Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Lokal zastępczy dla byłego lokatora mieszkania wojskowego

• Autor: Katarzyna Siwiec

Mój brat nie opłacał czynszu za mieszkanie wojskowe po zmarłej mamie. Wojsko wymówiło najem bratu. Brat nie odbierał korespondencji. Wojsko założyło bratu o eksmisje i dobrowolne opuszczenie lokalu. Na dzień dzisiejszy jako siostra walczę o lokal zastępczy dla brata. Niedawno brat podjął pracę na czas określony, do tej pory nie pracował. Czy mam szansę na wywalczenie dla brata lokalu zastępczego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Lokal zastępczy dla byłego lokatora mieszkania wojskowego

Mieszkanie wojskowe i lokal socjalny

Kiedyś sporne było, czy w ogóle w przypadku mieszkania wojskowego przysługuje lokatorowi lokal socjalny (bo Pani o taki pyta).

Problem rozwiązała uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 2010 r., sygn. akt III CZP 30/10, w której przesądzono, że przepisy art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 14 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego stanowią podstawę prawną do nałożenia na gminę obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego osobie, której sąd nakazał opróżnienie lokalu mieszkalnego pozostającego w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Jak Pani widzi, z treści tej uchwały wynika, że do oceny, czy przysługuje danemu lokatorowi prawo do lokalu socjalnego, należy stosować reguły określone art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Poniżej przytoczę jego brzmienie:

„Art. 14. 1. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

2. Jeżeli w wyroku orzeczono o uprawnieniu, o którym mowa w ust. 1, dwóch lub więcej osób, gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal socjalny.

3. Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, orzeka o uprawnieniu osób, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną.

4. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

5. Sąd może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, w szczególności jeżeli nakazanie opróżnienia następuje z przyczyn, o których mowa w art. 13.

6. Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

7. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, z wyjątkiem osób, które były uprawnione do używania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego”.

Zobacz również: Jak zdać mieszkanie wojskowe?

Przyznanie lokalu socjalnego

Art. 14 ust. 7 ustawy nie ma zastosowania do umów o używanie lokali mieszkalnych, zawartych przed dniem 1 stycznia 2005 r. (co wynika z art. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2783), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.).

W przypadku bezrobotnego zatem sąd w zasadzie miał obowiązek przyznać lokal socjalny, który musi zapewnić gmina.

Jeśli Pani brat nie jest już bezrobotny, to sąd już nie ma takiego obowiązku, niestety. Poinformuję jeszcze, że zgodnie z art. 316 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy; w szczególności zasądzeniu roszczenia nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że stało się ono wymagalne w toku sprawy. Tak więc sąd będzie oceniał prawo do lokalu socjalnego na dzień zakończenia procesu, a nie np. na dzień wniesienia pozwu.

W tym przypadku sąd tylko może orzec o lokalu, jeśli brat ma szczególnie ciężką sytuacje rodzinną i majątkową.

Rada jest taka, aby ewentualnie próbować sprawę odroczyć, np. bo brat się rozchoruje. Jeśli będzie miał zwolnienie od lekarza sądowego, to sąd rozprawę odroczy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl