Kategoria: Mieszkania służbowe

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wystąpienie do AMW o wypłatę odprawy mieszkaniowej lub świadczenia mieszkaniowego po latach

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-07-30

Przed 10 laty, na własną prośbę odszedłem z zawodowej służby wojskowej w stopniu pułkownika. Obecnie, wraz z rodziną, zajmuję mieszkanie wojskowe, przydzielone w 1988 r., jeszcze na starych zasadach. Czy obecnie, już jako emeryt wojskowy, mogę wystąpić do AMW o wypłatę odprawy mieszkaniowej lub świadczenia mieszkaniowego?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Świadczenie mieszkaniowe w myśl art. 21 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje żołnierzowi zawodowemu od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej. Świadczenie to – obok przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego i przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej – jest jedną z form prawa do zakwaterowania żołnierza zawodowego.

Zgodnie zaś z art. 23 tejże ustawy odprawa mieszkaniowa przysługuje żołnierzowi:

1) służby stałej:

a) zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, zamieszkałemu w kwaterze, o ile nabył on prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej lub został zwolniony z zawodowej służby wojskowej przed upływem okresu wymaganego do nabycia uprawnień do emerytury wojskowej, w przypadku wypowiedzenia mu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy. Żołnierzowi, Agencja może zaproponować w zamian za odprawę mieszkaniową, za jego zgodą, lokal zamienny, jeżeli ma taki w swoich zasobach.

b) który do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, z wyłączeniem przypadków, gdy prawo do zakwaterowania nie przysługuje, o ile nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej lub został zwolniony z zawodowej służby wojskowej przed upływem okresu wymaganego do nabycia uprawnień do emerytury wojskowej, w przypadku wypowiedzenia mu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

2) służby kontraktowej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, o ile nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, jeżeli inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami tej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze.

Ustawa nie odnosi się wprost do emerytów, ale nabycie prawa do emerytury wojskowej jest jednym z warunków otrzymania odprawy mieszkaniowej. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2017 r., II SA/Wa 1384 (LEX nr 2247624) sąd stwierdził:

„Artykuł 23 ust. 1 ustawy z 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP w brzmieniu ustalonym ustawą, która wprowadziła do obrotu prawnego świadczenie w postaci odprawy mieszkaniowej, ma zastosowanie do żołnierzy służby stałej zwalnianych z zawodowej służby wojskowej poczynając od dnia 1 lipca 2004 r.”

Odprawa mieszkaniowa nie przysługuje żołnierzowi zawodowemu oraz osobom wspólnie zamieszkałym z nim w dniu jego śmierci, jeżeli żołnierz:

1) skorzystał z uprawnień w przypadkach, gdy nie przysługuje prawo do zakwaterowania

2) został zwolniony z czynnej służby wojskowej na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego;

3) został zwolniony z czynnej służby wojskowej na skutek orzeczenia wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym.

Zgodnie z art. 27 – przyznanie emerytury wojskowej, wojskowej renty inwalidzkiej lub wojskowej renty rodzinnej w trybie wyjątkowym, przewidzianym w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin, nie powoduje powstania prawa do kwatery ani świadczeń wynikających z tego prawa. Oznacza to, jak to w wyroku z dnia 15 kwietnia 2011 r. II CSK 512/10 (LEX nr 1027173) stwierdził Sąd Najwyższy: „prawo do odprawy mieszkaniowej wiąże się ze zwolnieniem kwatery i ma umożliwiać z jednej strony jej wykorzystanie dla potrzeb innej uprawnionej osoby, z drugiej zaś stworzenie warunków życia w innym miejscu opuszczającemu ją żołnierzowi zawodowemu, zwalnianemu ze służby wojskowej. Prawo to nie przysługuje, gdy dotychczas zajmowany lokal nie jest kwaterą. W takiej sytuacji zwalniany ze służby żołnierz, który nabył prawo do emerytury, ma prawo do dalszego zajmowania tego lokalu na warunkach najmu (art. 23 ust. 2 ustawy z 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP). Prawo do odprawy mieszkaniowej jest świadczeniem wynikającym z prawa do kwatery. Prawo do kwatery ani prawo do świadczeń wynikających z tego prawa nie powstaje w razie przyznania emerytury wojskowej w trybie wyjątkowym (art. 27 ustawy z 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP).”

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2014 r. II SA/Wa 2408/13 (LEX nr 1435420): „Analiza art. 47 ust. 2, ust. 5 i ust. 6 ustawy 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej RP, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2010 r., prowadzi do wniosku, że realizacja przysługującej żołnierzowi służby stałej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, zamieszkałemu w kwaterze, o ile nabył on prawo do emerytury wojskowej, odprawy mieszkaniowej, nie następowała z urzędu, gdyż świadczenie to było wypłacane na wniosek. Za przyjęciem powyższego stanowiska przemawia m.in. fakt, iż w świetle art. 47 ust. 2 ustawy, zawarcie umowy mogło nastąpić dopiero po przedstawieniu przez osobę uprawnioną zaświadczenia o nabyciu uprawnień do emerytury wojskowej lub do wojskowej renty inwalidzkiej wydanego przez wojskowy organ emerytalny.”

Zgodnie z art. 47 ustawy – dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję o wypłacie odprawy mieszkaniowej nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie decyzji następuje po złożeniu wniosku, oświadczenia żołnierza o stanie rodzinnym na dzień wskazany przez żołnierza i przedstawieniu co najmniej jednego z następujących dokumentów:

1) zaświadczenia o nabyciu uprawnień do emerytury wojskowej lub do wojskowej renty inwalidzkiej wydanego przez wojskowy organ emerytalny;

2) zaświadczenia o przyczynach zwolnienia z zawodowej służby wojskowej wydanego przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełnił służbę wojskową, jeżeli nie nabył prawa do emerytury wojskowej lub nie uzyskał uprawnień do wojskowej renty inwalidzkiej;

3) zaświadczenia o związku śmierci żołnierza ze służbą wojskową wydanego przez właściwy organ wojskowy;

4) decyzji o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej wraz z zaświadczeniem o wysłudze lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową, wydanym przez właściwy organ wojskowy, jaką żołnierz zawodowy będzie posiadał w ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Ustawa nie przewiduje terminu na złożenie wniosku, a jedynie termin 90-dniowy dotyczący rozpoznania wniosku.

Odmowa przyjęcia odprawy mieszkaniowej lub niezłożenie dokumentów w terminie 90 dni od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, nie zwalnia z obowiązku opróżnienia lokalu.

Zwolnienie kwatery powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wypłaty odprawy mieszkaniowej albo od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, w przypadku wypłaty odprawy przed zakończeniem służby wojskowej, albo 90 dni od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, w przypadku odmowy przyjęcia odprawy lub niezłożenia w tym terminie dokumentów o wypłatę odprawy mieszkaniowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »