Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekształcenie mieszkania na spółdzielcze własnościowe za zgodą byłej żony

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-07-09 • Aktualizacja: 2021-07-04

Przed zawarciem związku małżeńskiego wpłaciłem pełny wkład mieszkaniowy na mieszkanie spółdzielcze, przydział miał miejsce w trakcie trwania małżeństwa. W 1987 r. się ożeniłem, a w 1998 r. rozwiedliśmy się bez podziału majątku. Była żona nie była członkiem spółdzielni mieszkaniowej. W 2016 r. przekształciłem mieszkanie na spółdzielcze własnościowe, jednak musiałem mieć zgodę byłej żony i została wpisana do aktu notarialnego. Jak dokonać podziału majątku, bo na wszystkie zmiany mieszkaniowe muszę mieć zgodę byłej małżonki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekształcenie mieszkania na spółdzielcze własnościowe za zgodą byłej żony

Jeżeli chodzi o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, wskazać należy, iż o przynależności do majątku wspólnego małżonków tego prawa rozstrzygają przepisy obowiązujące w dacie jego uzyskania (por. uchwała Sądu Najwyższego z 29 listopada 1991 r., III CZP 123/91 oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2003r., IV CKN 274/01). Zawarliście Państwo związek małżeński w 1987 r. Zakładam, że przydział otrzymał Pan już pod rządami przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze. Stosownie do art. 215 § 2 wymienionej ustawy – prawo do lokalu przydzielonego obojgu małżonkom lub jednemu z nich w czasie trwania małżeństwa, dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny, należy wspólnie do obojga małżonków bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe. Trzeba jednak podkreślić, że gdy prawo spółdzielcze zostało przydzielone w innym celu niż zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodziny, to zastosowanie znajdowały w miejsce art. 215 Prawa spółdzielczego, stosowne przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujące przynależność przedmiotów majątkowych nabywanych przez oboje małżonków bądź jednego z nim do ich majątku wspólnego. Nie ulega wątpliwości, iż strony nabyły prawo do spółdzielczego lokalu w czasie trwania małżeństwa, a lokal ten wykorzystywany był w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych rodziny. Z świetle powyższych rozważań sąd uznał, iż w skład majątku wspólnego uczestników postępowania wchodzi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Kolejną kwestią wymagającą rozstrzygnięcia była wycena wartości spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Należy przychylić się do stanowiska wyrażanego w orzeczeniu Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2012 r. (sygn. akt IV CSK 197/11). Sąd Najwyższy wskazał, że podstawą wyceny spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przy podziale majątku wspólnego jest jego potencjalna cena rynkowa. Zdaniem Sądu Najwyższego, w przypadku braku przepisu wprost określającego sposób ustalania wartości spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków, w przypadku podziału tego majątku wartość prawa do lokalu określa się na chwilę dokonywania podziału majątku, czyli wyrokowania według zasad stosowanych przy wygaśnięciu tego prawa, za podstawę przyjmując cenę rynkową pomniejszoną o długi ciążące na mieszkaniu. Podobnym zagadnieniem zajmował się Sąd Najwyższy w wyroku z 29.10.2009 r. (II CZP 74/09), stwierdzając, że w warunkach polskich mieszkanie stanowi zasadniczą część dzielonego majątku, powinno się więc uwzględniać jego rzeczywistą wartość i dać temu wyraz przy zasądzaniu spłaty na rzecz osoby, której lokal nie przypadnie.

Na gruncie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podniesione kwestie reguluje w szczególności art. 11 ust. 2 1 i 2 2. Pierwszy z nich nakazuje, aby w razie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaciła osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu, która nie może przewyższać kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię, zgodnie z jej statutem, na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu (art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Zgodnie z ust. 2 2 powołanego przepisu, z wartości rynkowej lokalu potrąca się część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy, jak i inne kwoty wymienione w tym przepisie. Na tle podanych przepisów, które znajdą zastosowanie do ustalenia wartości spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, należy opowiedzieć się za kontynuowaniem dotychczasowego stanowiska Sądu Najwyższego, zgodnie z którym wartość wymienionego prawa w postępowaniu o podział majątku wspólnego byłych małżonków jest ustalana z uwzględnieniem zasad rozliczeniowych z osobą uprawnioną w razie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do takiego lokalu. Jest to wynikiem braku przepisu, który by wprost określał sposób ustalania wartości powyższego prawa w postępowaniu o podział majątku dorobkowego małżonków. Pozostaje to też w związku z wartością świadczenia należnego uprawnionemu w razie wygaśnięcia jego prawa oraz wiąże się, w kolejności, z wysokością spłat należnych, co do zasady, temu z byłych małżonków, któremu mieszkanie nie zostanie przydzielone (art. 218 § 4 Prawa spółdzielczego, art. 11 ust. 2, 2 1 i 2 2 u.s.m.).

Dokonaliście Państwo wspólnie wykupu mieszkania, więc stanowi ono składnik majątku wspólnego. Nie może jednak być obojętne dla rozstrzygnięcia sprawy, iż dokonał Pan wpłaty całego wkładu mieszkaniowego. Wkład stanowi bez wątpienia składnik Pana majątku osobistego i może Pan dochodzić od żony zwroty zwaloryzowanej wartości wkładu mieszkaniowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »