Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przepisanie mieszkania z zasobów miasta

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mam mieszkanie z zasobów miasta. Czy mogę je przepisać na matkę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisanie mieszkania z zasobów miasta

Programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Z opisu wynika, iż otrzymała Pani mieszkanie komunalne. To nie jest Pani własność, nie może nią Pani rozporządzać. Ma Pani tylko umowę najmu. Na czas nieokreślony.

 

Jest możliwość wstąpienia w stosunek najmu, za zgodą gminy w drodze zmiany umowy najmu, o ile mama spełnia kryteria gminne do otrzymania mieszkania komunalnego. Rzecz polega na rozwiązaniu umowy najmu lokalu z dotychczasowym głównym najemcą, czyli Panią, i zawarciu jej z nowym najemcą.

 

Sprawę regulują art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).

Stosownie do pierwszego z powołanych wyżej przepisów „do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy”. Z kolei zgodnie z przywołanym z art. 21 ust. 1 pkt 1 „rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy”.

Zgodnie z ust. 2 art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów „wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminny powinien być opracowany przez radę gminy na co najmniej 5 kolejnych lat i obejmować – w szczególności zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu”.

Zobacz również: Remont wynajmowanego lokalu

Zasób mieszkaniowy

Załącznik do uchwały – stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 1–8 ustawy o ochronie praw lokatorów – „powinien obejmować: I – prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy z podziałem na lokalne socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, w rozdziale II – analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata, w rozdziale III – planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, w rozdziale IV – zasady polityki czynszowej V – sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, rozdziale VI – źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, w rozdziale VII – wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków, w rozdziale VIII – opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystywania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy”.

Reasumując, zmiana najemcy możliwa jest tylko za zgodą gminy. Powinna więc Pani udać się tam, przedstawić sytuację mamy – zapewne w grę wchodzi kryterium dochodowe, fakt, czy posiada ona prawo do innego mieszkania – i uzyskać informację, czy gmina zgodzi się na zmianę najemcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl