Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieuregulowane prawo do najmu mieszkania komunalnego

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-06-21

Najemcami mieszkania komunalnego byli moi rodzice, którzy zmarli w zeszłym roku. Mieszkałam w tym mieszkaniu i regulowałam wszystkie należności i rachunki. W tym miesiącu otrzymałam pismo wzywające do udzielenia informacji o ilości osób zamieszkałych i o dacie ustanowienia prawa do najmu lokalu. To pismo uświadomiło mi, że nie mam uregulowanej kwestii prawa do najmu. Czy muszę opuścić mieszkanie?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Szczegolowa i szybka odpowiedz, w tym wszystkie dodatkowe pytania. Polecam
Irena, lekarka
Odpowiedź na pytanie wraz z dopytaniem była wyczerpująca i trafiająca w sedno sprawy.Znakomity serwis , szybka odpowiedź która zmieniłamój pogląd na sprawę. Bardzo polecam.
Robert, rzemieslnik
Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat

Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego (dalej K.c.), który ma zastosowanie do lokali mieszkalnych:

„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

§ 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

§ 4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały.

§ 5. Przepisów § 1-4 nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego.”

Wstąpienie w stosunek najmu następuje niezależnie od tego, czy powstał on na podstawie umowy najmu, czy na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale (uchwała SN z 23.10.1978 r., III CZP 52/78, OSNCP 1979, Nr 5, poz. 89). Wstąpienie w stosunek najmu następuje z mocy prawa, a więc bez potrzeby zawarcia umowy między uprawnioną osobą a wynajmującym. Stosunek najmu ulega przekształceniu podmiotowemu po stronie najemcy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Prawo najmu lokalu mieszkalnego przechodzi na wskazane w przepisie osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami, i w związku z tym nie należy do spadku (art. 922 K.c.), a w braku osób uprawnionych wygasa.

Pani, po śmierci rodziców, jest osobą uprawnioną do wstąpienia w stosunek najmu jako „dzieci najemcy i jego współmałżonka”. Co ważne, nieistotne jest, czy jest Pani wspólnym dzieckiem zmarłych najemców, czy tylko jednego z nich. Kolejnym warunkiem jest to, aby dziecko stale mieszkało z najemcą do chwili jego śmierci.

Mając na uwadze powyższe, powinna Pani udać się do właściwej administracji i poinformować o zaistniałej sytuacji oraz zwrócić się z wnioskiem o zawiązanie umowy najmu. Proszę pamiętać, że w stosunek najmu wstąpiła Pani z mocy prawa. W przypadku odmowy, Pani jako osoba uprawniona, na podstawie art. 691 K.c. w zw. z art. 189 K.p.c. może żądać ustalenia na drodze procesu cywilnego, że wstąpiła w stosunek najmu. Ma Pani bowiem interes prawny w potwierdzeniu stanu prawnego wynikłego ze śmierci najemcy (uchwała Sądu Najwyższego z 21 marca 1977 r., III CZP 19/77, LexPolonica nr 352535, OSNCP 1977, nr 10, poz. 178, i z 19 listopada 1996 r., III CZP 115/96, LexPolonica nr 315272, OSNC 1997, nr 4, poz. 35, które zachowują aktualność).

W wyroku z dnia 12 lutego 2002 r., I CKN 527/00, OSNC 2002, Nr 12, poz. 159, Sąd Najwyższy podkreślił, że żądanie ustalenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego nie ulega przedawnieniu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »