Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konkubent zmienił zamki do mieszkania komunalnego - co zrobić?

Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2021-04-19 • Aktualizacja: 2022-06-07

Mój konkubent jest głównym najemcą mieszkania komunalnego. A ja mam wpis, że jestem osobą uprawnioną do zamieszkania. Meldunek miałam czasowy na 5 lat i teraz partner wymienił zamek i nie chce mnie wpuścić do mieszkania. Czy może tak robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konkubent zmienił zamki do mieszkania komunalnego - co zrobić?

Prawo do zmiany zamków

Niestety, ale Pani konkubent ma prawo do takiego zachowania.

Z treści ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (u.o.p.l.) oraz ustawy o samorządzie gminnym wynika, że gmina ma obowiązek zapewnić lokale mieszkalne osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, osiągają niskie dochody i są mieszkańcami danej gminy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 7 maja 2009 r., sygn. akt II SA/Op 93/09, LEX nr 514987).

Prawo do zamieszkiwania a meldunek

Należy zatem odróżnić tu prawo do zamieszkiwania od meldunku. Sam meldunek nie jest żadnym prawem do zamieszkania i nikt na niego nie musi wyrażać zgody, jest on bowiem jedynie dopełnieniem procedury administracyjnej. Przepisy meldunkowe służą należytej ewidencji osób w miejscu ich zamieszkiwania i nie mogą być wykorzystywane do celów, dla których nie zostały przewidziane. Ewidencja ludności służy rejestracji danych o miejscu zamieszkania i pobytu osób, a więc rejestracji stanu faktycznego, a nie stanu prawnego. Zameldowanie pod określonym adresem potwierdza zatem jedynie miejsce zamieszkania osoby, a nie legalność jej pobytu w określonym lokalu. Wynika z tego, że zameldowanie nie jest wyznacznikiem prawa do najmu.

Mieszkanie komunalne wynajmowane przez konkubenta

Ponieważ w opisanym przypadku mamy do czynienia z mieszkaniem komunalnym, to zapewne został on przyznany Pani konkubentowi na zasadach określonych w art. 4 u.o.p.l. Zasady te nie są jednak ujednolicone odgórnie, dlatego też zgodnie z art. 21 ust. 3 u.o.p.l. rada gminy ustala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zasady najmu lokalu komunalnego opisane są w uchwałach rady gminy – zazwyczaj mają one tytuł o gospodarowaniu mieniem komunalnym lub o najmie lokali komunalnych na terenie gminy. Warunki przydziału mieszkania komunalnego zależą zazwyczaj od wysokości zarobków oraz możliwości majątkowych ewentualnego najemcy. Uchwały przewidują, że najem nie może być zawarty, jeżeli wnioskodawca, jego małżonek, osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu lub inna osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania posiada tytuł prawny do innego lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części i może go używać oraz jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem złożenia wniosku wnioskodawca, jego małżonek lub osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu dokonali zamiany lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części na lokal kwalifikujący do ubiegania się o poprawę warunków zamieszkiwania z mieszkaniowego zasobu, a także gdy osoby te zbyły pod jakimkolwiek tytułem posiadane prawo do lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części.

Zobacz również: Jakie prawa ma konkubina po śmierci konkubenta?

Przejęcie prawa najmu mieszkania

Według obowiązujących przepisów prawo najmu lokalu mieszkalnego nie podlega dziedziczeniu i nie wchodzi w skład spadku po najemcy. Jest tylko możliwość wstąpienia w stosunek najmu w przypadku śmierci głównego najemcy. I to na tym polega bycie osobą uprawnioną. Mówiąc precyzyjniej, osoba uprawniona to osoba mogąca ubiegać się o najem tego mieszkania w przypadku śmierci głównego najemcy, o ile będzie do tej chwili z nim stale mieszkać. Jeśli, na skutek woli i decyzji konkubenta, zmieni Pani miejsce zamieszkania, to nie będzie Pani osobą uprawnioną do wstąpienia w najem po jego śmierci.

Zatem w Pani sytuacji konkubent ma prawo domagać się, aby zaprzestała Pani z nim zamieszkiwać. Nie daje do tego prawa ani posiadany wcześniej meldunek, ani fakt bycia osobą uprawnioną, który to decyduje wyłącznie o uprawnieniu do wstąpienia w stosunek najmu po śmierci głównego najemcy, ale nie za jego życia (art. 691 Kodeksu cywilnego):

„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »