Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak nadal mieszkać w mieszkaniu TBS i zostać jego najemcą?

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2018-02-02 • Aktualizacja: 2021-04-06

Mieszkam ponad 10 lat w mieszkaniu komunalnym będącym w zasobach TBS-u. Od 3 lat mieszkam w tym mieszkaniu sam. Konkubina (która była głównym najemcą) związała się z innym mężczyzną i wraz z dzieckiem przeprowadziła się do swoich rodziców, którzy w czerwcu przepisali na nią mieszkanie własnościowe. Automatycznie wyklucza ją to nie tylko z bycia głównym najemcą, ale też z bycia zameldowaną na pobyt stały. Jak móc nadal mieszkać w mieszkaniu TBS i zostać jego najemcą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stawanie się najemcą w TBS

Aby zostać najemcą mieszkania w TBS-ie, należy spełnić warunki zawarte w ustawie z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z art. 30 ust. 1 wspomnianej ustawy „Towarzystwo Budownictwa Społecznego może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:

1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,
2) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, więcej niż o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym”.


„Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega” (art. 30 ust. 1a ww. ustawy).

Przez tytuł prawny jest rozumiane prawo własności lokalu (domu), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa najmu (lub decyzja administracyjna) lokalu komunalnego lub służbowego. Warunek ten dotyczy wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu TBS.


Osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, mogą być najemcami mieszkania np. w TBS w Warszawie tylko wtedy, gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem pracy w pobliżu budynku TBS (czyli w Warszawie lub najbliższych okolicach).


Warunek nieposiadania tytułu do innego lokalu musi być spełniony w chwili podpisywania z TBS-em umowy najmu, a nie w chwili składania wniosku. Obowiązuje on przez cały czas trwania stosunku najmu lokalu mieszkalnego w TBS-u. Jeśli najemca mieszkania w TBS-ie wejdzie w posiadanie takiego prawa już w czasie trwania stosunku najmu (np. w wyniku spadkobrania, darowizny, a nawet kupna innego lokalu), powinien powiadomić o tym Zarząd Towarzystwa, który wyznaczy termin na uregulowanie sytuacji tak, aby nie naruszała postanowień ustawy (informacje podchodzące z oficjalnego portalu Ministerstwa Rozwoju tbs24.pl).

Kryteria i tryb przeznaczenia mieszkań


Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2016 roku, średnie przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej w województwie Śląskim, na terenie którego leży Częstochowa wynosi 3969,67 zł.
Według artykułu 31 ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców określa umowa spółki albo statut towarzystwa.


Katarzyna Zdun-Załęska w Komentarzu do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wskazuje, że „umowa spółki albo statut TBS-u mają określać kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców. Jednocześnie kryteria te muszą korespondować z regulacjami zawartymi w art. 29a i 30 u.n.f.p.b.m. Oznacza to, że w ramach wyznaczonych tymi przepisami TBS ma obowiązek i uprawnienie do określenia, jakim osobom fizycznym zamierza wynajmować wybudowane lokale mieszkalne i na jakich zasadach. Tryb wynajmowania lokali przez TBS musi być ujęty w umowie spółki lub jego statucie chociażby w sposób ramowy. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie mogą być natomiast zawarte w regulaminach lub innych wzorcach umowy wykorzystywanymi przez TBS”.


Ewa Bończak-Kucharczyk w książce Towarzystwa Budownictwa Społecznego w świetle obowiązujących przepisów pisze, że „ustawodawca pozostawił przy tym dużą dowolność w określaniu tych kryteriów. A zatem kryteria te mogą zarówno wskazywać konkretne grupy najemców, którym towarzystwo wynajmuje mieszkania (ale tylko spośród najemców spełniających określone w ustawie wymogi) oraz jednocześnie wykluczać możliwość wynajęcia mieszkań innym, jak i określać, komu przysługuje pierwszeństwo w wynajęciu mieszkań stanowiących własność towarzystwa oraz wprowadzać pewien system oceny tego pierwszeństwa, biorąc pod uwagę różne cechy lub warunki”.


Kryteria i tryb przyznawania mieszkań w ZGM TBS w Częstochowie określa „Regulamin kwalifikacji przyszłych najemców i zasad wynajmowania mieszkań będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” zgodny z Uchwałą 15/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGM „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie z dnia 28.12.2009 r. § 5 wspomnianego regulaminu stanowi, że „przy ustalaniu imiennego wykazu osób wytypowanych do zawarcia umowy najmu mieszkania będzie miała zastosowanie niżej określona kolejność przydziału (z zastrzeżeniem par. 7 ust. 2, według którego przy kwalifikowaniu wniosków Komisja bierze pod uwagę kolejność składania wniosków):


1. Osoby których dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego na dzień składania wniosku i w dniu zawarcia umowy najmu nie jest niższy od kwoty stanowiącej 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Kryterium to stosowane będzie w pierwszej kolejności, przed innymi, niżej wymienionymi.
2. Osoby fizyczne partycypujące w kosztach budowy i osoby fizyczne wskazane przez partycypanta będącego osobą prawną, zgodnie z zawartymi umowami o partycypację, przy czym wytypowanie partycypantów i zarezerwowana dla tej opcji ilość mieszkań będzie określana w oparciu o zasady rozdziału IV.
3. Osoby mające tytuł prawny do lokalu stanowiącego własność Gminy z zastrzeżeniem, że dołączą do wniosku oświadczenie o zobowiązaniu do wyzbycia się tytułu prawnego do tego lokalu z dniem objęcia lokalu będącego własnością towarzystwa)
4. Inne osoby, które spełniają kryteria określone w paragrafie 1 (chodzi o wymienione powyżej kryteria ustawowe z art. 30 ust. 1 i 1a ww. ustawy)”.

Zgodnie z § 2 ww. regulaminu „podstawą kwalifikacji osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Towarzystwa jest złożenie wniosku zawierającego:


1. Wykaz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania,
2. Oświadczenie o dochodach gospodarstwa domowego wnioskodawcy z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem dokumentującym wykazaną kwotę.
3. Informację o warunkach mieszkaniowych wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.
Natomiast według paragrafu 3 ust. 1 regulaminu, wnioski składa się w siedzibie Towarzystwa. Termin i miejsce składania wniosku podawany jest do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Towarzystwa oraz na jego stronie internetowej (paragraf 3 ust. 2 regulaminu)”.


W dniu 12 września bieżącego roku, na swojej stronie internetowej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o., poinformował o rozpoczęciu procedury kwalifikacji przyszłych najemców lokalu w dzielnicy Północ: ul. Herberta 1.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »