Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pęknięta rura wodna po wyprowadzce najemców – kto płaci?

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2018-01-24

Wynajmowany dom opuściliśmy 1 października ubiegłego roku. Ostatni rachunek za wodę zapłaciliśmy za okres do 10 listopada. Niestety protokół zdawczo-odbiorczy podpisaliśmy dopiero w lutym tego roku. W międzyczasie w niezamieszkałym domu pękła rura i nastąpił ogromny wyciek wody, bo właściciel nie zabezpieczył domu na zimę, a nikt w nim po nas nie zamieszkał. Otrzymaliśmy rachunek za wodę na prawie 5000 zł. Właściciel nie chce nam podpisać oświadczenia, że od października już tam nie mieszkamy. Chce nas obarczyć winą za swoje zaniedbanie. Mamy świadków (sąsiadów), że od października tam nie mieszkaliśmy. W jaki sposób możemy uchylić się od płacenia tego rachunku?

Maciej Podgórski

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Nie wynika to wprawdzie z opisu, ale zakładając, że jeśli to Państwo są adresatami rachunku, to prawdopodobnie umowa o dostawę wody dotyczyła Państwa i w rezultacie w takim przypadku ów rachunek należałoby uregulować, aby uniknąć naliczania odsetek i (lub) umieszczenia w rejestrze dłużników.

Gdyby z dniem rozwiązania umowy najmu wypowiedzieli Państwo lub rozwiązali umowę o dostarczanie wody, wówczas obowiązek zapłaty rachunku by nie powstał.

Jeśli Państwa wyprowadzka z domu nastąpiła zaraz po zakończeniu najmu (po upływie okresu wypowiedzenia) albo zaraz po upływie czasu, na który zawarto umowę, można próbować domagać się od właściciela zwrotu opłat za wodę.

Podstawą żądania zwrotu jest artykuł 410 § 2 w zw. z art. 405 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (K.c.). Artykuł 410 § 2 K.c. stanowi, że świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany. Według art. 405 K.c. – kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Proponowałbym wysłać do właściciela pismo z wezwaniem do zwrotu nienależnego świadczenia. W piśmie należałoby zaznaczyć, że podstawą Państwa roszczenia jest przywołany art. 410 § 2 w związku art. 405 K.c. Dokonana przez Państwa opłata za wodę była świadczeniem nienależnym w myśl art. 410 § 2 K.c., gdyż zapłacony rachunek dotyczył okresu, w którym umowa o najem już nie obowiązywała, a Państwo nie zamieszkiwali w uprzednio wynajętym lokalu. Zatem Państwo nie byli w takim wypadku w ogóle zobowiązani do spełnienia świadczenia, czyli do zapłaty rachunku za wodę za okres po zakończeniu najmu. Zgodnie z art. 405 K.c. – właściciel bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową Państwa kosztem, bowiem Państwo dokonali opłat za wodę, do których on był zobowiązany.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W piśmie skierowanym do właściciela dodałbym też, że w razie braku reakcji na wezwanie do zwrotu opłat za wodę, wobec oczywistości Państwa roszczenia, sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Podpisanie pisma przez profesjonalnego pełnomocnika z pewnością wzmocniłoby wymowę takiego pisma.

Podsumowując, należy zwrócić się do właściciela z wezwaniem do zwrotu nienależnego świadczenia. Gdyby, pomimo pisemnego wezwania, właściciel nie zwrócił Państwu tej kwoty, jedynym wyjściem byłoby wystąpienie do sądu z roszczeniem o zwrot nienależnego świadczenia. Wówczas sąd zadecyduje, czy właściciel ma Państwu zwrócić pieniądze z tytułu opłaconego rachunku za wodę. Sąd, wydając orzeczenie, weźmie pod uwagę, czy najem obowiązywał w okresie zużycia wody, za który wystawiono rachunek. Dowodem świadczącym o czasie trwania najmu powinna być przede wszystkim umowa. Zeznania świadków także mogą być wzięte pod uwagę, ale proszę pamiętać, że właściciel również może powołać swoich świadków.

Warto w tym miejscu przywołać art. 246 Kodeksu postępowanie cywilnego, stanowi on, że: „Jeżeli ustawa lub umowa stron wymaga dla czynności prawnej zachowania formy pisemnej, dowód ze świadków lub z przesłuchania stron w sprawie między uczestnikami tej czynności na fakt jej dokonania jest dopuszczalny w wypadku, gdy dokument obejmujący czynność został zagubiony, zniszczony lub zabrany przez osobę trzecią, a jeżeli forma pisemna była zastrzeżona tylko dla celów dowodowych, także w wypadkach określonych w kodeksie cywilnym”. Z kolei Kodeks cywilny w art. 74 stanowi, że:

„§ 1. Zastrzeżenie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.

§ 2. Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej przewidzianej dla celów dowodowych dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo fakt dokonania czynności prawnej jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu.

§ 3. Jeżeli forma pisemna, dokumentowa albo elektroniczna jest zastrzeżona dla oświadczenia jednej ze stron, w razie jej niezachowania dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania tej czynności jest dopuszczalny także na żądanie drugiej strony.

§ 4. Przepisów o skutkach niezachowania formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami”.

Piszę o tym dlatego, bo wspominali Państwo o świadkach, którzy ewentualnie mogliby świadczyć w procesie sądowym na Państwa korzyść, mam na myśli okoliczności podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego domu. Pytanie tylko, czy te osoby będą chciały i mogły naprawdę zeznawać.

Niestety na Państwa niekorzyść działa fakt spisania protokołu zdawczo-odbiorczego w tak późnym terminie. Jeżeli na dodatek w protokole jest zaznaczone, że zwrot lokalu nastąpił w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (w lutym), to wówczas zachodzi domniemanie, że to Państwo spowodowali naliczenie tak wysokiego rachunku.

Zatem trudno stwierdzić, czy warto zwracać się o rozstrzygnięcie do sądu, nie znając szczegółowych zapisów umowy najmu oraz protokołu. W pierwszej kolejności trzeba wezwać pisemnie właściciela do zwrotu nienależnego świadczenia, licząc, że dobrowolnie zwróci kwotę zapłaconego rachunku. Dalsze kroki uzależnione są od reakcji właściciela na wezwanie.

W sytuacji, gdy rachunek za wodę jest na Państwa i jednocześnie w okresie, za który policzono opłatę za wodę, nadal obowiązywała umowa najmu, trudno będzie udowodnić, że to nie Państwo spowodowali powstanie tak wysokiego rachunku.

W takim wypadku, mimo wszystko można wezwać właściciela do zwrotu zapłaconego rachunku za wodę. W piśmie trzeba wskazać, że rachunek został naliczony w okresie, gdy Państwo już nie zamieszkiwali w lokalu oraz przywołać zeznania świadków potwierdzające, że wyprowadzka nastąpiła 1 października ubiegłego roku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Tymczasowe zameldowanie najemcy w mieszkaniu

Czy właściciel mieszkania wyraziwszy zgodę na tymczasowe zameldowanie najemcy może obawiać się roszczeń ze strony najemcy do tego lub zastępczego lokalu?

Podpisana umowa przedwstępna kupna mieszkania i problem z lokatorem

Podpisałem przedwstępną umowę kupna mieszkania. Problem polega na tym, że właściciel mieszkania wynajmuje je lokatorce. Została ona poinformowana...

Rezygnacja z najmu dzień po podpisaniu umowy i wpłacie kaucji

Zawarłem wczoraj umowę najmu mieszkania na czas nieokreślony od 1. dnia następnego miesiąca. Dostałem kaucję. Chciałbym zrezygnować i oddać kaucję,...

Przedterminowe zerwanie umowy najmu przez najemcę

Wynajmuję mieszkanie. Umowa z najemcą jest zawarta na czas określony (12 miesięcy) trwa od 5 miesięcy. W tym miesiącu najemca przesłał mi maila...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »