Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak kupić mieszkanie komunalne z bonifikatą?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-07-01

Ponad 20 lat temu wykupiliśmy z mężem mieszkanie komunalne i otrzymaliśmy bonifikatę. Potem zamieniliśmy to mieszkanie na większe (też komunalne). Teraz chcielibyśmy wykupić mieszkanie z bonifikatą, ale otrzymaliśmy odpowiedź negatywną (dostaliśmy informację, że możemy to zrobić, ale za pełną kwotę). Jak kupić mieszkanie komunalne z bonifikatą? Czy jest jakiś przepis, który nie pozwala na przyznanie nam ponownej bonifikaty? Jeśli my nie możemy wykupić mieszkania z bonifikatą, to czy mieszkanie może wykupić nasz syn? Dodam, że jest żonaty, ale żona nie jest u nas zameldowana (posiada swoje mieszkanie).

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Zacznę od tego, że chciałabym przejrzeć uchwałę – może jest tam coś, co da Pani „furtkę”.

Co do zasady, sprzedaż mieszkań komunalnych regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z 1997 r., w tym art. 68 określa kwestię bonifikaty.

Gmina może udzielić bonifikaty od ceny, może, ale nie musi – a warunki bonifikaty określa uchwała.

Uchwała podejmowana jest w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Przepisy te regulują prawo rady gminy do wydawania aktów prawa miejscowego, m.in. w zakresie określania zarządu mieniem gminy. Zasady sprzedaży lokali są sprawami dotyczącymi zarządu tym mieniem. Uchwała odwołuje się do treści art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 tej ustawy na podstawie odpowiednio – zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku. Z kolei ust. 1b ustawy mówi, iż „w zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku, o których mowa w ust. 1, określa się w szczególności warunki bonifikat i wysokość stawek procentowych”. Ten ostatni przepis wprowadzony został do ustawy o gospodarce nieruchomościami na mocy art. 1 pkt lit. 3b ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie niektórych innych ustawy (Dz. U. Nr 206, poz. 1590) i obowiązuje od dnia 7 stycznia 2010 r. Bez wątpienia wyraża on normę o charakterze kompetencyjnym, a zawarte w nim odesłanie do ust. 1 wskazuje, że całą postać owej normy wyznaczają łącznie przepisy art. 68 ust. 1 i ust. 1b ustawy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Trzeba zwrócić uwagę, że wymieniony powyżej art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upoważnił właściwy organ do udzielania bonifikat od wartości sprzedawanej nieruchomości, przy czym, co należy podkreślić udzielanie bonifikat przy tego rodzaju sprzedaży jest uprawnieniem, nie zaś obowiązkiem gminy. Wskazuje na to użyty przez ustawodawcę zwrot „organ może udzielić bonifikat od ceny”. Zatem jest tu niewątpliwie uznanie administracyjne, tj. pozostawienie sposobu ukształtowania pozycji prawnej obywateli (ich praw i obowiązków) woli właściwego organu – w tym przypadku radzie gminy. Jednocześnie w art. 68 ust. 1b tej ustawy ustawodawca niejako uzupełniając powyższą normę kompetencyjną wskazał, że właściwy organ, w tym m.in. rada gminy, określa w drodze uchwały warunki udzielania tych bonifikat.

Zestawienie przywołanych przepisów prowadzi do wniosku, że rada gminy nie ma obowiązku udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej. Jeżeli jednak zdecyduje się na ich wprowadzenie, to podjęta w tym zakresie uchwała powinna określać warunki przydzielania tych bonifikat.

Ustawodawca nie ograniczył przy tym rady gminy, co do wprowadzanych warunków. Mogą to być zarówno warunki przedmiotowe, jak i podmiotowe. Te ostanie mogą być ukształtowane poprzez wskazanie grupy podmiotów, którym owa bonifikata będzie przysługiwała, jak i poprzez wskazanie grupy podmiotów, którym nie będzie ona przysługiwała. Obowiązek określenia w uchwale warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych ma na celu zapewnienie przejrzystości zasad, na jakich będą one udzielane. Nie oznacza natomiast obowiązku przyznawania tych bonifikat każdemu zainteresowanemu. Innymi słowy, rada gminy określając warunki udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminy w drodze bezprzetargowej ma kompetencje do określenia grupy podmiotów, którym będą one przysługiwały. Może także wskazywać grupy podmiotów, którym taka bonifikata przysługiwać nie będzie.

Nie jest wykluczone, że uchwała mogłaby zostać uchylona w drodze skargi. Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Aby syn wykupił mieszkanie z bonifikatą musiałby być najemcą. Najemcą i niewykluczone, że dysponować odpowiednim okresem najmu i spełniać warunki określone w uchwale. Ale tu ponownie – chciałabym zapoznać się z treścią uchwały.

Fakt posiadania lokalu przez jego żonę, która nota bene także będzie musiała być stroną zakupu – zapewne zdyskwalifikuje ich jako nabywców. Co więcej może być podstawą do rozwiązania umowy najmu lokalu komunalnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wykupienie mieszkania komunalnego od kuzyna

Chcę kupić mieszkanie komunalne od kuzyna, który jest głównym najemcą przedmiotowego mieszkania. Pieniądze na wykup będę wykładała ja. Ponieważ istnieje...

Jakie mam szanse na zatrzymanie mieszkania komunalnego?

W mieszkaniu komunalnym po rewitalizacji mieszkała moja mama, która ostatnio zmarła. W mieszkaniu zameldowana jest wnuczka, która opiekowała się babcią....

Czy mam jakąś szansę, aby nie stracić mieszkania komunalnego?

Ostatnio zmarł mój ojciec, który mieszkał w mieszkaniu komunalnym. W ubiegłych latach staraliśmy się o wykup tego mieszkania, ale nam...

Nieuregulowane prawo do najmu mieszkania komunalnego

Najemcami mieszkania komunalnego byli moi rodzice, którzy zmarli w zeszłym roku. Mieszkałam w tym mieszkaniu i regulowałam wszystkie należności...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »