Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uzyskać mieszkanie z zasobów gminy?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-01-04

Chciałabym uzyskać mieszkanie z zasobów gminy (Warszawa) i przygotowuję stosowny wniosek. Proszę o podpowiedź, co jeszcze w nim zawrzeć, aby wzrosły moje szanse. Napisałam wstępnie, że zwracam się z prośbą o przyznanie mi mieszkania z zasobów gminy z powodu konieczności opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania. Lokal był własnością mojej mamy, która z powodu zadłużenia go straciła. W tej sytuacji zmuszona byłam poprosić niedoszłą teściową o udzielenie mi i mojemu dziecku tymczasowego schronienia, ponieważ moja sytuacja materialna nie pozwala na jakikolwiek wynajem mieszkania. Dochody, jakie uzyskuję, to najniższa krajowa, wobec tego na życie, rachunki, odzież i wyposażenie do szkoły (inne opłaty szkolne) pozostaje bardzo mało. Co powinnam jeszcze napisać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady najmu lokali komunalnych regulują uchwały rady miasta. Uchwały są podejmowane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2005 r., nr 31, poz. 266 ze zm.). Ustawa ta – zgodnie z treścią jej art. 1 – reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Upoważnienie ustawowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego skonstruowane zostało relatywnie wąsko. Ustawodawca przewidział mianowicie kompetencję dla rady gminy do ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel; w razie gdy rada gminy nie określi w uchwale odmiennych zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje się odpowiednio zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Dodatkowo wskazano w ustawie, że zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać w szczególności:

  1. wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu;
  2. warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;
  3. kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;
  4. warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;
  5. tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;
  6. zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;
  7. kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

Zasady wynajmowania lokali powinny być tak skonstruowane, by ci spośród mieszkańców gminy, którzy spełniają podstawowe kryteria przedmiotowe, czyli warunki zamieszkiwania i wysokość dochodu, mieli równe szanse na czynienie starań o uzyskanie lokalu, z uwzględnieniem przewidzianego przez ustawodawcę pierwszeństwa zawarcia umowy najmu przysługującego osobom spełniającym wskazane w tym względzie w uchwale kryteria (por. wyrok NSA z dnia 17 listopada 2004 r., sygn. akt OSK 883/04, niepublikowany, LEX nr 164541). Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy rada gminy powinna regulować wszystkie wskazane w tym przepisie elementy. Może zamieścić w uchwale jeszcze inne zagadnienia związane z najmem, nie oznacza to jednak dowolności organu (por. wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2010 r., sygn. akt I OSK 732/10, niepublikowany, LEX nr 595501).

W Pani przypadku ma zastosowanie UCHWAŁA NR LVIII/1751/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2009 r. W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy:

„Rozdział 2

Wynajmowanie lokali na czas nieoznaczony osobom pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych i materialnych

(…)

§ 4. Lokale z mieszkaniowego zasobu mogą być wynajmowane osobom:

  1. które są bezdomne albo pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych, przy czym za trudne warunki mieszkaniowe uznaje się zamieszkiwanie za zgodą właściciela w lokalu, w którym na osobę przypada nie więcej niż 6 m2 powierzchni mieszkalnej, a także zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a nadto
  2. w których gospodarstwie domowym średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza minimum dochodowego.

 

Rozdział 3

Pierwszeństwo najmu

(…)

§ 7. 1. W przypadkach określonych w § 4 i § 5, pierwszeństwo zawarcia umowy najmu przysługuje osobom, które:

1). zamieszkują za zgodą właściciela w lokalach usytuowanych w budynkach lub ich częściach objętych ostatecznym nakazem opróżnienia wydanym przez organ nadzoru budowlanego;
2). zamieszkują za zgodą właściciela w budynkach lub ich częściach przeznaczonych do rozbiórki ze względu na planowane inwestycje miejskie;
3). zamieszkują w budynkach stanowiących własność Miasta w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu prawa budowlanego;
4). są bezdomne i zostały objęte prowadzonym we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej programem wychodzenia z bezdomności w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, o której mowa w § 1 pkt 28;
5). w związku z uzyskaniem pełnoletności opuściły całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub zawodową rodzinę zastępczą, a nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i nie są w stanie ich zaspokoić we własnym zakresie, pod warunkiem, że z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu wystąpią w ciągu 3 lat od uzyskania pełnoletności;
6.) są repatriantami, którym Miasto zobowiązało się zapewnić lokal;
7.) mają status uchodźcy lub przyznaną ochronę uzupełniającą, dla których z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu wystąpi Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie;
8.) pozostają, w związku z warunkami mieszkaniowymi, w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej ze względu na:

– niepełnosprawność wnioskodawcy lub innej osoby uprawnionej do wspólnego zamieszkiwania,
– ciężką, przewlekłą chorobą wnioskodawcy lub innej osoby uprawnionej do wspólnego zamieszkiwania,
– istniejącą udokumentowaną przemoc lub inną patologię w rodzinie, pod warunkiem, że wnioskodawca zamieszkuje w lokalu za zgodą właściciela;

– są byłymi lokatorami zamieszkującymi w lokalach znajdujących się w budynkach prywatnych, którzy zobowiązani byli do uiszczania czynszu regulowanego i którym wypowiedziano umowę najmu na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy, w sytuacji gdy ustalony przez właściciela czynsz pozostawał w rażącej dysproporcji z dochodami gospodarstwa domowego lokatora;
– tworzą rodziny wielodzietne.

2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu innego lokalu niż zajmowany dotychczas przysługuje również osobom, które:

1) spełniają przesłanki zawarte w § 16 pkt 1,

2) spełniają przesłanki zawarte w § 31 ust. 3, § 39 ust. 1, § 46 ust. 3.

Posiada Pani prawo pierwszeństwa w najmie lokalu. Jeśli wpisze Pani, że mieszka z babcia Pani dziecka, to zostanie to zakwalifikowane jako wspólne gospodarstwo domowe i doliczony zostanie jej dochód. Proszę więc napisać, iż mieszka Pani w użyczonym na czas określony pokoju, w którym metraż nie przekracza 6 m2 na osobę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy muszę wpuścić ekipę remontową do mojego mieszkania komunalnego?

Mieszkam w lokalu komunalnym. ZGM prosi o udostępnienie lokalu w celu wybudowania na środku kuchni przewodów kominowych dla innych lokatorów ze...

 

Odmowa miasta na zamieszkiwanie w mieszkaniu komunalnym cioci

Moja ciocia po śmierci mojej mamy zameldowała mnie u siebie i przyjęła na wychowanie. Zameldowała mnie u siebie, gdy miałam 18 lat i od...

 

Przekazanie mieszkania komunalnego

Mama wykupuje swoje mieszkanie komunalne na własność, środki na wykup daję ja – syn. Mama chce, aby po jej śmierci mieszkanie należało do mnie. Mój...

 

Spłata zadłużenia mieszkania komunalnego

Przed kilku lat otrzymaliśmy z mężem przydział na mieszkanie komunalne, którego głównym najemcą był mąż. Ja od przydziału nigdy tam nie...

 

Anulowanie nakazu eksmisji z mieszkania komunalnego

Anulowanie nakazu eksmisji z mieszkania komunalnego

Dostałam nakaz eksmisji z mieszkania komunalnego razem z ojcem i matką, mam również 5-miesięczne dziecko. Chciałam napisać pismo do...

Wymeldowanie z mieszkania komunalnego

Wraz z żoną mieszkamy w mieszkaniu komunalnym. W mieszkaniu jest również zameldowany brat żony, który nie przebywa w nim od 10 lat. Od...

 

Zamiana mieszkania komunalnego i zmiana lokatora głównego

Jestem głównym najmcą mieszkania komunalnego, mieszkam z dorosłym synem. Syn pracuje, ma stałe dochody. Chcemy zamienić mieszkanie na większe, mamy...

 

Dziedziczenie mieszkania komunalnego po osobie ubezwłasnowolnionej

Jestem najemcą mieszkania komunalnego. Z tego, co wiem, jeśli odziedziczę mieszkanie w tym samym mieście, urząd miasta wypowie mi umowę najmu. Moja...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »