Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak doprowadzić do wyprowadzki byłego męża alkoholika?

Autor: Michał Soćko

W jaki sposób doprowadzić do wyprowadzki byłego męża, z którym jestem 2 lata po rozwodzie? Miał się wyprowadzić zaraz po rozwodzie, ale tego do dnia dzisiejszego nie zrobił. Dodam, że mieszkanie należy do mojej mamy. Były mąż jest alkoholikiem i nie daje sobie pomóc. Długo nie pracował, teraz pracuje, więc stać go na wynajęcie pokoju. Niestety on uważa, że nie mam prawa wyrzucić go z domu. Nadal pije i kontakt z nim jest utrudniony. Śpi na podłodze, brudzi. Daje mi 1000 zł i uważa, że zapewnia mu to wikt i opierunek, resztę pieniędzy przebija. Kiedy jest pijany, wyzywa mnie i obraża. Dłużej nie chcę tak żyć, proszę mi poradzić, co zrobić, aby zniknął z mojego życia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak doprowadzić do wyprowadzki byłego męża alkoholika?

Powództwo o opróżnienie lokalu

Powództwo o opróżnienie lokalu (tzw. eksmisja) regulowane jest przez ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. 2017 r., nr 0, poz. 459; zwaną dalej „K.c.”), jak również przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. 2016 r., Nr 0, poz. 1610; zwaną dalej „u.o.l.”

Podstawę prawną takiego powództwa stanowi przede wszystkim art. 222 § 1 K.c., który stanowi:

„Art. 222. § 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

§ 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.”

Wskazać jednak należy, że takie postępowanie o opróżnienie lokalu może nie być ani łatwe, ani szybkie. Sąd rozstrzyga bowiem w takiej sprawie m.in. czy eksmitowanemu przysługuje lokal socjalny.

Artykuł 14 ust. 1 u.o.l. stanowi bowiem:

„Art. 14. ust. 1. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.”

Ponadto w postępowaniu eksmisyjnym są także inne obostrzenia, które mają zabezpieczać lokatora przed tzw. egzekucją na bruk. Kwestie te porusza art. 14 u.o.l. w następnych ustępach oraz art. 16 u.o.l.

Zobacz również: Czy żona może wyrzucić męża z domu?

Sytuacje, w których nie można dokonać eksmisji

Niekiedy wręcz eksmisja będzie niedopuszczalna.

„Art. 14 ust. 3. Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, orzeka o uprawnieniu osób, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną.

4. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

5. Sąd może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, w szczególności jeżeli nakazanie opróżnienia następuje z przyczyn, o których mowa w art. 13.

6. Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Ponadto w okresie zimowym jest przejściowy zakaz wykonywania eksmisji. Stanowi o tym art. 16 u.o.l.:

„Art. 16. Wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie.”

Niemniej jednak powyższych ograniczeń przewidzianych w art. 14 i 16 u.o.l. nie stosuje się, gdy powodem opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy w rodzinie lub wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego (art. 17 u.o.l.).

W Pani sytuacji pozew o opróżnienie lokalu musiałaby wnieść Pani mama, gdyż to ona jest właścicielem lokalu.

Pozew podlega opłacie stałej w wysokości 200 zł. Stanowi o tym art. 27 pkt. 11 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz. U. 2016 r., poz. 623 ze zm.).

Przepis ten stanowi:

„Art. 27. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o:

1) ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;

2) unieważnienie małżeństwa;

3) rozwiązanie przysposobienia;

4) zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;

5) unieważnienie uznania dziecka;

6) ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej;

7) naruszenie posiadania;

8) uchylenie uchwały organu spółdzielni;

8a) stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni;

8b) ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółdzielni;

9) uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej;

10) przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej;

11) opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;

12) ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.”

Pozew kieruje się do sądu właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu. Sądem tym, co do zasady, jest Sąd Rejonowy (zob.: art. 23(2) w zw. z art. 16 § 1 i art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, j.t. Dz. U. 2016 r., poz. 1822 ze zm.)

Niezależnie od powództwa o opróżnienie lokalu można wystąpić także z pozwem o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu. Podstawę w tym zakresie stanowi art. 18 u.o.l.:

„Art. 18. 1. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od osoby, o której mowa w ust. 1, odszkodowania uzupełniającego.

3. Osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

4. (utracił moc).

5. Jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585).”

Zobacz również: Jak pozbyć się ojca alkoholika z domu?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl