Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak odzyskać dom po rozwodzie w którym mieszka była żona?

• Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem po rozwodzie z winy byłej żony. Dom, w którym jest zameldowana, stanowi mój majątek osobisty. Nie mieszkam w nim ani ja, ani moje dziecko, bo zajmuje go awanturująca się była żona. Trwa to około 2 lata. Była żona nie pracuje, wygląda na osobę chorą psychicznie, zadłużyła i zaniedbała dom (wilgoć, bród). Gdy zaglądam do domu, wyzywa mnie, szarpie, grozi podpaleniem domu. Jak odzyskać własny dom w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak odzyskać dom po rozwodzie w którym mieszka była żona?

Skierowanie wniosku o eksmisję żony

Jedyna opcja to skierowanie sprawy o eksmisję. Żona nie ma tytułu prawnego do zamieszkiwania, na wszelki wypadek powinien ją Pan pisemnie (listem poleconym) wezwać do opuszczenia mieszkania w terminie najlepiej 3 miesięcy (albowiem jej obecne zamieszkiwanie może być uznane za użyczenie z Pana strony – nawet dorozumiane), a potem kierować do sądu sprawę o eksmisję.

Zgodnie z art. 222 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

§ 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

Roszczenie o wydanie rzeczy

Roszczenie o wydanie rzeczy, czyli tzw. roszczenie windykacyjne (inaczej roszczenie wydobywcze), zostało przewidziane w art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią właściciel może żądać od osoby, która faktycznie włada jego rzeczą (tj. nieruchomością lub ruchomością), ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą

Według art. 222 § 1 właściciel rzeczy może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Jest to tzw. skarga windykacyjna. Przeciwko zaś osobie, która narusza własność w inny sposób niż przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (art. 222 § 2). Jest to m.in. skarga negatoryjna. Niezależnie od tej ochrony własności jako petytoryjnej, pozostaje jeszcze ochrona posesoryjna, czyli ochrona posiadania.

Właściciel, wnosząc powództwo o wydanie rzeczy stanowiącej jego własność, powinien wykazać, że jest właścicielem tej rzeczy, której wydania żąda

Podstawę pozwu stanowi art. 222 § 1. Sądem właściwym jest sąd rejonowy miejsca położenia lokalu. Pozew powinien być należycie opłacony. Brak opłaty (wpisu sądowego) jest brakiem formalnym, którego nieuzupełnienie w wyznaczonym przez sąd terminie powoduje zwrot pozwu. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167, poz. 1398), która weszła w życie z dniem 2 marca 2006 r., od pozwu o wydanie nieruchomości, a więc w sprawie o prawa majątkowe, pobierana będzie opłata stosunkowa, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. W sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa wartość przedmiotu sporu oblicza się, przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju nieruchomości (art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego dodany przez ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl