Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obcy ludzie od lat zameldowani w moim mieszkaniu, czy spółdzielnia zawiniła?

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-07-12 • Aktualizacja: 2022-06-29

Przed 25 laty otrzymałam od spółdzielni mieszkaniowej przydział na mieszkanie z rynku wtórnego. W 2008 r. lokal wykupiłam. Kilka dni temu, podczas wymeldowywania dzieci, dowiedziałam się, że w moim mieszkaniu od 1976 roku są zameldowane dwie nieznane mi osoby. Czy mam prawo ubiegać się od spółdzielni odszkodowania za niepoinformowanie, że w tym lokalu zameldowani są obcy ludzie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obcy ludzie od lat zameldowani w moim mieszkaniu, czy spółdzielnia zawiniła?

Spółdzielnia nie poinformowała o osobach zameldowanych w sprzedawanym mieszkaniu

Podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku umowy sprzedaży nieruchomości (mieszkania) może stanowić przepis art. 471 Kodeksu cywilnego (K.c.), zgodnie z którym:

„Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”

W pierwszej kolejności należy zatem ustalić, czy doszło do nienależytego wykonania umowy ze strony sprzedającego. Byłoby tak, jeśli w umowie zadeklarowano, że w lokalu nie są zameldowane żadne inne osoby poza ówczesnym najemcą (Panią). Można także spróbować oprzeć się na powszechnie stosowanym w aktach notarialnych sprzedaży mieszkania zapisie, że jest ono wolne od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich.

Odpowiedzialność spółdzielni za nienależyte wykonanie umowy

Kolejnym krokiem będzie ustalenie granic odpowiedzialności drugiej strony umowy. Zgodnie z art. 361 K.c., określającym owe granice, zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła, zaś naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Innymi słowy, w przypadku nienależytego wykonania umowy możliwe byłoby żądanie odszkodowania wyłącznie w przypadku, jeśli na skutek zameldowania w Pani mieszkaniu innych osób poniosła Pani realną szkodę materialną (w postaci uszczuplenia posiadanego przez Panią majątku bądź nie mogła Pani uzyskać określonego przychodu, który w innych okolicznościach na pewno by Pani uzyskała).

Obowiązek wymeldowania się osoby nie przebywającej w lokalu

Niezależnie od kwestii ewentualnego odszkodowania należy wskazać, że zameldowanie w Pani mieszkaniu innych osób nie wpływa w jakikolwiek sposób na Pani prawo własności mieszkania. Nadal pozostaje Pani wyłącznym właścicielem, zaś osobom zameldowanym w Pani mieszkaniu nie przysługuje z tego tytułu żadne prawo w stosunku do nieruchomości. Zameldowanie stanowi bowiem wyłącznie administracyjne potwierdzenie miejsca pobytu danej osoby i nie wiąże się w żaden sposób z prawem własności danego lokalu. Co więcej, przepisy przewidują obowiązek wymeldowania się osoby zmieniającej miejsce pobytu. O obowiązku tym mówi przepis art. 33 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności:

„Art. 33. 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

2. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

1) w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

2) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.”

Zobacz również: Czy akt notarialny wystarczy do zameldowania?

Jak wymeldować lokatora nie zamieszkującego w lokalu 

Nie oznacza to jednak, że jeśli dana osoba nie dopełni obowiązku meldunkowego, właścicielowi nie przysługują żadne uprawnienia w takiej sytuacji. Otóż możliwość wymeldowania takiej osoby przez właściciela nieruchomości przewiduje art. 35 omawianej ustawy:

„Art. 35. Organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.”

Reasumując, może wystąpić Pani w chwili obecnej do urzędu gminy o wymeldowanie z mieszkania osób, które faktycznie w nim nie przebywają, w trybie cytowanego wyżej przepisu, a organ gminny powinien czynności takiej niezwłocznie dokonać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »