Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak nie zwracać bonifikaty po sprzedaży mieszkania?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2021-05-10

Sprzedałem po trzech latach mieszkanie zakupione od gminy z bonifikatą. Czy jest możliwość wydłużenia czasu nabycia nowej nieruchomości i wykorzystania tych pieniędzy powyżej roku? Bo z tego, co wiem, muszę nabyć nową nieruchomość w ciągu roku, żeby nie oddawać bonifikaty. W międzyczasie moja żona, z którą mam rozdzielczość majątkową, wybudowała dom, który lada dzień zostanie odebrany. Czy mogę w jakiś sposób przenieść te nakłady na dom żony? Zależy mi na „zatrzymaniu” bonifikaty.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak nie zwracać bonifikaty po sprzedaży mieszkania?

Zwrot bonifikaty

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami „bonifikaty podlegają zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na cele inne niż uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia. Wtedy nabywca zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, przy czym zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Powyższego nie stosuje się w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe” (art. 6 ust. 2a pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Przepisy art. 68 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mają charakter bezwzględnie obowiązujący i rolą osób, które skorzystały z bonifikaty, jest wykazać należytą zapobiegliwość w ochronie swych interesów, zgodnie z ustawowymi wymogami ustanowionymi m.in. we wskazanych przepisach.

Bonifikata jako pomoc publiczna

Bonifikata, o której mowa w art. 68 ust. 1, stanowi niewątpliwie formę pomocy publicznej, udzielanej przez gminę członkom lokalnej społeczności w celu umożliwienia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych a roszczenie, o którym mowa w art. 68 ust. 2 powołanej ustawy stanowić ma zatem sankcję zmierzającą do wyeliminowania sytuacji, w której osoba korzystająca z pomocy publicznej, przeznacza uzyskaną korzyść sprzecznie z jej celem (a zatem zbywa lokal i w istocie wzbogaca się kosztem społeczności czy też przeznacza środki na cele inne, niż zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych).

Roszczenie o zwrot otrzymanej bonifikaty

Dla powstania roszczenia o zwrot zwaloryzowanej równowartości bonifikaty wymagane w stanie prawnym obowiązującym w niniejszej sprawie, było zawarcie umowy o sprzedaż lokalu za cenę z bonifikatą oraz zbycie lokalu przez jego nabywcę (lub wykorzystanie na inne cele niż wymienione w art. 68 ust. 1 pkt 1–3 ustawy) przed upływem okresu 5 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży.

Zgodnie z art. 68 ust. 2d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami według obecnego brzmienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.): „Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 2a pkt 4 lub 5, na nabycie albo zamianę nieruchomości albo lokalu mieszkalnego nie zostały wykorzystane wszystkie uzyskane środki, obowiązek zwrotu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy kwoty odpowiadającej części bonifikaty niewykorzystanej na nabycie lub zamianę, po jej waloryzacji”.

Zgoda na zatrzymanie bonifikaty mimo niespełniania warunków

Musi Pan wydać kwotę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania w ciągu 12 miesięcy. W innym wypadku musi Pan zwrócić kwotę bonifikaty, zwaloryzowaną z odsetkami.

Może Pan uzyskać zgodę rady gminy/miasta na odstąpienie od zwrotu bonifikaty.  Wyjściem z sytuacji jest zatem uzyskanie zgody rady gminy/miasta na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy miejskiej Pana miejscowości na rzecz współużytkowników wieczystych prowadzona była w trybie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

Nie może Pan przenieść nakładów na dom żony. Musi Pan nabyć inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystaną na cele mieszkaniowe. Mógłby Pan odkupić od żony udział w nieruchomości.

Działania w celu zatrzymania bonifikaty

Na podstawie art. 68 ust. 2c ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami „właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty w innych przypadkach niż wymienione w powołanej ustawie za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku”. Zatem wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty w innych przypadkach niż przewidziane w ww. ustawie należy do kompetencji rady miasta/gminy. Ustawodawca, wprowadzając ten przepis, miał na uwadze różnorodne sytuacje, których nie sposób przewidzieć w przepisach ustawy. Jest to prawdopodobne, jeśli zobliguje Pan do wydania kwoty np. w ciągu 24 miesięcy i uzyska Pan aprobatę.

Może Pan powołać się na argumenty finansowe:

  • zgoda nie zwiększy dochodu miastu,
  • jest bez wpływu na wydatki miasta,
  • nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania (także w latach następnych),
  • nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie urzędu miasta/gminy lub miejskiej jednostki organizacyjnej, w szczególności w sprzęt informatyczny, oprogramowanie, wyposażenie,
  • nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem,
  • odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału nieruchomości gruntowej związanego z ww. lokalem mieszkalnym stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy, nie zmniejszy dochodów miasta czy gminy,
  • środki zostaną wydatkowane na w ciągu 24 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe, czyli zgodnie z ustawą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »