Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem socjalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nie otrzymałam prawa do lokalu socjalnego

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-12-05 • Aktualizacja: 2021-07-03

Mam wyznaczony termin eksmisji. W wyroku nie otrzymałam prawa do lokalu socjalnego, jednak obecnie wójt gminy nadał mi to prawo, korzystając z uchwały rady gminy. Czy w tej sytuacji wystarczy przedłożyć to pismo do komornika, czy do sądu i do komornika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie otrzymałam prawa do lokalu socjalnego

Obowiązek opróżnienia lokalu

Na podstawie podanych w treści pytania informacji, stwierdzam co następuje.

Rozumiem, że sąd w wyroku eksmisyjnym nie przyznał Pani prawa do lokalu socjalnego. Zrobił to dopiero wójt, i to już po uprawomocnieniu się ww. orzeczenia sądu. Moim zdaniem, decyzja wójta nie zmienia jednak faktu, iż został wydany przeciwko Pani wyrok eksmisyjny bez prawa do lokalu socjalnego. W konsekwencji, w mojej opinii, wyrok eksmisyjny może zostać względem Pani wykonany jeszcze przed wskazaniem przez gminę konkretnego lokalu socjalnego.

Zgodnie bowiem z art. 1046 Kodeksu postępowania cywilnego wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego (tj. wyroku o eksmisję zaopatrzonego w klauzulę wykonalności), z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia.

Skoro został już wyznaczony względem Pani termin eksmisji, to rozumiem, że komornik wystąpił już do gminy, by ta w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy wskazała dla Pani przynajmniej pomieszczenie tymczasowe, czego gmina nie uczyniła (u komornika może Pani zapoznać się z aktami sprawy).

Tym samym może zdarzyć się tak, że gmina wskaże Pani konkretny lokal socjalny już po wykonaniu eksmisji.

Termin wskazania lokalu socjalnego

Niemniej niewątpliwie proszę zawiadomić komornika o przyznaniu Pani prawa do lokalu socjalnego przez wójta, przekładając mu na to stosowne dowody. Warto też spróbować dogadać się z wierzycielem (właścicielem lokalu), by ten zawiesił postępowanie egzekucyjne do czasu wskazania przez gminę lokalu socjalnego.

Powinna Pani także ustalić w gminie prawdopodobny termin wskazania dla Pani lokalu socjalnego. Informacja ta pomoże Pani prowadzić negocjacje z wierzycielem i komornikiem co do wstrzymania się z wykonaniem eksmisji.

W celu przedłużenia postępowanie egzekucyjnego może Pani też wnieść do sądu powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na podstawie art. 840 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego, jako że po jego powstaniu zostało Pani przyznane przez wójta prawo do lokalu socjalnego. W pozwie równocześnie powinna Pani wnieść o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania Pani powództwa. Z góry uprzedzam jednak, że Pani powództwo zostanie najprawdopodobniej oddalone jako bezzasadne, jeśli sąd uzna, że wyrok eksmisyjny może zostać w Pani przypadku wykonany, o czym była mowa już wyżej; niemniej w ten sposób może zyskać Pani na czasie. Trzeba liczyć na to, że sąd wstrzyma względem Pani postępowanie egzekucyjne i do czasu rozpoznania Pani powództwa gmina wskaże Pani lokal socjalny.

Opłata sądowa od ww. powództwa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 zł. Wartością przedmiotu sporu w przypadku sprawy o eksmisję jest suma czynszu za okres trzech miesięcy, chyba że umowa najmu była zawarta na czas oznaczony – to wartość przedmiotu sporu stanowi suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok. Informuję, iż istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych. W tym celu wraz z pozwem lub przed jego wniesieniem należy złożyć do tego samego sądu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach, źródłach utrzymania na specjalnym formularzu (dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w sekretariacie sądu).

Podsumowując, moim zdaniem, zawiadomienie komornika czy sądu o przyznaniu Pani przez wójta prawa do lokalu socjalnego nie spowoduje samo przez się wstrzymania względem Pani wykonania eksmisji. Oczywiście wykonanie eksmisji nie spowoduje, iż utraci Pani prawo do lokalu socjalnego przyznanego decyzją wójta. Taki lokal może zostać Pani wskazany już po wykonaniu wyroku eksmisyjnego w krótszym lub dłuższym odstępie czasowym w zależności od możliwości gminy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »