Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak kupić mieszkanie komunalne z bonifikatą?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Ponad 20 lat temu wykupiliśmy z mężem mieszkanie komunalne i otrzymaliśmy bonifikatę. Potem zamieniliśmy to mieszkanie na większe (też komunalne). Teraz chcielibyśmy wykupić mieszkanie z bonifikatą, ale otrzymaliśmy odpowiedź negatywną (dostaliśmy informację, że możemy to zrobić, ale za pełną kwotę). Jak kupić mieszkanie komunalne z bonifikatą? Czy jest jakiś przepis, który nie pozwala na przyznanie nam ponownej bonifikaty? Jeśli my nie możemy wykupić mieszkania z bonifikatą, to czy mieszkanie może wykupić nasz syn? Dodam, że jest żonaty, ale żona nie jest u nas zameldowana (posiada swoje mieszkanie).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak kupić mieszkanie komunalne z bonifikatą?

Kto decyduje o udzieleniu bonifikaty na zakup mieszkania komunalnego?

Zacznę od tego, że chciałabym przejrzeć uchwałę – może jest tam coś, co da Pani „furtkę”.

Co do zasady, sprzedaż mieszkań komunalnych regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z 1997 r., w tym art. 68 określa kwestię bonifikaty.

Gmina może udzielić bonifikaty od ceny, może, ale nie musi – a warunki bonifikaty określa uchwała.

Uchwała podejmowana jest w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Przepisy te regulują prawo rady gminy do wydawania aktów prawa miejscowego, m.in. w zakresie określania zarządu mieniem gminy. Zasady sprzedaży lokali są sprawami dotyczącymi zarządu tym mieniem. Uchwała odwołuje się do treści art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 tej ustawy na podstawie odpowiednio – zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku. Z kolei ust. 1b ustawy mówi, iż „w zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku, o których mowa w ust. 1, określa się w szczególności warunki bonifikat i wysokość stawek procentowych”. Ten ostatni przepis wprowadzony został do ustawy o gospodarce nieruchomościami na mocy art. 1 pkt lit. 3b ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie niektórych innych ustawy (Dz. U. Nr 206, poz. 1590) i obowiązuje od dnia 7 stycznia 2010 r. Bez wątpienia wyraża on normę o charakterze kompetencyjnym, a zawarte w nim odesłanie do ust. 1 wskazuje, że całą postać owej normy wyznaczają łącznie przepisy art. 68 ust. 1 i ust. 1b ustawy.

Trzeba zwrócić uwagę, że wymieniony powyżej art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upoważnił właściwy organ do udzielania bonifikat od wartości sprzedawanej nieruchomości, przy czym, co należy podkreślić udzielanie bonifikat przy tego rodzaju sprzedaży jest uprawnieniem, nie zaś obowiązkiem gminy. Wskazuje na to użyty przez ustawodawcę zwrot „organ może udzielić bonifikat od ceny”. Zatem jest tu niewątpliwie uznanie administracyjne, tj. pozostawienie sposobu ukształtowania pozycji prawnej obywateli (ich praw i obowiązków) woli właściwego organu – w tym przypadku radzie gminy. Jednocześnie w art. 68 ust. 1b tej ustawy ustawodawca niejako uzupełniając powyższą normę kompetencyjną wskazał, że właściwy organ, w tym m.in. rada gminy, określa w drodze uchwały warunki udzielania tych bonifikat.

Zobacz również: Sprzedaż mieszkania zaraz po wykupie

W jaki sposób gmina określa wysokość udzielanych bonifikat na zakup nieruchomości gminnych?

Zestawienie przywołanych przepisów prowadzi do wniosku, że rada gminy nie ma obowiązku udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej. Jeżeli jednak zdecyduje się na ich wprowadzenie, to podjęta w tym zakresie uchwała powinna określać warunki przydzielania tych bonifikat.

Ustawodawca nie ograniczył przy tym rady gminy, co do wprowadzanych warunków. Mogą to być zarówno warunki przedmiotowe, jak i podmiotowe. Te ostanie mogą być ukształtowane poprzez wskazanie grupy podmiotów, którym owa bonifikata będzie przysługiwała, jak i poprzez wskazanie grupy podmiotów, którym nie będzie ona przysługiwała. Obowiązek określenia w uchwale warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych ma na celu zapewnienie przejrzystości zasad, na jakich będą one udzielane. Nie oznacza natomiast obowiązku przyznawania tych bonifikat każdemu zainteresowanemu. Innymi słowy, rada gminy określając warunki udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminy w drodze bezprzetargowej ma kompetencje do określenia grupy podmiotów, którym będą one przysługiwały. Może także wskazywać grupy podmiotów, którym taka bonifikata przysługiwać nie będzie.

Czy można zaskarżyć uchwałę podjętą przez organ gminy?

Nie jest wykluczone, że uchwała mogłaby zostać uchylona w drodze skargi. Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Kto może wykupić mieszkanie komunalne z bonifikatą

Aby syn wykupił mieszkanie z bonifikatą musiałby być najemcą. Najemcą i niewykluczone, że dysponować odpowiednim okresem najmu i spełniać warunki określone w uchwale. Ale tu ponownie – chciałabym zapoznać się z treścią uchwały.

Fakt posiadania lokalu przez jego żonę, która nota bene także będzie musiała być stroną zakupu – zapewne zdyskwalifikuje ich jako nabywców. Co więcej może być podstawą do rozwiązania umowy najmu lokalu komunalnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl