Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przyjazdy do Polski obywatela Polski a obowiązek meldunku

• Autor: Anna Sufin

Obecnie nie mam już w Polsce zameldowania na pobyt stały, tylko na czasowy. Myślałam, że nawet jak przebywam w Polsce 2 miesiące, muszę się meldować na pobyt czasowy, ostatnio dowiedziałam się, że nie, jeżeli nie zamierzam przebywać w Polsce powyżej 3 miesięcy pod danym adresem, np. ul. Polna 20. Meldunek robiłam na 2 lata zazwyczaj, żeby nie trzeba było ciągle się meldować i wymeldowywać. Czyli jeżeli jestem w Polsce np. pod adresem ul. Polna 20 do trzech miesięcy, nie muszę się meldować? Potem jestem za granicą – dajmy na to, 2 miesiące, później znowu w Polsce, itd., nie muszę się meldować za każdym razem? A jeżeli jestem w Polsce 2 miesiące pod adresem ul. Polna 20, potem 2 miesiące pod adresem ul. Długa 20, to też nie muszę się meldować? Mam pracę zdalną TYLKO w Polsce (przez internet). Rozliczam się zawsze z US i ZUS, podając adres zamieszkania ul. Polna 20, a jeżeli będę akurat pod adresem ul. Długa 20, jak to wtedy się rozlicza? Czy ma znaczenie, czy podam ul. Długa czy Polna (a co, jeśli to inne województwo)? Pod jaki sąd w takim przypadku należę, jakbym na przykład chciała jakąś sprawę założyć lub mnie za coś ścigano? Bo z NFZ to proste, wybiera się samemu, i tak prawie wszystkie wizyty są prywatne. Gdzie mogę głosować podczas wyborów, zawsze tam, gdzie ostatni adres zameldowania na pobyt stały? A jeżeli nigdy nie miało się w Polsce zameldowania na pobyt stały, tylko zawsze na czasowy, to gdzie się wtedy głosuje? Pod jaki sąd należy? Pod jaki obwód na przykład, jeśli chodzi o szkołę (obecnie nie mając w Polsce meldunku na pobyt ani czasowy, ani stały, a wcześniej tylko miało się pobyt czasowy)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przyjazdy do Polski obywatela Polski a obowiązek meldunku

Obowiązek meldunkowy w Polsce

Odpowiadając na zadane pytania, w pierwszej kolejności odniosę się do kwestii zameldowania. Powyższą kwestię reguluje ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Zgodnie z art. 24 przedmiotowej ustawy:

„1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.

2. Obowiązek meldunkowy polega na:

1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;

2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;

3) zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 36”.

Meldunek czasowy

Dalsza treść przytoczonej ustawy definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem pobytu czasowego:

„Art. 25 ust. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o pobycie czasowym obywatela polskiego należy przez to rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy”.

Mając na uwadze powyższe, jeżeli nie przebywa Pani pod żadnym polskim adresem dłużej niż przez 3 miesiące, nie powinna się Pani w tym miejscu czasowo meldować. Zameldowanie pod adresem, pod którym Pani faktycznie nie przebywa, tworzy sytuację, w której złożone przez Panią oświadczenie nie pokrywa się ze stanem faktycznym.

Warto również zwrócić uwagę na treść art. 36. ust. 1 wskazanej wyżej ustawy, który stanowi, iż „obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego”.

Zobacz również: Meldunek a prawo do mieszkania

Miejsce zamieszkania w Polsce

W mojej ocenie nieprawidłowe jest również wskazywanie któregokolwiek z polskich adresów jako miejsca zamieszkania w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Powinna Pani zgodnie z rzeczywistością podawać swój zagraniczny adres zamieszkania, a wybrany w Polsce adres określać jako właściwy do korespondencji bądź ustanowiony jako siedziba firmy. Zgodnie bowiem z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny:

„Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Art. 28. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania”.

Na gruncie prawa polskiego nie spełnia Pani przesłanek do uznania za osobę zamieszkującą pod jakimkolwiek adresem w kraju.

Zameldowanie a szkoła dla dziecka w Polsce

Przechodząc do pytania dotyczącego szkoły dla dziecka w Polsce, wskazuję, że tę kwestię regulują przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

„Art. 130.  1. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się odpowiednio do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3–5 i 8, do klas I szkół wszystkich typów oraz klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego, o którym mowa w art. 149.

5. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

Art. 133 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się.

3. Kryteriom, o których mowa w ust. 2, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem”.

Wobec powyższego, w opisanym przypadku dziecko nie będzie podlegało pod żaden obwód szkolny. Chcąc zostać przyjętym do polskiej szkoły publicznej, musi wziąć udział w rekrutacji w dowolnie wybranej placówce. Jeżeli szkoła nie będzie dysponowała wolnymi miejscami dla dzieci zamieszkałych poza obwodem, konieczne będzie ubieganie się o przyjęcie w innej placówce.

Udział w wyborach

Odnosząc się do zapytania dotyczącego udziału w wyborach, wskazuję, że właściwym dla Pani miejscem do oddania głosu jest obwód głosowania za granicą. Przedmiotowe zagadnienie określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy:

„Art. 14. § 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą, jeżeli na terenie obwodu przebywa co najmniej 15 wyborców i jeżeli istnieje możliwość przekazania właściwej komisji wyborczej wyników głosowania niezwłocznie po jego zakończeniu.

§ 2. Obwody głosowania, o których mowa w § 1, tworzy, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określając ich liczbę oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

§ 3. Obwody głosowania, o których mowa w § 1, wchodzą w skład okręgu wyborczego właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Art. 35. § 1. Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty lub w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi posiadający ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość wpisywani są do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula.

§ 2. Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu a także miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą - miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców. W przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, zgłoszenie powinno zawierać numer innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce i datę jego wydania. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.

§ 5. Na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego za dokument równorzędny z ważnym polskim paszportem uważa się ważny dowód osobisty Rzeczypospolitej Polskiej”.

Chcąc brać udział w głosowaniu na terenie Polski, trzeba zostać objętym stałym rejestrem wyborców prowadzonym na terenie danej gminy. Zamieszczone są w nim osoby, które stale zamieszkują na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Dane w nim zawarte przekazywane są ze zbioru danych z ewidencji ludności. Jeżeli nie ma Pani zamieszkania i zameldowania pod konkretnym adresem w Polsce, nie powinna Pani zostać objęta przedmiotowym rejestrem w Polsce (por. art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy).

Właściwość sądu a zameldowanie

Odnosząc się do ostatniej kwestii dotyczącej sądu, pragnę wyjaśnić, iż w Polsce nie istnieje zasada podlegania pod konkretny obszar sądu. Właściwość sądu ustala się każdorazowo w zależności od rodzaju wnoszonej sprawy. Najczęściej właściwość sądu ustalana jest według miejsca zamieszkania pozwanego. Jest jednak wiele przepisów, które umożliwiają odmienne wyznaczenie właściwego do rozstrzygania sporu sądu. Przykładowo może być to sąd wyznaczany w oparciu np. o położenie spornej nieruchomości lub miejsce wykonania umowy. Nigdy jednak za wyznacznik nie jest brane miejsce zameldowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Anna Sufin

O autorze: Anna Sufin

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl