Kategoria: Mieszkania służbowe

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do wykupu mieszkania zakładowego

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-01-16

Posiadam lokal zakładowy, w którym jestem zameldowana od 18 lat. 3 lata temu wybudowaliśmy z mężem w innej miejscowości dom. Czy fakt, że mam nieruchomość mieszkalną w innej miejscowości, pozbawia mnie prawa wykupu?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Kwestię posiadania innego lokalu mieszkalnego (domu) reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 4 tej ustawy:

„1. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.

2. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.

2a. W przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101), gmina wskazuje tymczasowe pomieszczenie albo noclegownię, schronisko lub inną placówkę zapewniającą miejsca noclegowe, chyba że pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia wskazał wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia.

3. Gmina wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób.

4. Gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania, o których mowa w ust. 1 i 2”.

Jak z powyższego wynika, lokal komunalny powinien zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób, które same takich potrzeb nie są w stanie zaspokoić.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Natomiast fakt uzyskania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego może być podstawą wypowiedzenia umowy najmu lokalu komunalnego, a na podstawie stosownej uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, może być podstawą do odmowy wstąpienia w stosunek najmu (najczęściej będzie wyglądało to tak, że prawo takie zostanie Pani przyznane, a następnie najem zostanie Pani wypowiedziany).

Stosownie do przepisu art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, może wypowiedzieć stosunek najmu: z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, o ile lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

Stosownie do powyższego przepisu należy stwierdzić, iż aby gmina mogła wypowiedzieć umowę najmu lokalu komunalnego ze względu na posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu, muszą być spełnione następujące przesłanki:

  • w lokalu komunalnym stawka czynszu nie przekracza 3% wartości odtworzeniowej lokalu,
  • najemca lokalu komunalnego musi posiadać tytuł prawny do innego lokalu (własność, najem, prawo ograniczone rzeczowe, użyczenie, itp.),
  • ten inny lokal musi się znajdować w tej samej miejscowości,
  • najemca lokalu komunalnego może używać tego lokalu,
  • ten inny lokal musi spełniać warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

Aby gmina mogła wypowiedzieć umowę najmu lokalu komunalnego, powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie.

W lokalach komunalnych stawka czynszu zazwyczaj nie przekracza 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Gmina tak jak każdy inny właściciel lokalu może wypowiedzieć umowę najmu tylko i wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie o ochronie lokatorów.

W Pani przypadku z jednej strony jest interes gminy, która może w ewentualnym postępowaniu powoływać się na to, że lokal komunalny powinien zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób najbiedniejszych, a Pani sytuacja materialna jest dobra, bo jest Pani właścicielem innego mieszkania, oraz na to, że zasób mieszkaniowy gminy jest zbyt mały, by zaspokoić potrzeby mieszkaniowe wszystkich potrzebujących.

Stąd też może zostać Pani wypowiedziana umowa najmu lokalu. Wykup mieszkania de facto jest „nieodwracalny” w skutkach prawnych. Jeżeli stanie się Pani właścicielem lokalu, kwestia posiadania domu (innego lokalu) pozostanie bez znaczenia dla przedmiotu sprawy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »