Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie w innej gminie a ubieganie się o wykup z bonifikatą i obniżkę czynszu

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-04-23

Pytanie dotyczy mieszkania komunalnego, które do swej śmierci zamieszkiwała moja mama, a ja jestem w nim od dziecka zameldowana. Mieszkałam też z mamą przez kilka ostatnich miesięcy jej życia. Po jej śmierci otrzymałam aneks do umowy najmu lokalu i potwierdziłam w oświadczeniu, że nie mam mieszkania na terenie tej gminy. Co jest prawdą. Problem polega na tym, że w innej gminie posiadam wraz z mężem mieszkanie. Czy w takiej sytuacji mogę wykupić lokal komunalny po mamie z bonifikatą, czy posiadane tego drugiego mieszkania mi to uniemożliwia? I czy mogę starać się o obniżkę czynszu ze względu na niskie dochody? Czy oświadczenie, że w tej konkretnej gminie nie mam lokalu mieszkalnego, jest wystarczające, aby ubiegać się o wykup i obniżkę czynszu? [Dołączam do wglądu aneks wraz z oświadczeniem].

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Zasady przyznawania bonifikaty pieniężnej do wykupu mieszkań komunalnych, w myśl art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, określa odpowiednio zarządzenie wojewody albo uchwała rady lub sejmiku. W odniesieniu do przeznaczonych do sprzedaży mieszkań komunalnych znajdujących się na terenie miasta X, zastosowanie będzie mieć uchwała Nr XXX Rady Miasta X r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto X i warunków udzielania bonifikat. W myśl § 6 ust. 5 tej uchwały:

„5. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania gdy najemca bądź jego małżonek posiada lub posiadał w okresie 5 lat poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży lokalu przez Gminę tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, nieruchomości zabudowanej przeznaczonej na cele mieszkalne, lub do ich części. Przepis ten stosuje się bez względu na istniejące między małżonkami stosunki majątkowe oraz w przypadku posiadania przez nich udziałów w innym lokalu mieszkalnym bądź nieruchomości zabudowanej przeznaczonej na cele mieszkalne na zasadzie współwłasności, gdzie suma posiadanych przez nich udziałów jest równa 1.”

W myśl cytowanego zapisu, bonifikata nie zostanie przyznana, jeśli Pani lub Pani mąż posiadają tytuł prawny do jakiegokolwiek innego lokalu mieszkalnego, a więc również znajdującego się na terenie innej gminy. Co więcej, w myśl § 8 omawianej uchwały, bonifikaty, o których mowa w uchwale, mogą być udzielone wyłącznie na rzecz najemcy, który stale zamieszkuje w lokalu. W takim stanie faktycznym obawiam się, iż wykup mieszkania z bonifikatą nie będzie możliwy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przechodząc do drugiego pytania, a mianowicie możliwości obniżenia czynszu. Kwestia ta uregulowana została w uchwale nr XXY Rady Miasta X w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto X na lata 2016-2020. Możliwość skorzystania z obniżki uzależniona jest od posiadanych dochodów oraz wielkości zajmowanego lokalu. Obniżka czynszu może być udzielona na wniosek najemcy/użytkownika, który łącznie spełnia poniższe warunki:

„1) zawarł umowę najmu na czas nieoznaczony lub zawarł ugodę w sprawie spłaty zadłużenia;

2) spełnia kryteria dochodowe uprawniające do obniżki czynszu, określone w odrębnej uchwale;

3) zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe w lokalu o powierzchni użytkowej nie przekraczającej:

a) 50 m2 na jedną osobę w gospodarstwie domowym,

b) 60 m2 na dwie osoby w gospodarstwie domowym,

c) 70 m2 na trzy osoby w gospodarstwie domowym,

d) 80 m2 na cztery osoby w gospodarstwie domowym,

e) 90 m2 na pięć osób w gospodarstwie domowym,

f) 100 m2 na sześć osób w gospodarstwie domowym, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię użytkową tego lokalu o 10 m2.”.

Limity powierzchni nie dotyczą lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki oraz lokali wspólnych. W przypadku osoby bezrobotnej wymagane jest zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Obniżka nie przysługuje osobie bezrobotnej, która odmówiła przyjęcia proponowanej oferty pracy. Jeżeli najemca/użytkownik zajmuje lokal, który nie spełnia warunku powierzchniowego, oświadczy, że podejmie działania w celu zamiany zajmowanego lokalu na lokal mniejszy.

Gmina może udzielić obniżki czynszu. Dla grup dochodowych określonych w odrębnej uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, stosuje się następujące stawki obniżki czynszu:

1) o 50%;

2) o 40%;

3) o 25%.

W zależności od wielkości dochodu, wysokość obniżek czynszu ustala się następująco:

Wysokość obniżki czynszu 50%

(Średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy):

  • jednoosobowe gospodarstwa domowe: dochód nie przekracza 200% najniższej emerytury,
  • wieloosobowe gospodarstwa domowe: dochód nie przekracza 150% najniższej emerytury.

Wysokość obniżki czynszu 40%

(Średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy):

  • jednoosobowe gospodarstwa domowe: dochód nie przekracza 250% najniższej emerytury,
  • wieloosobowe gospodarstwa domowe: dochód nie przekracza 180% najniższej emerytury.

Wysokość obniżki czynszu 25%

(Średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy):

  • jednoosobowe gospodarstwa domowe: dochód nie przekracza 280% najniższej emerytury,
  • wieloosobowe gospodarstwa domowe: dochód nie przekracza 200% najniższej emerytury.

Na zakończenie dodam, iż w Pani przypadku należy ostrożnie postępować w zakresie informowania gminy o obecnym miejscu zamieszkania. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 3 pkt 1) ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – gmina uprawniona jest do wypowiedzenia umowy najmu z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jak podnosi się w orzecznictwie, przez niezamieszkiwanie należy bowiem rozumieć sytuację, w której najemca nie przebywa w lokalu bądź przebywa w nim, ale bez zamiaru stałego pobytu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy siostra po śmierci babci będzie musiała opuścić mieszkanie komunalne?

Mam pytanie dotyczące mieszkania komunalnego. Mieszkanie nie jest wykupione, głównym najemcą jest moja babcia (obecnie schorowana). Razem z nią od ponad...

Wykup mieszkania kwaterunkowego w Warszawie

Mieszkałem w lokalu kwaterunkowym (Warszawa) razem z mamą i jestem tam zameldowany od kilkunastu lat. Mama była głównym najemcą. Zmarła...

Przepisanie mieszkania z zasobów miasta

Mam mieszkanie z zasobów miasta. Czy mogę je przepisać na matkę?

Obowiązek informowania mieszkańców o wizycie kominiarza

Czy administrator budynku komunalnego ma obowiązek uprzedzenia mieszkańców o planowanej wizycie kominiarza? Podczas ostatniej wizyty serwisanta niestety nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »