Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak rozwiązać umowę najmu okazjonalnego?

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2020-01-03 • Aktualizacja: 2022-06-16

Jestem wynajmującą. Za 2 miesiące kończy się umowa najmu okazjonalnego. Mam wątpliwości, czy rzeczywiście ta umowa ma charakter najmu okazjonalnego. Umowa z podpisaniem aktu notarialnego miała miejsce w 2015 roku. Była aneksowana w zakresie czasu najmu. W akcie notarialnym notariusz dokonał zapisu, że umowa najmu została zawarta na czas określony od dnia 1 kwietnia 2015 do dnia 30 kwietnia 2016. Spotkałam się z interpretacją, że w razie skierowaniem sprawy do sądu sąd może mieć wątpliwości co do rodzaju umowy. Jak powinnam rozwiązać umowę najmu? Czy mimo umowy na czas określony muszę na piśmie powiadomić o nieprzedłużaniu umowy najmu okazjonalnego? W umowie mam zapis (zresztą na prośbę najemcy): „Każda ze Stron może niniejszą Umowę rozwiązać z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W takich przypadkach koniec Umowy przypada na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało dostarczone wypowiedzenie”.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozwiązać umowę najmu okazjonalnego?

Wątpliwości co do formy umowy najmu okazjonalnego

Faktycznie, mogą pojawiać się wątpliwości co do formy, pod jaką funkcjonuje umowa najmu, w przypadku kiedy w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji i opróżnieniu lokalu pojawiają się informacje o datach obowiązywania umowy, a ta przedłużona zostanie następnie w drodze aneksu. Niezależnie jednak od tej okoliczności, należy wskazać, iż zarówno zwykła umowa najmu, jak i umowa najmu okazjonalnego wygasają z momentem upływu terminu, na jaki zostały zawarte.

Zobacz również: Zgłoszenie najmu okazjonalnego po terminie

Rozwiązanie umowy najmu okazjonalnego po upływie terminu obowiązywania

Na skutek wprowadzenia klauzuli wypowiedzenia umowy ta może również zostać rozwiązana na zasadach w niej określonych. Jak rozumiem, interesuje Panią jednak przede wszystkim zakończenie dotychczasowej umowy, w momencie upływu terminu jej obowiązywania. Wskazać należy, iż do umowy, niezależnie od jej charakteru, zastosowanie znajdzie art. 674 Kodeksu cywilnego:

„Art. 674

Jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nieoznaczony”.

Przepis ten wprowadza zasadę, zgodnie z którą dochodzi do tzw. milczącego przedłużenia umowy najmu na czas nieoznaczony, w sytuacji kiedy po upływie terminu obowiązywania umowy, najemca zajmuje nadal lokal za zgodą wynajmującego. Stąd należy przyjąć, iż w przypadku upływu terminu umownego, powinna Pani dać wyraz chęci definitywnego zakończenia umowy najmu, np. żądając niezwłocznie po upływie okresu najmu, opróżnienia lokalu.

Zobacz również: Aneks do umowy najmu okazjonalnego

Wygaśnięcie umowy najmu okazjonalnego

Również przepisy dotyczące bezpośrednio najmu okazjonalnego (art. 19d ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów), wskazują na konieczność dokonania dodatkowej czynności po wygaśnięciu umowy najmu:

„Art. 19d

1. Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy.

2. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela”.

W Pani przypadku, niezależnie od wątpliwości dotyczących formy umowy najmu, sugerowałbym zastosowanie się do wyżej cytowanego przepisu i doręczenie najemcy żądania opróżnienia lokalu w przepisanej formie, w przypadku gdy najemca dobrowolnie nie opuści lokalu.

Powiadomienie najemcy o nieprzedłużeniu umowy najmu okazjonalnego

Biorąc jednak pod uwagę przytoczone wyżej przepisy oraz uniknięcie zaskoczenia końcem umowy niefrasobliwego najemcy, wydaje się, że najlepszym wyjściem będzie mimo wszystko poinformowanie najemcy z odpowiednim wyprzedzeniem, że nie dojdzie do przedłużenia zawartej umowy na kolejny okres (choć, jak słusznie Pani zauważyła, nie ciąży na Pani taki obowiązek). Dopiero w momencie, kiedy pomimo upływu okresu obowiązywania umowy najemca nie opuści lokalu, zasadne będzie podjęcie kroków, o których mowa w art. 19d ustawy o ochronie lokatorów.

Zobacz również: Zerwanie umowy najmu przez najemcę

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »