Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nieuregulowane prawo do najmu mieszkania komunalnego

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Najemcami mieszkania komunalnego byli moi rodzice, którzy zmarli w zeszłym roku. Mieszkałam w tym mieszkaniu i regulowałam wszystkie należności i rachunki. W tym miesiącu otrzymałam pismo wzywające do udzielenia informacji o ilości osób zamieszkałych i o dacie ustanowienia prawa do najmu lokalu. To pismo uświadomiło mi, że nie mam uregulowanej kwestii prawa do najmu. Czy muszę opuścić mieszkanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieuregulowane prawo do najmu mieszkania komunalnego

Przejęcie stosunku najmu po zmarłym

Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego (dalej K.c.), który ma zastosowanie do lokali mieszkalnych:

„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

§ 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

§ 4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały.

§ 5. Przepisów § 1-4 nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego.”

Wstąpienie w stosunek najmu następuje niezależnie od tego, czy powstał on na podstawie umowy najmu, czy na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale (uchwała SN z 23.10.1978 r., III CZP 52/78, OSNCP 1979, Nr 5, poz. 89). Wstąpienie w stosunek najmu następuje z mocy prawa, a więc bez potrzeby zawarcia umowy między uprawnioną osobą a wynajmującym. Stosunek najmu ulega przekształceniu podmiotowemu po stronie najemcy.

Prawo najmu lokalu mieszkalnego przechodzi na wskazane w przepisie osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami, i w związku z tym nie należy do spadku (art. 922 K.c.), a w braku osób uprawnionych wygasa.

Zobacz również: Jak zdać mieszkanie komunalne po śmierci najemcy?

Osoby uprawnione do przejęcia spadku

Pani, po śmierci rodziców, jest osobą uprawnioną do wstąpienia w stosunek najmu jako „dzieci najemcy i jego współmałżonka”. Co ważne, nieistotne jest, czy jest Pani wspólnym dzieckiem zmarłych najemców, czy tylko jednego z nich. Kolejnym warunkiem jest to, aby dziecko stale mieszkało z najemcą do chwili jego śmierci.

Mając na uwadze powyższe, powinna Pani udać się do właściwej administracji i poinformować o zaistniałej sytuacji oraz zwrócić się z wnioskiem o zawiązanie umowy najmu. Proszę pamiętać, że w stosunek najmu wstąpiła Pani z mocy prawa. W przypadku odmowy, Pani jako osoba uprawniona, na podstawie art. 691 K.c. w zw. z art. 189 K.p.c. może żądać ustalenia na drodze procesu cywilnego, że wstąpiła w stosunek najmu. Ma Pani bowiem interes prawny w potwierdzeniu stanu prawnego wynikłego ze śmierci najemcy (uchwała Sądu Najwyższego z 21 marca 1977 r., III CZP 19/77, LexPolonica nr 352535, OSNCP 1977, nr 10, poz. 178, i z 19 listopada 1996 r., III CZP 115/96, LexPolonica nr 315272, OSNC 1997, nr 4, poz. 35, które zachowują aktualność).

W wyroku z dnia 12 lutego 2002 r., I CKN 527/00, OSNC 2002, Nr 12, poz. 159, Sąd Najwyższy podkreślił, że żądanie ustalenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego nie ulega przedawnieniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl