Mieszkanie PKP: kto może nabyć je na własność?

Przez 30 lat pracowałem na kolei, jestem emerytem. Nie mogę wykupić mieszkania ze względu na ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Czy moja żona (mieszkamy razem) mogłaby wykupić to mieszkanie? Mamy rozdzielność majątkową.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Mieszkanie PKP: kto może nabyć je na własność?

Wykup mieszkania PKP

Wykup mieszkań PKP reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 ze zm.). Przyznaje ona osobom uprawnionym, tzn. pracownikom i byłym pracownikom będących najemcami oraz osobom bliskim, pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 2 pkt 2 ww. ustawy „przez osobę uprawnioną do wykupu mieszkania należy rozumieć:

  • najemcę, zajmującego mieszkanie na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony lub decyzji administracyjnej o przydziale; za osobę uprawnioną uznaje się także pracownika zbywcy albo poprzednika prawnego zbywcy, z którym przed dniem 12 listopada 1994 r. zawarto umowę najmu na czas oznaczony związaną ze stosunkiem pracy;
  • stale zamieszkałych z najemcą w chwili jego śmierci, małżonka, zstępnego, wstępnego, rodzeństwo, osobę go przysposabiającą albo przez niego przysposobioną oraz osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym”.

Zmniejszenie wartości rynkowej

Zgodnie z ustawą suma bonifikaty, o jaką zostanie zmniejszona wartość rynkowa mieszkania zakładowego wynosi:

  • 6% za każdy rok pracy w firmie, która sprzedaje mieszkanie;
  • 3% za każdy rok najmu sprzedawanego mieszkania.

Na wniosek osoby uprawnionej do wykupu lokalu uwzględnia się zamiast jej okresu pracy lub najmu okres pracy lub najmu osób, po których osoba wstąpiła w stosunek najmu.

Jak wskazał Sąd Najwyższy „zawarte w art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego »Polskie Koleje Państwowe«, sformułowanie »zamiast« jednoznacznie wskazuje, że ustawodawca wykluczył kumulację okresów najmu. Uwzględnienie, a nie »zaliczenie« bądź »zaliczenie okresu najmu poprzednika prawnego« osoby ubiegającej się o nabycie lokalu mieszkalnego, nie powinno budzić wątpliwości w świetle art. 44 ust. 4 ustawy. Przywilej tej osoby polega jedynie na tym, że może dla celów bonifikaty powołać się na okres najmu poprzednika prawnego, jeżeli jest on dłuższy od »własnego« okresu najmu, liczonego od daty śmierci poprzednika prawnego”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Osoby uprawnione do wykupu mieszkania

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. jako osobę uprawnioną należy rozumieć:

  • najemcę zajmującego mieszkanie na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony lub decyzji administracyjnej o przydziale, jak również pracownika zbywcy albo poprzednika prawnego zbywcy, z którym przed dniem 12 listopada 1994 r. zawarto umowę najmu na czas oznaczony związaną ze stosunkiem pracy,
  • stale zamieszkujących z najemcą w chwili jego śmierci małżonka, zstępnego, wstępnego, rodzeństwo, osobę go przysposabiającą albo przez niego przysposobioną oraz osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Według art. 6 cyt. ustawy „sprzedaży mieszkania dokonuje się po cenie ustalonej na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami łącznie pomniejszonej o 6% za każdy rok pracy osoby uprawnionej i o 3% za każdy rok najmu tego mieszkania, przy czym łączna obniżka nie może przekraczać 95% ceny sprzedaży mieszkania”. Pan jest najemcą, jeśli nawet jest Pan współnajemcą z żoną, to mimo rozdzielności majątkowej żadne z Was nie może wykupić mieszkania samodzielnie. Dopiero zniesienie wspólności najmu, mogłoby uczynić z żony najemcę i dać jej możliwość wykupu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »