Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieuregulowane prawo do najmu mieszkania komunalnego

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-06-21

Najemcami mieszkania komunalnego byli moi rodzice, którzy zmarli w zeszłym roku. Mieszkałam w tym mieszkaniu i regulowałam wszystkie należności i rachunki. W tym miesiącu otrzymałam pismo wzywające do udzielenia informacji o ilości osób zamieszkałych i o dacie ustanowienia prawa do najmu lokalu. To pismo uświadomiło mi, że nie mam uregulowanej kwestii prawa do najmu. Czy muszę opuścić mieszkanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego (dalej K.c.), który ma zastosowanie do lokali mieszkalnych:

„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

§ 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

§ 4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały.

§ 5. Przepisów § 1-4 nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego.”

Wstąpienie w stosunek najmu następuje niezależnie od tego, czy powstał on na podstawie umowy najmu, czy na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale (uchwała SN z 23.10.1978 r., III CZP 52/78, OSNCP 1979, Nr 5, poz. 89). Wstąpienie w stosunek najmu następuje z mocy prawa, a więc bez potrzeby zawarcia umowy między uprawnioną osobą a wynajmującym. Stosunek najmu ulega przekształceniu podmiotowemu po stronie najemcy.

Prawo najmu lokalu mieszkalnego przechodzi na wskazane w przepisie osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami, i w związku z tym nie należy do spadku (art. 922 K.c.), a w braku osób uprawnionych wygasa.

Pani, po śmierci rodziców, jest osobą uprawnioną do wstąpienia w stosunek najmu jako „dzieci najemcy i jego współmałżonka”. Co ważne, nieistotne jest, czy jest Pani wspólnym dzieckiem zmarłych najemców, czy tylko jednego z nich. Kolejnym warunkiem jest to, aby dziecko stale mieszkało z najemcą do chwili jego śmierci.

Mając na uwadze powyższe, powinna Pani udać się do właściwej administracji i poinformować o zaistniałej sytuacji oraz zwrócić się z wnioskiem o zawiązanie umowy najmu. Proszę pamiętać, że w stosunek najmu wstąpiła Pani z mocy prawa. W przypadku odmowy, Pani jako osoba uprawniona, na podstawie art. 691 K.c. w zw. z art. 189 K.p.c. może żądać ustalenia na drodze procesu cywilnego, że wstąpiła w stosunek najmu. Ma Pani bowiem interes prawny w potwierdzeniu stanu prawnego wynikłego ze śmierci najemcy (uchwała Sądu Najwyższego z 21 marca 1977 r., III CZP 19/77, LexPolonica nr 352535, OSNCP 1977, nr 10, poz. 178, i z 19 listopada 1996 r., III CZP 115/96, LexPolonica nr 315272, OSNC 1997, nr 4, poz. 35, które zachowują aktualność).

W wyroku z dnia 12 lutego 2002 r., I CKN 527/00, OSNC 2002, Nr 12, poz. 159, Sąd Najwyższy podkreślił, że żądanie ustalenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego nie ulega przedawnieniu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Szanse na mieszkanie komunalne babci, gdy własne się wynajmuje

Mieszkam w mieszkaniu komunalnym w Warszawie, do którego wyłączne prawo najmu miała moja babcia – zmarła przed 2 miesiącami. Nie jestem tu...

 

Podnajem mieszkania komunalnego bez zgody gminy

Podnajem mieszkania komunalnego bez zgody gminy

Z powodu zawarcia przeze mnie z moją babcią umowy podnajmu mieszkania komunalnego na czas nieokreślony urząd gminy wysłał mi mailem wypowiedzenie umowy...

Jakie mam szanse na zatrzymanie mieszkania komunalnego?

Jakie mam szanse na zatrzymanie mieszkania komunalnego?

W mieszkaniu komunalnym po rewitalizacji mieszkała moja mama, która ostatnio zmarła. W mieszkaniu zameldowana jest wnuczka, która opiekowała się babcią....

Czy mam jakąś szansę, aby nie stracić mieszkania komunalnego?

Czy mam jakąś szansę, aby nie stracić mieszkania komunalnego?

Ostatnio zmarł mój ojciec, który mieszkał w mieszkaniu komunalnym. W ubiegłych latach staraliśmy się o wykup tego mieszkania, ale nam...

Jak kupić mieszkanie komunalne z bonifikatą?

Jak kupić mieszkanie komunalne z bonifikatą?

Ponad 20 lat temu wykupiliśmy z mężem mieszkanie komunalne i otrzymaliśmy bonifikatę. Potem zamieniliśmy to mieszkanie na większe (też komunalne)....

Wniosek o mieszkanie komunalne a zarobki z zagranicy

Wniosek o mieszkanie komunalne a zarobki z zagranicy

Z powodu długu straciliśmy umowę najmu mieszkania komunalnego. Teraz zaległości są opłacone. Mąż pracuje za granicą, a ja tylko dorywczo, gdy go...

Czy mama może wykupić mieszkanie komunalne tylko na siebie?

Czy mama może wykupić mieszkanie komunalne tylko na siebie?

Moi rodzice są najemcami mieszkania komunalnego (oboje widnieją na umowie). Wraz z mamą myślałyśmy o wykupie mieszkania. Rodzice mają...

Czy wnuczka ma prawo do mieszkania komunalnego po babci?

Czy wnuczka ma prawo do mieszkania komunalnego po babci?

Czy osoba zameldowana w mieszkaniu komunalnym z głównym najemcą może po śmierci głównego najemcy wykupić takie mieszkanie? Głównym najemcą jest...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »