Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nakaz zwrotu bonifikaty

Marek Gola • Opublikowane: 2016-07-29

W 2001 r., korzystając z bonifikaty, zakupiłam mieszkanie od gminy. Z uwagi na trudną sytuację materialną zmuszona byłam sprzedać mieszkanie przed upływem piątego roku od zakupu. Gmina po upływie 9 lat wniosła pozew o zapłatę do sądu, uzyskując tytuł wykonawczy. Sąd wydane orzeczenie przesłał na mój nieaktualny wówczas adres. O całej sprawie ja dowiedziałam się dopiero dwa miesiące temu, kiedy odszukał mnie komornik. Co można w tej sytuacji zrobić?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz kodeksu cywilnego (K.c.).

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreśli należy, iż istniała możliwość złożenia środka odwoławczego na wydane orzeczenia będące podstawą egzekucji, ale wówczas musiałaby Pani podjąć działania w terminie 7 dni od dnia dowiedzenia się o postępowaniu egzekucyjnym.

Czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych. Nie ulega wątpliwości, iż niezłożenie środka odwoławczego pociąga dla Pani negatywne konsekwencje.

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych. Postanowienie w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuca. Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Sąd może jednak, stosownie do okoliczności, wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. W razie uwzględnienia wniosku sąd może natychmiast przystąpić do rozpoznania sprawy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W mojej ocenie najtrudniej będzie Pani wykazać, dlaczego nie złożyła Pani środka odwoławczego w terminie przewidzianym prawem. Nadto należy odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy ustąpiły okoliczności, które uniemożliwiały wniesienie środka odwoławczego. Koniecznym do skutecznego wniesienia odwołania jest bowiem uprawdopodobnienie okoliczności uniemożliwiających wniesienie odwołania oraz okres ich ustania, od którego winniśmy liczyć termin 7 dni na dokonanie spóźnionej czynności wraz z wnioskiem.

Jak podnosi się w orzecznictwie, „ustawodawca opisując w art. 169 § 2 k.p.c. przesłanki, którymi winien kierować się sąd rozpoznający wniosek o przywrócenie terminu nałożył na wnioskodawcę obowiązek uprawdopodobnienia okoliczności uzasadniających wniosek, co jest wyjątkiem od reguły formalnego przeprowadzenia dowodu, działającym na korzyść strony powołującej się na określony fakt, to jednak nie oznacza to, że może ono opierać się tylko na twierdzeniach strony” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 września 2012 r., sygn. akt I ACa 489/12).

Zasadnym jest nadto wskazanie na stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w postanowieniu z dnia 9 stycznia 2012 r., sygn. akt II UZ 46/11, w którym wskazano, iż „przepis art. 168 § 1 k.p.c. nie może być interpretowany w sposób rozszerzający, gdyż jest zasadą, że czynności procesowe powinny być dokonywane w terminie. O braku winy strony można zatem mówić tylko wtedy, gdy istniała jakaś przyczyna, która spowodowała uchybienie terminowi. Przyczyna taka zachodzi wówczas, gdy dokonanie czynności w ogóle (w sensie obiektywnym) było wykluczone, jak również w takich przypadkach, w których w danych okolicznościach nie można było oczekiwać od strony, by zachowała dany termin procesowy. Ocena czy nastąpiło uprawdopodobnienie, o którym stanowi art. 169 § 2 k.p.c., należy do sądu rozpatrującego wniosek. W tym przedmiocie sąd nie jest związany zawartymi we wniosku twierdzeniami, gdyż istota uprawdopodobnienia sprowadza się do przekonania sądu o przynajmniej prawdopodobieństwie zaistnienia faktów, na które powołuje się strona domagająca się przywrócenia terminu, a przekonanie to powinno opierać się na obiektywnych przesłankach wynikających z zawartych we wniosku twierdzeń. Chociaż uprawdopodobnienie jest wyjątkiem od reguły formalnego przeprowadzenia dowodu, działającym na korzyść strony powołującej się na określony fakt, to jednak nie oznacza to, że może ono opierać się tylko na twierdzeniach strony.”

Istotne w mojej ocenie jest twierdzenie Sądu Najwyższego wyrażone w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2002 r., sygn. akt I PKN 798/00, w którym wskazuje się, iż „nie ulega wątpliwości, że brak winy strony istnieje między innymi w wypadku jej choroby, która uniemożliwia nie tylko osobiste podjęcie działań, ale także skorzystanie z pomocy pełnomocnika”.

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Innymi słowy, dowiadując się o egzekucji i nie otrzymując wcześniej wyroku powinna Pani była wnieść w terminie tygodnia środek odwoławczy wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu. W chwili obecnej, po upływie 2 miesięcy od dowiedzenia się o postępowaniu egzekucyjnym, w mojej ocenie, może Pani jedynie wystąpić do gminy o częściowe lub całkowite umorzenie długu, wskazując na okoliczności związane ze sprzedażą mieszkania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »