Kategoria: Mieszkanie spółdzielcze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obcy ludzie od lat zameldowani w moim mieszkaniu, czy spółdzielnia zawiniła?

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-07-12

Przed 25 laty otrzymałam od spółdzielni mieszkaniowej przydział na mieszkanie z rynku wtórnego. W 2008 r. lokal wykupiłam. Kilka dni temu, podczas wymeldowywania dzieci, dowiedziałam się, że w moim mieszkaniu od 1976 roku są zameldowane dwie nieznane mi osoby. Czy mam prawo ubiegać się od spółdzielni odszkodowania za niepoinformowanie, że w tym lokalu zameldowani są obcy ludzie?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku umowy sprzedaży nieruchomości (mieszkania) może stanowić przepis art. 471 Kodeksu cywilnego (K.c.), zgodnie z którym:

„Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”

W pierwszej kolejności należy zatem ustalić, czy doszło do nienależytego wykonania umowy ze strony sprzedającego. Byłoby tak, jeśli w umowie zadeklarowano, że w lokalu nie są zameldowane żadne inne osoby poza ówczesnym najemcą (Panią). Można także spróbować oprzeć się na powszechnie stosowanym w aktach notarialnych sprzedaży mieszkania zapisie, że jest ono wolne od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich.

Kolejnym krokiem będzie ustalenie granic odpowiedzialności drugiej strony umowy. Zgodnie z art. 361 K.c., określającym owe granice, zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła, zaś naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Innymi słowy, w przypadku nienależytego wykonania umowy możliwe byłoby żądanie odszkodowania wyłącznie w przypadku, jeśli na skutek zameldowania w Pani mieszkaniu innych osób poniosła Pani realną szkodę materialną (w postaci uszczuplenia posiadanego przez Panią majątku bądź nie mogła Pani uzyskać określonego przychodu, który w innych okolicznościach na pewno by Pani uzyskała).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Niezależnie od kwestii ewentualnego odszkodowania należy wskazać, że zameldowanie w Pani mieszkaniu innych osób nie wpływa w jakikolwiek sposób na Pani prawo własności mieszkania. Nadal pozostaje Pani wyłącznym właścicielem, zaś osobom zameldowanym w Pani mieszkaniu nie przysługuje z tego tytułu żadne prawo w stosunku do nieruchomości. Zameldowanie stanowi bowiem wyłącznie administracyjne potwierdzenie miejsca pobytu danej osoby i nie wiąże się w żaden sposób z prawem własności danego lokalu. Co więcej, przepisy przewidują obowiązek wymeldowania się osoby zmieniającej miejsce pobytu. O obowiązku tym mówi przepis art. 33 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności:

„Art. 33. 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

2. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

1) w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

2) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.”

Nie oznacza to jednak, że jeśli dana osoba nie dopełni obowiązku meldunkowego, właścicielowi nie przysługują żadne uprawnienia w takiej sytuacji. Otóż możliwość wymeldowania takiej osoby przez właściciela nieruchomości przewiduje art. 35 omawianej ustawy:

„Art. 35. Organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.”

Reasumując, może wystąpić Pani w chwili obecnej do urzędu gminy o wymeldowanie z mieszkania osób, które faktycznie w nim nie przebywają, w trybie cytowanego wyżej przepisu, a organ gminny powinien czynności takiej niezwłocznie dokonać.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Awaria w spółdzielni mieszkaniowej, kto zapłaci za zniszczoną łazienkę?

Mieszkam w bloku spółdzielczym (mieszkanie jest wykupione). Łazienka pod moim mieszkaniem została zalana. Nie wiadomo jednak, kto zawinił. Czy awaria...

Prawo członka wspólnoty mieszkaniowej do kontroli i współdziałania

Jestem zarządcą wspólnoty mieszkaniowej. Wystąpił u nas problem. Otóż rozliczenie ciepła było wykonane w m3 i m2...

Odmówienie udziału w dezynsekcji we wspólnocie mieszkaniowej

Jestem właścicielką mieszkania należącego do wspólnoty mieszkaniowej. W budynku jest kilka mieszkań, które są „źródłem” pluskiew....

Problem z zabudową balkonu

Mam problem z zabudową balkonu. Otóż, odziedziczyłam mieszkanie po dziadkach, którzy kilka lat temu zabudowali sobie balkon szybami przesuwnymi. Teraz...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »