Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Mieszkanie wojskowe po ojcu

Autor: Wioletta Dyl

Mój ojciec (oficer) zamieszkiwał z drugą żoną w mieszkaniu wojskowym; był emerytem wojskowym. Zmarł 15 lat temu. Jedynymi spadkobiercami była żona i ja (po 50%). Jego małżonka (nie była moją matką) wykupiła to mieszkanie z zasobów wojskowych 10 lat temu. Pytanie: czy po śmierci mojego ojca dziedziczyła prawo do wykupienia mieszkania tylko ona, czy to prawo przysługiwało również mnie? Nie mieszkałem nigdy w tym mieszkaniu. Ona niedawno zmarła, nie pozostawiając testamentu. Czy mogę ubiegać się o część (1/4) wartości mieszkania od jej spadkobierców?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mieszkanie wojskowe po ojcu

Zakwaterowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

W zakresie problematyki poruszonej w Pana pytaniu konieczne jest odniesienie się do treści przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 ze zm.).

Według art. 23 ust. 1 tej ustawy „osoby, którym do dnia wejścia w życie ustawy [1 lipca 2004 r.] przydzielono osobną kwaterę stałą, zachowują nabyte do tego dnia uprawnienia na czas zajmowania tej kwatery”. Z kolei ust. 1a ww. ustawy stanowi, że w razie śmierci osoby, o której mowa w ust. 1, zamieszkałej w lokalu mieszkalnym będącym w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, niebędącym kwaterą, wspólnie z nią zamieszkałe w chwili jej śmierci osoby, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają prawo zamieszkiwać w tym lokalu mieszkalnym. W związku z powyższym Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej OReg, zgodnie z art. 23 ust. 1b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku wydaje tym osobom decyzję o prawie zamieszkiwania. Do osób, o których mowa w art. 16 ust. 2 cytowanej powyżej ustawy należą: małżonek oraz wspólnie zamieszkałe dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, jak również dzieci małżonka, zwane dalej „dziećmi”, do czasu zawarcia związku małżeńskiego, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia dwudziestu pięciu lat życia, chyba że przed tym dniem stały się niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i nie zawarły związku małżeńskiego. Niemniej jednak mając tytuł prawny w postaci decyzji można oczywiście ubiegać się o wykup mieszkania.

Zobacz również: Mieszkanie z wojska

Wojskowa renta rodzinna

Natomiast jeżeli mieszkanie nie było kwaterą, prawo do niej mogą nabyć ci członkowie rodziny, którzy w chwili śmierci żołnierza zamieszkiwali wspólnie z nim w wojskowej kwaterze i są uprawnieni do wojskowej renty rodzinnej. Wszystkie przesłanki wymienione w tym przepisie muszą wystąpić łącznie, aby małżonkowi zmarłego emeryta lub rencisty wojskowego przysługiwało prawo do kwatery. Orzecznictwo sądów w tej kwestii jest jednolite (m.in. wyrok SN z 06.06.2002 r., sygn. I CKN 696/00, publ. LEX nr 55558, podobnie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 08.06.2000 r., sygn. I SA 630/99, publ. LEX nr 53757). Zatem w sytuacji śmierci Pana ojca i tego, iż nie zamieszkiwał Pan z nim w chwili jego zgonu w tym mieszkaniu, nie miał Pan prawa do lokalu.

Reasumując, w niniejszej sprawie nie została spełniona przesłanka dotycząca zamieszkiwania w dniu śmierci emeryta lub rencisty przez Pana (jego syna) w kwaterze. Po wtóre mieszkanie to zostało kupione przez wdowę (niebędącą Pana matką) z własnych środków pieniężnych, dlatego też, jeżeli wdowa nie zostawiła testamentu, w którym ustanowiłaby Pana spadkobiercą przedmiotowego mieszkania, to ustawowo nie należy Pan do kręgu jej spadkobierców, ponieważ nie wiąże Pana z wdową żadna nić pokrewieństwa. Tym samym nie ma Pan podstaw do występowania do spadkobierców wdowy po Pana ojcu z jakimikolwiek roszczeniami, tym bardziej iż Pana ojciec zajmował kwaterę jedynie na podstawie umowy najmu, a nie prawa własności. Proszę też pamiętać, że prawo do mieszkania z zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nie wchodzi w skład spadku po Pana ojcu i nie podlega dziedziczeniu. Prawo do kwatery wojskowej tak jak i prawo najmu określone w Kodeksie cywilnym nie są prawami dziedzicznymi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl