Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zmusić krewnych do opuszczenia mojego domu?

Marek Gola • Opublikowane: 2019-09-27

Kupiłem od wujka dom, w którym miał prawo przebywać dożywotnio. Wuj zmarł rok temu. W tym domu przybywa jego córka wraz z konkubentem i trójką dzieci. Oboje nie pracują. Jak mogę ich skłonić do opuszczenia prawnie mojego domu, skoro rozmowy nic nie dają?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zmusić krewnych do opuszczenia mojego domu?

Zajmowanie lokalu na zasadzie użyczenia

Nie mam wątpliwości, iż Pana krewna wraz z rodziną zajmuje lokal na zasadzie użyczenia. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Powyższe jest konieczne do uzyskania spłaty powstałego długu. Skoro, jak Pan wskazuje, kuzynka z rodziną nie poczuwa się w ogóle do obowiązku partycypowania w kosztach utrzymania mieszkania, mediów (do których zużycia się przyczynia), nie może być mowy o najmie.

Odpłatne udostępnianie lokalu

O tym, czy mamy do czynienia z odpłatnym udostępnieniem lokalu, może decydować jedynie charakter świadczeń spełnianych na rzecz dotychczasowego właściciela. Nie można bowiem mówić o odpłatnym udostępnieniu lokalu w sytuacji, kiedy ciotka i jej rodzina zobowiązany jest jedynie do uiszczania opłat za rachunki, bez innych obowiązków – nawet gdyby tak było.

Pierwszym krokiem winno być jednak uregulowanie sytuacji właścicielskiej lokalu. Innymi słowy osoba wpisana do księgi wieczystej winna pozostawać przy życiu by mogła dokonywać czynności prawnych. Jeżeli zatem sytuacja własności dla ww. lokalu nie jest uregulowana, w pierwszej kolejności należy ją uregulować odpowiednim postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, względnie notarialnym poświadczeniem dziedziczenia.

Nakaz opuszczenia lokalu pod rygorem skierowania sprawy o eksmisję do sądu

Po ustaleniu właścicieli lokalu i złożeniu do ksiąg wieczystych wniosku o ich wpisanie do tychże ksiąg osoby takie winne wypowiedzieć umowę użyczenia krewnej i jej rodzinie, wyznaczając tym samym 1-miesięczny termin na opuszczenie lokalu ze skutkiem na koniec miesiąca, pod rygorem skierowania sprawy o eksmisję do sądu.

Żądanie zwrotu rzeczy użyczonej

Nadto wyraźnie podkreślić należy, iż zgodnie z art. 716 Kodeksu cywilnego jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.

Właściciele mieszkania mają wyłączne prawo do władania swoją nieruchomością i w związku z tym przysługuje mu prawo wystąpienia z żądaniem o nakazanie pozwanej siostrze opróżnienia wraz z rzeczami i osobami których prawa reprezentuje i wydanie temuż zajmowanego lokalu mieszkalnego z jednoczesnym wskazaniem, iż siostrze nie będzie przysługiwało prawo do lokalu socjalnego.

Kiedy sąd nie może orzec o braku uprawnień do lokalu socjalnego

„Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.)lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany”

Gdzie złożyć pozew o eksmisję

Reasumując, przysługuje właścicielom prawo do wystąpienia z pozwem o eksmisję. Opłata sądowa wynosi 200 zł. Sadem właściwym jest sąd położenia nieruchomości. Opłata sądowa w przypadku wygranej sprawie będzie zwrócona. Zachodzi jedynie pytanie, czy kuzynce i jej rodzinie nie zostanie przyznane prawo do lokalu socjalnego? W mojej ocenie tak, albowiem są małoletnie dzieci, które będą miały prawo do zamieszkiwania w tym lokalu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »