Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obcy ludzie od lat zameldowani w moim mieszkaniu, czy spółdzielnia zawiniła?

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-07-12

Przed 25 laty otrzymałam od spółdzielni mieszkaniowej przydział na mieszkanie z rynku wtórnego. W 2008 r. lokal wykupiłam. Kilka dni temu, podczas wymeldowywania dzieci, dowiedziałam się, że w moim mieszkaniu od 1976 roku są zameldowane dwie nieznane mi osoby. Czy mam prawo ubiegać się od spółdzielni odszkodowania za niepoinformowanie, że w tym lokalu zameldowani są obcy ludzie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obcy ludzie od lat zameldowani w moim mieszkaniu, czy spółdzielnia zawiniła?

Spółdzielnia nie poinformowała o osobach zameldowanych w sprzedawanym mieszkaniu

Podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku umowy sprzedaży nieruchomości (mieszkania) może stanowić przepis art. 471 Kodeksu cywilnego (K.c.), zgodnie z którym:

„Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”

W pierwszej kolejności należy zatem ustalić, czy doszło do nienależytego wykonania umowy ze strony sprzedającego. Byłoby tak, jeśli w umowie zadeklarowano, że w lokalu nie są zameldowane żadne inne osoby poza ówczesnym najemcą (Panią). Można także spróbować oprzeć się na powszechnie stosowanym w aktach notarialnych sprzedaży mieszkania zapisie, że jest ono wolne od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich.

Odpowiedzialność spółdzielni za nienależyte wykonanie umowy

Kolejnym krokiem będzie ustalenie granic odpowiedzialności drugiej strony umowy. Zgodnie z art. 361 K.c., określającym owe granice, zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła, zaś naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Innymi słowy, w przypadku nienależytego wykonania umowy możliwe byłoby żądanie odszkodowania wyłącznie w przypadku, jeśli na skutek zameldowania w Pani mieszkaniu innych osób poniosła Pani realną szkodę materialną (w postaci uszczuplenia posiadanego przez Panią majątku bądź nie mogła Pani uzyskać określonego przychodu, który w innych okolicznościach na pewno by Pani uzyskała).

Obowiązek wymeldowania się osoby nie przebywającej w lokalu

Niezależnie od kwestii ewentualnego odszkodowania należy wskazać, że zameldowanie w Pani mieszkaniu innych osób nie wpływa w jakikolwiek sposób na Pani prawo własności mieszkania. Nadal pozostaje Pani wyłącznym właścicielem, zaś osobom zameldowanym w Pani mieszkaniu nie przysługuje z tego tytułu żadne prawo w stosunku do nieruchomości. Zameldowanie stanowi bowiem wyłącznie administracyjne potwierdzenie miejsca pobytu danej osoby i nie wiąże się w żaden sposób z prawem własności danego lokalu. Co więcej, przepisy przewidują obowiązek wymeldowania się osoby zmieniającej miejsce pobytu. O obowiązku tym mówi przepis art. 33 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności:

„Art. 33. 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

2. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

1) w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

2) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.”

Jak wymeldować lokatora nie zamieszkującego w lokalu 

Nie oznacza to jednak, że jeśli dana osoba nie dopełni obowiązku meldunkowego, właścicielowi nie przysługują żadne uprawnienia w takiej sytuacji. Otóż możliwość wymeldowania takiej osoby przez właściciela nieruchomości przewiduje art. 35 omawianej ustawy:

„Art. 35. Organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.”

Reasumując, może wystąpić Pani w chwili obecnej do urzędu gminy o wymeldowanie z mieszkania osób, które faktycznie w nim nie przebywają, w trybie cytowanego wyżej przepisu, a organ gminny powinien czynności takiej niezwłocznie dokonać.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Awaria w spółdzielni mieszkaniowej, kto zapłaci za zniszczoną łazienkę?

Mieszkam w bloku spółdzielczym (mieszkanie jest wykupione). Łazienka pod moim mieszkaniem została zalana. Nie wiadomo jednak, kto zawinił. Czy awaria...

 

Prawo członka wspólnoty mieszkaniowej do kontroli i współdziałania

Jestem zarządcą wspólnoty mieszkaniowej. Wystąpił u nas problem. Otóż rozliczenie ciepła było wykonane w m 3 i m 2 ...

 

Odmówienie udziału w dezynsekcji we wspólnocie mieszkaniowej

Jestem właścicielką mieszkania należącego do wspólnoty mieszkaniowej. W budynku jest kilka mieszkań, które są „źródłem” pluskiew....

 

Problem z zabudową balkonu

Problem z zabudową balkonu

Mam problem z zabudową balkonu. Otóż, odziedziczyłam mieszkanie po dziadkach, którzy kilka lat temu zabudowali sobie balkon szybami przesuwnymi. Teraz...

Użytkowanie piwnic we wspólnocie mieszkaniowej

Użytkowanie piwnic we wspólnocie mieszkaniowej

Problem dotyczy użytkowania piwnic we wspólnocie mieszkaniowej. Po wojnie, od początku zasiedlenia budynku, został dokonany podział piwnic pomiędzy...

Remont mieszkania - zarząd wspólnoty mieszkaniowej żąda dokumentacji technicznej

Remont mieszkania - zarząd wspólnoty mieszkaniowej żąda dokumentacji technicznej

Przeprowadzamy remont mieszkania w kamienicy polegający na zmianie układu funkcjonalnego wewnątrz i wymianie instalacji wod.-kan., CO...

Czy dzieci mogą grać w piłkę na trawniku wspólnoty mieszkaniowej?

Czy dzieci mogą grać w piłkę na trawniku wspólnoty mieszkaniowej?

Na naszym osiedlu, gdzie jest wspólnota mieszkaniowa, dużo dzieci gra w piłkę na trawniku (teren zamknięty). Część starszych osób próbowała...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »