Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pieniądze wpłacone przez córkę na partycypację TBS zadłużonej matki

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-08-20 • Aktualizacja: 2021-07-04

Moja mama jest zadłużona - zaciągnęła kilka kredytów. Komornik zajął mieszkanie. Wystąpiła o przydział mieszkania z TBS. Ja jestem za granicą, więc partycypacja nie może być na mnie. Mama będzie partycypantem. Pieniądze zostaną wpłacone przeze mnie. Czy istnieje możliwość przepisania przez nią na mnie partycypacji po otrzymaniu mieszkania, abym nie straciła pieniędzy wpłaconych na partycypację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pieniądze wpłacone przez córkę na partycypację TBS zadłużonej matki

Zawarta umowa partycypacji z TBS

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (j.t. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) – osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu (ust. 2). W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu (ust. 3). W przypadku, gdy umowa najmu uzależnia termin zwrotu kwoty partycypacji od zawarcia umowy najmu danego lokalu z następnym najemcą, zwrot kwoty partycypacji następuje z dniem zawarcia tej umowy, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 3 (ust. 4). Towarzystwo może uzależnić zawarcie umowy najmu opróżnionego lokalu mieszkalnego od wniesienia przez nowego najemcę kwoty partycypacji w wysokości wypłaconej poprzedniemu najemcy (ust. 5).

Regulacje art. 29, jak i 29a ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wprowadzają mechanizm, na podstawie którego określony podmiot poprzez wpłatę kwoty partycypacji uzyskuje możliwość wejścia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego. Wpłacana kwota faktycznie nie spełnia jedynie tej funkcji – na którą wskazuje organ – umożliwienia wynajęcia lokalu. W praktyce pełni ona bowiem de facto rolę quasikaucji (choć nie została tak nazwana), która zabezpiecza interesy TBS wynajmujących lokale partycypantom. W sytuacji, w której ma dojść do zwrotu takiej kwoty wskutek zakończenia umowy najmu, a zarazem podmiot uprawniony do jej uzyskania posiada inne zobowiązania wobec TBS, waloryzowana kwota partycypacji stanowi zabezpieczenie interesów TBS.

Przeniesienie praw do partycypacji

Wyjątkowo może się zdarzyć, iż prawo do przeniesienia praw partycypacji w TBS w stosunku do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2005 r. jest wyłączone w drodze umowy pomiędzy członkiem TBS a TBS.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw art. 29a w brzmieniu obecnie obowiązującym ma zastosowanie do przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r.

Po zmianie z dniem 15 października 2004 r. przepisów ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – TBS zaczęło pobierać od przyszłych najemców partycypacje zwrotne w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu. Partycypacje te pełniły identyczne funkcje jak w poprzednich przypadkach (tzn. w przypadku kaucji oraz partycypacji pobieranych przed 15 października 2004 r.). Partycypacje zwrotne po wypowiedzeniu umowy najmu i opuszczeniu lokalu podlegają waloryzacji na podstawie przepisów art. 29a ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i są zwracane najemcom po potrąceniu na podstawie art. 498 Kodeksu cywilnego ich ewentualnych należności z tytułu najmu. Powołany przepis art. 29a ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przewiduje, że w przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.

Partycypantem może być zarówno osoba prawna, jak i fizyczna. Tymczasem najemca, aby podpisać umowę z TBS, musi spełnić warunki art. 29 i 30 ustawy, w tym przede wszystkim nie może mieć tytułu prawnego do lokalu w tej samej miejscowości oraz legitymować się określonymi dochodami. Dziś, po zmianie przepisów, partycypant – osoba fizyczna będzie najemcą mieszkania, w którego kosztach partycypuje. Jednak zdarza się, że dana osoba przystępująca do umowy partycypacji nie spełnia wymagań jako najemca, gdyż np. ma prawny tytuł do innego lokalu.

Pani nie spełnia obecnie kryterium, aby zawrzeć umowę z TBS – umowę najmu (wg Pani informacji). Ale jeśli chce Pani potem otrzymać cesją partycypację, to musi Pani najpierw przeczytać umowę partycypacji, jaką zawrze mama. Najlepiej poprosić o draft takiej umowy z TBS. Niekiedy mogą bowiem uzależnić cesję od odpowiedniej zgody TBS.

Z mamą można podpisać umowę notarialną o zrzeczeniu się dziedziczenia. Jeśli Pani to zrobi, nie będzie Pani spadkobiercą mamy. Tak samo też będzie, jeśli po śmierci mamy odrzuci Pani spadek. Proszę przed podjęciem decyzji rozważyć wszystkie te opcje w kontekście zadłużenia mamy i planów mieszkaniowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »