Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawo do mieszkania lokatorskiego po śmierci najemcy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Moja mama w 1982 roku otrzymała mieszkanie lokatorskie w spółdzielni mieszkaniowej. Według wszelkich dokumentów będących w posiadaniu spółdzielni mama była głównym i jedynym lokatorem. W niedługim czasie po otrzymaniu mieszkania wyszła za mąż i zamieszkała w tym mieszkaniu z mężem. W 2000 roku mama zmarła i jej mąż nadal mieszkał w tym mieszkaniu. Po wejściu w życie przepisów (po śmierci mojej mamy), na mocy których można było dokonać przekształcenia bez wykupu mieszkania lokatorskiego na prawo własności, mąż mojej mamy dokonał tego. Zaznaczam jednocześnie, że jestem jedynym dzieckiem mojej mamy, a jej mąż ma dorosłego syna. Po dokonaniu tego przekształcenia (bez wykupu mieszkania) mąż mojej mamy przepisał to mieszkanie na swojego syna. Mąż mojej mamy zmarł w 2019 roku. Jego syn obecnie twierdzi, że jest jedynym prawnym właścicielem tego mieszkania. Proszę o informację, czy ja mam jakiekolwiek prawa do tego lokalu – w gruncie rzeczy – mieszkania po mojej mamie, skoro doszło do przekształcenia prawa bez wykupu mieszkania.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do mieszkania lokatorskiego po śmierci najemcy

Wkład mieszkaniowy

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu powstało poprzez zawarcie przez członka – mamę – ze spółdzielnią umowy w formie pisemnej. Na jej podstawie spółdzielnia oddała członkowi lokal mieszkalny do używania, a mama wniosła w zamian za to wkład mieszkaniowy oraz uiszczała opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. 

Dziedziczenie lokatorskiego prawa do mieszkania

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie jest dziedziczne. Dziedziczeniu podlegał jedynie wkład. Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi”.

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują jego osobom bliskim. 

Mieszkanie lokatorskie nie może być dziedziczone, ale spadkobiercy zmarłego mogą żądać od spółdzielni włączenia ich w jej poczet, a następnie przydzielenia im określonego prawa lokatorskiego. 

Spadkobierca lokatora mieszkania

Nie jest wykluczone, że na tej podstawie mąż mamy stał się członkiem spółdzielni i przyznano mu lokatorskie prawo do lokalu. Żądanie można wystosować tylko w terminie 1 roku – poprzez złożenie deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Skoro tylko jemu przysługiwało – tylko on ma prawo do spółdzielczego prawa do lokalu, które powstało potem w wyniku przekształcenia. Zgodnie z treścią art. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

  1. spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków – spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa;
  2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz kosztów utrzymania lokali”.

Umowa o przekształcenie prawa

Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę przekształceniową w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną.

Nie wiem, jak została uregulowana sprawa spadkowa po mamie. Ale jeśli nie wystąpił Pan w terminie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni i zawarcie umowy o lokatorskie prawo do lokalu, to nie ma Pan także prawa do przekształconego prawa do spółdzielczego prawa do lokalu. Przysługiwałoby Panu tylko jako spadkobiercy, roszczenie o udział we wkładzie lokatorskim. Ale nie prawo do mieszkania. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl