Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postawienie spółdzielni mieszkaniowej w stan likwidacji

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-04-25 • Aktualizacja: 2021-04-15

Przed dwoma laty ze spółdzielni mieszkaniowej wyodrębniły się wspólnoty, w wyniku czego spółdzielni pozostała tylko kotłownia, która sprzedaje energię cieplną i podpisała umowę na zarządzanie. W tej chwili wspólnoty wykonują termomodernizację budynków i zakładają gaz. W rezultacie od października wypowiedzą umowy o zarządzanie i dostawę energii cieplnej. Zarząd spółdzielni stanął przed problemem, co dalej z działalnością. Nadmienię, że spółdzielnia ma niewielki kredyt do spłacenia, ale nie będzie raczej problemu ze spłatą do października. Pozostanie do uregulowania zadłużenie za węgiel około 20 tys. zł. Więcej zobowiązań spółdzielnia nie ma. Na umowy o pracę zatrudnione są dwie osoby: prezes i księgowa. Co w opisanej sytuacji powinien zrobić zarząd spółdzielni?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Likwidacja spółdzielni mieszkaniowej

Obawiam się, że w opisanej sytuacji niewiele można zrobić, bo niestety nie można zablokować wypowiedzeń umów o zarządzanie przez wspólnoty mieszkaniowe. Jeśli taką decyzję podjęły i umowę wypowiedziały, to niestety jest to już fakt dokonany. Oczywiście można próbować wynegocjować cofnięcie wypowiedzeń, proponując powiedzmy niższe stawki, ale rozumiem, że w tej akurat sytuacji nie bardzo jest to możliwe.

Dlatego też jeśli nie ma możliwości pozyskania innych wspólnot, którymi zarządzałaby spółdzielnia – co oczywiście ratowałoby sytuację, to niestety należałoby pomyśleć o likwidacji spółdzielni.

W myśl art. 1 ust. 7 ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie stosuje się przepisy ustawy z 1982 r. – Prawo spółdzielcze.

Zgodnie natomiast z treścią art. 113. § 1 Prawa spółdzielczego spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji:

„1) z upływem okresu, na który, w myśl statutu, spółdzielnię utworzono;

2) wskutek zmniejszenia się liczby członków poniżej wskazanej w statucie lub w ustawie, jeżeli spółdzielnia w terminie jednego roku nie zwiększy liczby członków do wymaganej wielkości;

3) wskutek zgodnych uchwał walnych zgromadzeń zapadłych większością 3/4 głosów na dwóch kolejno po sobie następujących walnych zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwóch tygodni.

§ 2. W wypadkach przewidzianych w § 1 zarząd spółdzielni (likwidator) zgłosi do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcie likwidacji spółdzielni i zawiadomi o tym właściwy związek rewizyjny. Jeżeli zarząd (likwidator) tego nie uczyni, zgłoszenia dokona związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.”

W Państwa przypadku możliwe byłoby postawienie spółdzielni w stan likwidacji na podstawie podjętych uchwał.

Walne zgromadzenie członków spółdzielni

Jeśli bowiem spółdzielnia nie będzie prowadziła działalności, a będzie w dalszym ciągu generowała jakieś koszty, to i tak w efekcie będzie musiało dojść do jej upadłości i wówczas, zamiast zarządu, w roli likwidatora będzie występował syndyk, co tylko zwiększy koszty zakończenia bytu spółdzielni, o ile w ogóle będą środki na prowadzenie postępowania upadłościowego.

Chciałabym też zwrócić Pani uwagę na treść wyroku z 6 września 2011 r. (sygn. I UK 61/11) w którym Sąd Najwyższy podkreślił, że jak tylko zarząd spółdzielni stwierdzi przewagę pasywów nad aktywami podmiotu, powinien w odpowiednim terminie zwołać walne zgromadzenie spółdzielni, które ma się zastanowić nad jej dalszym losem. Jeśli walne zgromadzenie spółdzielni zdecyduje o niezwłocznym zgłoszeniu wniosku o upadłość, zarząd ma to uczynić. W Państwa przypadku spółdzielnia jeszcze reguluje zobowiązania więc jest możliwość uniknięcia kosztownej upadłości.

Wydaje mi się to najrozsądniejszym wyjściem z tej sytuacji. Nic innego, poza zakończeniem bytu spółdzielni, doradzić nie mogę, chyba że oczywiście znajdą się dla spółdzielni inni kontrahenci. I jeszcze słowo co do zatrudnionych (prezesa i księgowej) – stosunki pracy winny być raczej rozwiązane celem minimalizacji kosztów. Można na podstawie uchwały wypowiedzieć umowy o pracę, a funkcję prezesa pełnić nieodpłatnie. Majątek spółdzielni może zostać w trakcie likwidacji sprzedany przez likwidatora m.in. po to, aby pokryć istniejące zobowiązania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »