Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kontrola zasadności najmu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego. Mam zamiar złożyć wniosek o wykup tego mieszkania. Obecnie w mieszkaniu jestem zameldowany wraz z synem, który tam mieszka. Ja przebywam w tym mieszkaniu bardzo sporadycznie. W procedurze dotyczącej wykupu mieszkań znalazłem punkt o kontroli zasadności najmu. Co to oznacza w praktyce? Obawiam się fizycznej kontroli lokalu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kontrola zasadności najmu

Wypowiedzenie umowy najmu z określonej przyczyny

Kontrola wynika z możliwości wypowiedzenia stosunku najmu. I odmowy wykupu lokalu w związku z ustaniem stosunku najmu. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów:

„Art. 11. 1. Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w niniejszym artykule, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 4 i 5. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.

2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub

2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub

3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody właściciela, lub

4) używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.

3. Właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, może wypowiedzieć stosunek najmu:

Wypowiedzenie umowy najmu z powody niezamieszkiwania w lokalu

1) z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,

2) z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej lub w pobliskiej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, o ile lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

4. Nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny. W lokalu zamiennym wysokość czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego.

5. Nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny lokatorowi, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, a nie dostarcza mu lokalu zamiennego i lokatorowi nie przysługuje prawo do lokalu, o którym mowa w ust. 4.

6. Jeżeli właściciel, który wypowiedział stosunek prawny na podstawie przepisu ust. 5, nie zamieszkał w swoim lokalu lub zaprzestał w nim zamieszkiwać przed upływem pół roku od ustania wypowiedzianego stosunku prawnego, lokator jest uprawniony, według swojego wyboru, bądź do powrotu do lokalu na dotychczasowych warunkach bądź do żądania od właściciela zapłaty różnicy w czynszu i w opłatach, które płaci obecnie, w stosunku do tych, które płacił w ramach wypowiedzianego stosunku prawnego za okres jednego roku. Koszty przeprowadzki lokatora do lokalu ponosi właściciel. Właściciel jest nadto obowiązany do zapłaty lokatorowi kary ustawowej w wysokości 15% wartości odtworzeniowej lokalu.

7. Przepisy ust. 4–6 stosuje się, jeżeli w lokalu właściciela ma zamieszkać jego pełnoletni zstępny, wstępny lub osoba, wobec której właściciel ma obowiązek alimentacyjny.

8. W wypadku stosunków prawnych, które nie ustają przez wypowiedzenie, a w szczególności w wypadku spółdzielczego prawa do lokalu, nie jest dopuszczalne ustanie stosunku prawnego w sposób i z przyczyn mniej korzystnych dla lokatora niż to wynika z przepisów tego artykułu.

9. W wypadku określonym w ust. 2 pkt 4 lokatorowi przysługuje prawo do lokalu zamiennego. Obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa na właścicielu budynku, z zastrzeżeniem art. 32.

Pozew o eksmisję

10. Z ważnych przyczyn, innych niż określone w ust. 2, właściciel może wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania tego stosunku”.

Ustawa przewiduje rozwiązanie umowy także z innych ważnych przyczyn, przy czym może to uczynić tylko sąd w postępowaniu procesowym i po rozpatrzeniu okoliczności sprawy. Właściciel zatem musi złożyć pozew o rozwiązanie umowy i nakazanie opuszczenia lokalu (art. 11 ust. 10), wskazując w uzasadnieniu ważne przyczyny rozwiązania umowy i dowody na ich poparcie. Zdaniem Sądu Najwyższego takiej przyczyny nie może stanowić możliwość korzystnej sprzedaży lokalu zajętego przez najemcę (wyrok SN z dnia 24 października 2000 r., CKN 132/00 , OSNC 2001, nr 4, poz. 62). W pozwie należy też wskazać wartość przedmiotu sporu według art. 23 Kodeksu postępowania cywilnego. Przy najmie na czas nieoznaczony będzie to 3-miesięczna opłata za mieszkanie, a przy umowie na czas oznaczony – suma opłat za okres sporny, nie więcej niż za rok. Ma to istotne znaczeniem, gdyż od wartości przedmiotu sporu zależy możliwość wniesienia kasacji (por. art. 3921 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy nie ma podstaw do wypowiedzenia umowy najmu. Czy lokator zamieszkuje, czy nie podnajmuje lokalu, czy nie ma innych podstaw, by wypowiedzieć umowę najmu – możliwości zawiera cytowany art. 11 ustawy.

Musi Pan jednak pamiętać, że taka kontrola i tak może być przeprowadzona – bez względu na wniosek o wykup. Natomiast wykup pozwala na nabycie mieszkania za kilka procent jego wartości.

Może jednak lepiej zastanowić się chwilę, wrócić na czas trwania procedury wykupu do Polski. I skorzystać z prawa do bonifikaty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl