Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gość najemcy lokalu komunalnego

Michał Soćko • Opublikowane: 2017-08-07 • Aktualizacja: 2021-07-04

Brat mojej mamy jest najemcą mieszkania komunalnego (pow. 56 m2, dwa duże pokoje). Ze względu na moje chwilowe zawirowania życiowe zgłosiłam się do zarządu zasobów komunalnych z prośbą o zgodę na czasowe zamieszkanie u wuja (65 lat). Odmówiono mi (dołączam pismo z odmową). Czy bez ich zgody mogę być „gościem” przez 30 dni, potem mieć tydzień przerwy i ponownie być „goszczoną” przez wuja? Oczywiście nie chciałabym, żeby wujkowi przeze mnie został wypowiedziany najem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Gość najemcy lokalu komunalnego

Mieszkaniowy zasób gminy

Należy stwierdzić, że przede wszystkim do lokali komunalnych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa ta jednak w art. 21 ust. 1 stanowi, iż rada gminy uchwala:

„1) wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;

2) zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel; w razie gdy rada gminy nie określi w uchwale odmiennych zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje się odpowiednio zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”.

W przypadku Pani miasta również regulacji szczególnych należy szukać w uchwale dotyczącej zasad gospodarowania lokalami komunalnymi.

W tym przypadku wiążąca jest Uchwała NR […] Rady Miasta [X] w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta [X] (dalej jako Uchwała).

Według § 2 ust. 7 Uchwały – „zawarcie umowy podnajmu lokalu w całości lub części przez najemcę albo oddanie przez niego lokalu w bezpłatne używanie osobom trzecim wymaga zgody Prezydenta Miasta (…) wyrażonej na piśmie.

Ponadto Uchwała w interesującym Panią zakresie przewiduje dodatkowo tryb postępowania w stosunku do osób, które nie posiadają tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, jednak nie odnosi się to do osoby siostrzenicy.

Według § 17 ust. 1 Uchwały – „umowa najmu lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego może być zawarta z osobami, które:

1) pozostały w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcę, a są jego zstępnymi, wstępnymi, osobami przysposobionymi lub przysposabiającymi, rodzeństwem, lub małżonkiem niebędącym współnajemcą lokalu – pod warunkiem stałego zamieszkiwania z najemcą, za zgodą wynajmującego, przez okres co najmniej 5 lat do czasu opuszczenia przez niego lokalu i nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu;

2) nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, a są jego zstępnymi, wstępnymi, osobami przysposobionymi lub przysposabiającymi, rodzeństwem i powinowatymi, innymi aniżeli wymienieni w art. 691 Kodeksu cywilnego – pod warunkiem stałego zamieszkiwania z najemcą, za zgodą wynajmującego, przez okres co najmniej 5 lat i nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu;

3) utraciły tytuł prawny do lokalu z powodu zaległości czynszowych, a przyczyny utraty tytułu prawnego ustały.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta [X] może podjąć decyzję o zawarciu umowy najmu lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego z innymi osobami niż wymienione w ust. 1.”

Mieszkanie na zasadzie użyczenia

Generalnie więc zamieszkiwanie na zasadzie użyczenia (ustnego) w lokalu Pani wujka w razie kontroli może być podstawą wypowiedzenia jemu lokalu komunalnego.

W tym wypadku mają zastosowanie ogólne przepisy przewidziane we wskazanej powyżej ustawie o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z art. 11 tej ustawy:

„1. Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ust. 2-5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5 niniejszej ustawy. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.

2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub

2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub

3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub

4) używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.”

Pozwolenie wuja na Pani zamieszkanie będzie traktowane jako oddanie części lokalu w bezpłatne używanie i będzie podstawą do wypowiedzenia umowy najmu lokalu komunalnego. Sposób zaprezentowany przez Panią nie ma oparcia w przepisach prawa, przy czym ustawa nie uzależnia możliwości wypowiedzenia od długotrwałości jego zajmowania. Oczywiście w praktyce spotyka się najpierw wezwania do opuszczenia lokalu, a dopiero po bezskuteczności takich wezwań wypowiada się umowę najemcy, jednak nie znam praktyki stosowanej przez zarządców w Pani mieście.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »