Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie w innej gminie a ubieganie się o wykup z bonifikatą i obniżkę czynszu

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-04-23

Pytanie dotyczy mieszkania komunalnego, które do swej śmierci zamieszkiwała moja mama, a ja jestem w nim od dziecka zameldowana. Mieszkałam też z mamą przez kilka ostatnich miesięcy jej życia. Po jej śmierci otrzymałam aneks do umowy najmu lokalu i potwierdziłam w oświadczeniu, że nie mam mieszkania na terenie tej gminy. Co jest prawdą. Problem polega na tym, że w innej gminie posiadam wraz z mężem mieszkanie. Czy w takiej sytuacji mogę wykupić lokal komunalny po mamie z bonifikatą, czy posiadane tego drugiego mieszkania mi to uniemożliwia? I czy mogę starać się o obniżkę czynszu ze względu na niskie dochody? Czy oświadczenie, że w tej konkretnej gminie nie mam lokalu mieszkalnego, jest wystarczające, aby ubiegać się o wykup i obniżkę czynszu? [Dołączam do wglądu aneks wraz z oświadczeniem].

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Zasady przyznawania bonifikaty pieniężnej do wykupu mieszkań komunalnych, w myśl art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, określa odpowiednio zarządzenie wojewody albo uchwała rady lub sejmiku. W odniesieniu do przeznaczonych do sprzedaży mieszkań komunalnych znajdujących się na terenie miasta X, zastosowanie będzie mieć uchwała Nr XXX Rady Miasta X r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto X i warunków udzielania bonifikat. W myśl § 6 ust. 5 tej uchwały:

„5. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania gdy najemca bądź jego małżonek posiada lub posiadał w okresie 5 lat poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży lokalu przez Gminę tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, nieruchomości zabudowanej przeznaczonej na cele mieszkalne, lub do ich części. Przepis ten stosuje się bez względu na istniejące między małżonkami stosunki majątkowe oraz w przypadku posiadania przez nich udziałów w innym lokalu mieszkalnym bądź nieruchomości zabudowanej przeznaczonej na cele mieszkalne na zasadzie współwłasności, gdzie suma posiadanych przez nich udziałów jest równa 1.”

W myśl cytowanego zapisu, bonifikata nie zostanie przyznana, jeśli Pani lub Pani mąż posiadają tytuł prawny do jakiegokolwiek innego lokalu mieszkalnego, a więc również znajdującego się na terenie innej gminy. Co więcej, w myśl § 8 omawianej uchwały, bonifikaty, o których mowa w uchwale, mogą być udzielone wyłącznie na rzecz najemcy, który stale zamieszkuje w lokalu. W takim stanie faktycznym obawiam się, iż wykup mieszkania z bonifikatą nie będzie możliwy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przechodząc do drugiego pytania, a mianowicie możliwości obniżenia czynszu. Kwestia ta uregulowana została w uchwale nr XXY Rady Miasta X w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto X na lata 2016-2020. Możliwość skorzystania z obniżki uzależniona jest od posiadanych dochodów oraz wielkości zajmowanego lokalu. Obniżka czynszu może być udzielona na wniosek najemcy/użytkownika, który łącznie spełnia poniższe warunki:

„1) zawarł umowę najmu na czas nieoznaczony lub zawarł ugodę w sprawie spłaty zadłużenia;

2) spełnia kryteria dochodowe uprawniające do obniżki czynszu, określone w odrębnej uchwale;

3) zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe w lokalu o powierzchni użytkowej nie przekraczającej:

a) 50 m2 na jedną osobę w gospodarstwie domowym,

b) 60 m2 na dwie osoby w gospodarstwie domowym,

c) 70 m2 na trzy osoby w gospodarstwie domowym,

d) 80 m2 na cztery osoby w gospodarstwie domowym,

e) 90 m2 na pięć osób w gospodarstwie domowym,

f) 100 m2 na sześć osób w gospodarstwie domowym, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię użytkową tego lokalu o 10 m2.”.

Limity powierzchni nie dotyczą lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki oraz lokali wspólnych. W przypadku osoby bezrobotnej wymagane jest zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Obniżka nie przysługuje osobie bezrobotnej, która odmówiła przyjęcia proponowanej oferty pracy. Jeżeli najemca/użytkownik zajmuje lokal, który nie spełnia warunku powierzchniowego, oświadczy, że podejmie działania w celu zamiany zajmowanego lokalu na lokal mniejszy.

Gmina może udzielić obniżki czynszu. Dla grup dochodowych określonych w odrębnej uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, stosuje się następujące stawki obniżki czynszu:

1) o 50%;

2) o 40%;

3) o 25%.

W zależności od wielkości dochodu, wysokość obniżek czynszu ustala się następująco:

Wysokość obniżki czynszu 50%

(Średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy):

  • jednoosobowe gospodarstwa domowe: dochód nie przekracza 200% najniższej emerytury,
  • wieloosobowe gospodarstwa domowe: dochód nie przekracza 150% najniższej emerytury.

Wysokość obniżki czynszu 40%

(Średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy):

  • jednoosobowe gospodarstwa domowe: dochód nie przekracza 250% najniższej emerytury,
  • wieloosobowe gospodarstwa domowe: dochód nie przekracza 180% najniższej emerytury.

Wysokość obniżki czynszu 25%

(Średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy):

  • jednoosobowe gospodarstwa domowe: dochód nie przekracza 280% najniższej emerytury,
  • wieloosobowe gospodarstwa domowe: dochód nie przekracza 200% najniższej emerytury.

Na zakończenie dodam, iż w Pani przypadku należy ostrożnie postępować w zakresie informowania gminy o obecnym miejscu zamieszkania. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 3 pkt 1) ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – gmina uprawniona jest do wypowiedzenia umowy najmu z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jak podnosi się w orzecznictwie, przez niezamieszkiwanie należy bowiem rozumieć sytuację, w której najemca nie przebywa w lokalu bądź przebywa w nim, ale bez zamiaru stałego pobytu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »