Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo najmu lokalu komunalnego

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2017-03-06

Od 8 lat mój mąż opiekował się swoją chorobą na Alzheimera matką – mieszkał z nią w jej mieszkaniu komunalnym (ona była głównym najemcą). Ma nawet nad nią orzeczoną sądownie opiekę. Natomiast oboje figurujemy od lat jako najemcy innego mieszkania komunalnego. Miesiąc temu rozwiedliśmy się, ale on nadal jest najemcą mojego mieszkania, a tymczasem 3 dni temu jego matka zmarła. Jak mój były mąż może przejąć jej mieszkanie? Jakie poczynić kroki, by gmina mu tego mieszkania nie zabrała?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Chodzi o mieszkanie komunalne, które zapewne zostało Państwu przyznane na zasadach określonych w art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 – dalej jako „ustawa o ochronie praw lokatorów”). Niemniej jednak zasady te nie są ujednolicone odgórnie, dlatego też zgodnie z art. 21 ust. 3 tejże ustawy rada gminy ustala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zasady najmu lokalu komunalnego opisane są w uchwałach rady gminy – zazwyczaj mają one tytuł o gospodarowaniu mieniem komunalnym lub o najmie lokali komunalnych na terenie gminy.

Warunki przydziału mieszkania komunalnego zależą zazwyczaj od wysokości zarobków oraz możliwości majątkowych ewentualnego najemcy. Uchwały przewidują, że najem nie może być zawarty, jeżeli wnioskodawca, jego małżonek, osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu lub inna osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania posiada tytuł prawny do innego lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części i może go używać, oraz jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem złożenia wniosku wnioskodawca, jego małżonek lub osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu, dokonali zamiany lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części na lokal (lokale) kwalifikujący do ubiegania się o poprawę warunków zamieszkiwania z mieszkaniowego zasobu, a także, gdy osoby te zbyły pod jakimkolwiek tytułem posiadane prawo do lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części.

Umowa najmu między wynajmującym a Panią i Pani mężem może zostać wypowiedziana na podstawie z art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów tylko przez wynajmującego „z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego”. Ta sytuacja dotyczy lokalu, w którym czynsz jest niższy od 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku. Zasadniczo ewentualne „przepisanie” mieszkania na np. Pani osobę może nastąpić zasadniczo tylko w wypadku śmierci najemcy, na zasadach opisanych w 691 K.c.

Proszę też pamiętać , że według obowiązujących przepisów prawo najmu lokalu mieszkalnego nie podlega dziedziczeniu i nie wchodzi w skład spadku po najemcy. Jest tylko możliwość wstąpienia w stosunek najmu w przypadku śmierci głównego najemcy. Niemniej, generalnie, nie ma możliwości przepisania tytułu głównego najemcy. Tzn. teoretycznie gmina może przenieść prawa najmu z jednej osoby na drugą, ale wyłącznie w sytuacji, gdy nowy najemca spełnia wymogi do otrzymania mieszkania komunalnego (wysokość zarobków, brak innego lokalu mieszkalnego). Zatem Pani były mąż mógłby spróbować wystąpić do wydziału lokalowego gminy z wnioskiem o regulację stanu prawnego lokalu. Jest do tego konkretny druk. W uzasadnieniu wykazać winien swoje powiązania z najemcą, dotychczasowe prawa do lokalu (np. zameldowanie, fakt wnoszenie regularnych opłat) i urząd rozpatrzy taki wniosek. Gmina oczywiście może taki wniosek odrzucić, tym bardziej że były mąż wciąż dysponuje innym lokalem zajmowanym z Panią. Zatem gmina musiałaby wypowiedzieć Państwu umowę najmu dotychczasowo zajmowanego lokalu przez Panią i Pani męża, a następnie nawiązać stosunek najmu z Pani mężem na lokal po matce i z Panią na dotychczasowy, wspólnie zajmowany lokal.

Niemniej jednak warto pamiętać, że zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. ustawy zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i kryteria, jakimi kierują się organa gminy przy zawieraniu umów najmu lokali, a także ich wypowiadaniu, określane są przez rady poszczególnych gmin w drodze uchwały. Zatem zachęcałabym do zapoznania się przez Panią ze stosowną uchwałą w sprawie warunków wynajmu lokali komunalnych na terenie Państwa zamieszkania, ponieważ tam znajdzie Pani odpowiedź, w jakich sytuacjach może dość do wypowiedzenia takiej umowy i nawiązania nowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przekazanie środków na wykup mieszkania komunalnego - jak się zabezpieczyć?

Mama wykupuje swoje mieszkanie komunalne na własność, środki na wykup daję ja – syn. Mama chce, aby po jej śmierci mieszkanie należało do mnie. Mój...

 

Wymeldowanie z mieszkania komunalnego

Wraz z żoną mieszkamy w mieszkaniu komunalnym. W mieszkaniu jest również zameldowany brat żony, który nie przebywa w nim od 10 lat. Od...

 

Zamiana mieszkania komunalnego i zmiana lokatora głównego

Jestem głównym najmcą mieszkania komunalnego, mieszkam z dorosłym synem. Syn pracuje, ma stałe dochody. Chcemy zamienić mieszkanie na większe, mamy...

 

Zrzeczenie się prawa najmu mieszkania komunalnego na rzecz dziecka

Wspólnie z byłym małżonkiem jestem najemcą lokalu komunalnego, który powstał z naszej pracy i środków (adaptacja strychu w budynku...

 

Wypowiedzenie najmu mieszkania komunalnego ze względu na posiadanie innego lokalu

Mieszkam z mężem w mieszkaniu komunalnym od kilkudziesięciu lat. Pięć lat temu mąż w formie darowizny dostał mieszkanie po swojej mamie....

 

Bezpodstawne wypowiedzenie umowy najmu mieszkania komunalnego

Od 1995 r. jestem najemcą lokalu komunalnego. Tydzień temu otrzymałam wypowiedzenie umowy lokalu. Jako podstawę prawną wypowiedzenia gmina wskazała przepis...

 

Szanse na wykup mieszkania komunalnego przez użytkownika nie najemcę

Mieszkam z żoną i dorosłymi dziećmi w mieszkaniu komunalnym, ale chyba będę musiał to mieszkanie wykupić, gdyż miasto dąży do pozbycia...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »