Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie własności mieszkania komunalnego na rzecz dziecka

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2018-09-28

Mam pytanie dotyczące przeniesienia własności mieszkania komunalnego na rzecz dziecka. Sytuacja wygląda tak, że ojciec wykupił mieszkanie komunalne od gminy z bonifikatą. Obecnie (przed upływem 5 lat) chce je darować lub sporządzić umowę dożywocia ze swoim dzieckiem. Dziecko jednak jest właścicielem innego mieszkania w tej samej gminie. Co w takim przypadku dzieje się z udzieloną bonifikatą, jeśli dziecko nie będzie bezpośrednio zaspakajało swoich potrzeb mieszkaniowych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ze stanu faktycznego ustalonego na podstawie Pańskich wyjaśnień wynika, że dotychczasowy najemca lokalu mieszkalnego należącego do zasobu gminy po jego nabyciu z zastosowaniem bonifikaty, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) zamierza przenieść własność tego lokalu na rzecz swojego dziecka, któremu przysługuje tytuł prawny do innej nieruchomości położonej w obrębie tej samej gminy.

Zasady zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu z zasobów komunalnych określa wyczerpująco art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z ww. przepisem właściwy organ może wystąpić z żądaniem zwrotu kwoty równiej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca zbył lub wykorzystał nieruchomość na inne cele, niż uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny – przed upływem 5 lat od dnia nabycia.

Jednocześnie, w art. 68 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawodawca określił katalog zdarzeń prawnych wyłączających obowiązek zwrotu bonifikaty na rzecz zbywcy.

Na gruncie omawianego przypadku, stosownie do art. 68 ust. 2a pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami okoliczność taką stanowi zbycie nieruchomości na rzecz osoby bliskiej. Przepis ten nie zawiera żadnych dodatkowych przesłanek odnoszących się do cech podmiotowych nabywcy. Pozostaje zatem bez znaczenia, czy osoba bliska, która nabędzie lokal należący poprzednio do zasobu gminy jest dysponentem tytułu prawnego do innych nieruchomości w obrębie tej samej jednostki samorządu terytorialnego.

Pojęcie osoby bliskiej należy rozumieć zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 4 pkt 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Hipotezą tego przepisu objęci są zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osoby pozostające ze zbywcą we wspólnym pożyciu. Niewątpliwe do tej kategorii należeć będzie zatem dziecko nabywcy.

Należy natomiast podkreślić, że obowiązek zwrotu bonifikaty będzie aktualizował się w stosunku do dziecka, które nabędzie od byłego najemcy lokal mieszkalny i sprzeda go, bądź wykorzysta na inne cele, niż mieszkaniowe przed upływem 5 lat od dnia pierwotnego nabycia tego lokalu przez poprzednika (tj. od dnia sprzedaży lokalu przez gminę na rzecz dotychczasowego najemcy).

Wspomniana przez Pana przesłanka wykorzystywania nabytego lokalu na cele mieszkaniowe odnosi się wyłącznie do przypadków sprzedaży – przed upływem 5 lat od daty nabycia – na rzecz osób innych, niż osoby bliskie w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wówczas, dla uniknięcia obowiązku zwrotu bonifikaty, dotychczasowy najemca zobowiązany jest do przeznaczenia środków pochodzących ze zbycia lokalu na nabycie innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości przeznaczonej, bądź wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Natomiast, warunek odnoszący się do braku tytułu prawnego do nieruchomości w obrębie tożsamej gminy stanowi przesłankę ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu pochodzącego z zasobów komunalnych.

Podsumowując, w omawianej sytuacji, zbycie na rzecz osoby bliskiej lokalu mieszkalnego pochodzącego z zasobu mieszkaniowego gminy, przed upływem 5 lat od daty jego sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy nie będzie stanowić źródła obowiązku zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie.

Należy jednocześnie zauważyć, że dalszy obrót prawem własności do tego lokalu przez osobę bliską na rzecz podmiotów trzecich, przed upływem 5 lat od daty zbycia nieruchomości przez gminę obligować będzie zbywcę do zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty na zasadzie art. 68 ust. 2b ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak zachować mieszkanie komunalne przy jednoczesnym zakupie innego mieszkania?

Jestem najemcą lokalu komunalnego w gminie. Wraz ze mną mieszka moja żona oraz nasze dziecko. Zaczęliśmy zamieszkiwać w tym lokalu jeszcze przed...

Zawarcie nowej umowy najmu mieszkania komunalnego

Moja mama posiadała umowę najmu mieszkania komunalnego. W tym mieszkaniu mieszkałem i byłem zameldowany do chwili jej śmierci. Z chwilą...

Rozwód przed wykupem mieszkania komunalnego

Mieszkam z rodzicami w mieszkaniu komunalnym, które rodzice chcą wykupić. Problem w tym, że moja mama odziedziczyła mieszkanie, które...

Wniosek o nieodpłatne użyczenie lokalu komunalnego

Jestem od 50 lat zameldowany w mieszkaniu komunalnym w Warszawie, którego najemcą jest tata i mama, jako współnajemcy (decyzja o przydziale...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »