próbował wykonać eksmisję do takiego lokalu należy złożyć do sądu tzw. skargę na czynności komornika.

Podsumowując, właściciel kamienicy nie może eksmitować Pani syna do innego lokalu niż lokal socjalny. Gmina (i tylko gmina) musi najpierw złożyć synowi ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, dopiero w razie nie przyjęcia przez syna ww. oferty, właściciel kamienicy może próbować przymusowo wykonać wyrok eksmisyjny za pośrednictwem komornika.

Niemniej proszę mieć na uwadze, iż gminy zlecają wykonywanie swoich zadań mieszkaniowych mieszkaniowemu zasobowi gminy lub innym podmiotom. Tym samym należy ustalić, czy podmiot oferujący synowi lokal socjalny działa na zlecenie gminy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Eksmisja syna bez zapewnienia lokalu zastępczego

Moja ciocia mieszka z synem alkoholikiem. On nie pracuje, nie dokłada się w żaden sposób do budżetu domowego. Znęca się nad nią fizycznie...

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu komunalnego

Jestem współnajemcą wraz z moim ojcem mieszkania komunalnego. Ojciec jest alkoholikiem i jest uciążliwy dla mieszkańców. Po kilkukrotnych skargach...

Nieznośne wspólne zamieszkiwanie

Synowa rozwiodła się z naszym synem. Zamieszkujemy wspólnie w mieszkaniu należącym do mnie i do męża. Synowa robi wszystko, by wspólne...

Co zrobić, by pozwani mieli prawo do lokalu socjalnego?

Rok temu sąd rejonowy wydał wyrok o eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego. Nowy właściciel nabył mieszkanie z lokatorami, którzy nie mieli...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »