Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak wypowiedzieć umowę najmu po rozpadzie związku?

Autor: Katarzyna Bereda

Wynajmuję mieszkanie z chłopakiem z którym rozstałam się, a umowa obowiązuje jeszcze przez 5 miesięcy. Nasz związek rozpadł się i dlatego zależy mi na wypowiedzeniu tej umowy najmu przed czasem. W umowie figurujemy obydwoje jako najemcy tego mieszkania. Czy mogę pojedynczo wypowiedzieć tę umowę? Chłopak robi problemy i chce się wymigać od podpisania wypowiedzenia. Jest to umowa najmu okazjonalnego, która zawiera zapis o dwumiesięcznym okresie wypowiedzenia, ale najemca jest wówczas zobowiązany zapłacić wynajmującemu kwoty wynoszącej 30% wartości czynszu. Czy i jak mogę tę umowę rozwiązać, aby móc się stąd wyprowadzić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wypowiedzieć umowę najmu po rozpadzie związku?

Kara umowna za rozwiązanie umowy najmu przed czasem

Nie znam niestety treści całej umowy, ale wskazuję, iż obecnie – jeżeli chce Pani dokonać wypowiedzenia umowy, a jest to umowa na czas określony, to co do zasady umowy takiej nie da się wypowiedzieć przed czasem, chyba że zostało to określone w umowie. W Państwa przypadku zostało to wskazane w umowie z tzw. karą umowną, która jest również dopuszczalna w takiej sytuacji. Dlatego jeżeli chce Pani rozwiązać umowę przed czasem, to niestety należy liczyć się z nałożeniem powyższej kary.

Zgodnie bowiem z art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie”. Jeżeli, tak jak w Państwa przypadku, czas trwania najmu został przez strony oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie. „Wynika z tego, że brak stosownych uzgodnień między stronami, z których wynika możliwość rozwiązania go przez wypowiedzenie, prowadzi do petryfikacji takiego stosunku i wyłączenia rozwiązania go w tym trybie” (por. też szeroko J. Panowicz-Lipska, w: SPP, t. 8, 2011, s. 56-61).

Rozwiązanie najmu za porozumieniem stron

Stąd w aktualnym stanie prawnym istnieje możliwość zawierania umów na czas oznaczony, które mogą być rozwiązane przez wypowiedzenie (z zachowaniem wymogów z § 3), oraz takich, które takiej możliwości nie przewidują. W tej drugiej sytuacji podstawą wcześniejszego niż pierwotnie ustalono terminu ustania stosunku może być jedynie dodatkowe porozumienie stron (por. art. 3531 K.c.) lub zdarzenia wywołujące ten skutek wprost na podstawie przepisów ustawowych (por. art. 664 § 2, art. 667 § 2, art. 672 K.c. Zob. też wyrok SA w Warszawie z 17.05.2017 r. (I ACa 336/16, Legalis).

Zgodnie z powyższym, jeżeli nie jest Pani w stanie porozumieć się z wynajmującym w zakresie odstąpienia od nałożenia powyższej kary lub polubownego zakończenia umowy, niestety ma on uprawnienie do naliczenia powyższej płatności.

Skuteczne wypowiedzenie najmu tylko przez jednego z najemców

Przechodząc do Pani pytania, niestety nie przedstawiła Pani całej umowy do analizy, więc nie wiem, jak kształtują się jej zapisy co do Pani i byłego chłopaka, zakładam jednak, iż każde z Państwa jest osobną stroną umowy, a więc każde z Państwa powinno osobno wypowiedzieć niniejszą umowę. „Prawidłowe skierowanie oświadczenia polega na wysłaniu go na adres zamieszkania osoby fizycznej lub adres siedziby rejestrowej osoby prawnej. Niemożność doręczenia pod którymkolwiek z adresów, pod którym według wszelkiego prawdopodobieństwa powinien być możliwy kontakt z adresatem, obciąża tego ostatniego” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 października 2015 r. I Aca 513/15). Z uwagi na to, jeżeli były chłopak nie chce wypowiedzieć umowy, to powinna Pani wypowiedzieć ją sama, wysyłając na adres zamieszkania oraz za pomocą email wypowiedzenie do wynajmującego. Może go Pani powiadomić także telefonicznie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl