Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Koszty utrzymania dróg na terenie osiedla

• Autor: Mateusz Rzeszowski

Mam pytanie związane z kosztami utrzymania dróg na terenie osiedla mieszkaniowego, w którym mieszkam. Otóż, na terenie osiedla w jednym z budynków zlokalizowane jest przedszkole. Przedszkole ma ogrodzony wokół siebie teren z kilkoma furtkami i drogami prowadzącymi do różnych wejść budynku. Czy jako mieszkaniec osiedla i członek wspólnoty mieszkaniowej powinienem partycypować w kosztach utrzymania dróg, które prowadzą od furtki do drzwi przedszkola jako części wspólnych osiedla, czy jest to wyłączna sprawa właścicieli obiektu przedszkola?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Koszty utrzymania dróg na terenie osiedla

Kto ponosi koszty utrzymania terenu należącego do wspólnoty mieszkaniowej?

Podstawową kwestią w Pana przypadku będzie ustalenie w pierwszej kolejności, czy teren wokół przedszkola stanowi własność wspólnoty, a co za tym idzie, współwłasność przynależną wszystkim właścicielom mieszkań. Jeśli bowiem samo przedszkole, jak i ogrodzona działka stanowią własność podmiotu prowadzącego przedszkole, nie ma żadnych podstaw, żeby obciążać Państwa kosztami utrzymania podwórza. Jeśli natomiast podwórze stanowi Państwa współwłasność, zastosowanie znajduje co do zasady przepis art. 207 Kodeksu cywilnego (dalej K.c.), zgodnie z którym:

„Art. 207. Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.”

Cytowany przepis ustanawia zasadę ponoszenia przez współwłaścicieli wydatków i ciężarów związanych z rzeczą wspólną, w zależności od posiadanych przez nich udziałów. Co za tym idzie, zasadą jest, że koszty utrzymania wspólnej nieruchomości, ponoszone są przez wszystkich współwłaścicieli.

Zobacz również: Bezprawne naliczanie opłat przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Jak podzielić wydatki na część wspólną nieruchomości?

Z Pana opisu wynika jednak, że w omawianym przypadku możemy mieć do czynienia z pewnym odstępstwem od tej zasady. Jak Pan bowiem wskazał, teren jest ogrodzony i służy de facto wyłącznie potrzebom przedszkola. W sytuacji zaś, kiedy część nieruchomości wspólnej została wydzielona do korzystania wyłącznie przez jednego współwłaściciela (w tym przypadku właściciela pomieszczeń lokalu, w którym znajduje się przedszkole), mówimy o tzw. podziale quoad usum. Skutkiem takiego podziału konkretny współwłaściciel części wspólnej może korzystać z wydzielonej części nieruchomości wspólnej samodzielnie, bez ingerencji i ograniczeń ze strony pozostałych współwłaścicieli. Z drugiej strony, jak powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie, podział taki powoduje, że nie może on żądać od pozostałych współwłaścicieli partycypowania w kosztach utrzymania oddanej mu do wyłącznego użytku części nieruchomości. Jak czytamy m.in. w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r. (sygn. akt III CSK 137/16):

Podział quoad usum uchyla ustawowy model zarządu nieruchomością i związany z nim sposób rozliczeń wydatków i nakładów. W przypadku gdy nakład poczyniony był nie w ramach zarządu rzeczą wspólną lecz jako nakład jednego współwłaściciela dokonany tylko na tę część rzeczy wspólnej, z której korzystał on samodzielnie, z wyłączeniem innych współuprawnionych, to do rozliczenia takiego nakładu nie ma zastosowania art. 207 k.c. Różnice, jakie w związku z dokonanymi przez poszczególnych współwłaścicieli nakładami mogą powstać w wartości całej rzeczy powinny być uwzględnione w postępowaniu o zniesienie współwłasności.”

Zobacz również: Ogródek w mieszkaniu na parterze

Przedszkole ogrodziło część terenu należącego do wspólnoty mieszkaniowej

Innymi słowy, jeśli podwórze przed przedszkolem stanowi współwłasność właścicieli mieszkań, a przeznaczone zostało wyłącznie na potrzeby przedszkola, o czym świadczy ogrodzenie tego obszaru i zamontowanie bramek wejściowych, to koszty utrzymania tej części wspólnej powinien ponosić wyłącznie właściciel lokalu, do którego przynależy taka odgrodzona powierzchnia (właściciel przedszkola).

Na zakończenie pozwolę sobie wskazać, że przychodzi mi na myśl jedna sytuacja, w której właściciele mieszkań powinni ponosić koszty utrzymania podwórza przed przedszkolem. Otóż, byłoby tak w sytuacji, kiedy właścicielem lokalu, w którym znajduje się przedszkole byłaby spółdzielnia i wynajmowałaby ona jedynie lokal osobie prowadzącej przedszkole. W takim przypadku korzyści z wynajmu pokrywałyby część kosztów działalności spółdzielni, co wpływałoby na zmniejszenie Państwa czynszu. W takiej sytuacji obciążanie współwłaścicieli nieruchomości kosztami utrzymania podwórza byłoby zasadne, ponieważ nie korzystałby z niego jeden ze współwłaścicieli, a byłoby wynajmowane odpłatnie podmiotowi trzeciemu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Mateusz Rzeszowski

O autorze: Mateusz Rzeszowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz obsłudze prawnej firm. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów, uchwał, regulaminów, polityk oraz innych aktów. Jednocześnie, posiada także szerokie zainteresowania w innych dziedzinach prawa, pozwalające na udzielanie porad w zróżnicowanych stanach faktycznych i prawnych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl