Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przywrócenie lokatorskiego prawa do lokalu

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-01-28

Czy osoba, która utraciła w 1999 roku spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, może starać się o przywrócenie tego prawa na podstawie art. 7 ustawy z 20.07.2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli spłaciła całe zadłużenie wobec spółdzielni, jednakże obecnie zawarła ze spółdzielnią umowę najmu lokalu na czas oznaczony od 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.? Czy spółdzielnia może odmówić przywrócenia tego prawa, twierdząc, że obecnie obowiązuje umowa najmu i do sprawy wróci po jej wygaśnięciu? Czy, jeżeli w momencie ustanowienia lokatorskiego prawa do lokalu w 1990 roku został wniesiony wkład mieszkaniowy w niepełnej wysokości, jest to również dodatkową przeszkodą do przywrócenia byłemu lokatorowi jego prawa (lokator wykluczony ze spółdzielni w 1999 roku)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przywrócenie lokatorskiego prawa do lokalu

Spłata zadłużenia a przywrócenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Jak najbardziej ma Pan rację. Takie zasady obowiązują jednak po wejściu w życie nowelizacji z dnia 20 lipca 2017 r. Na okoliczność, gdyby z tych samych powodów ktoś utracił lokatorskie prawo do lokalu przed wejściem w życie tej nowelizacji, umieszczono w tej nowelizacji przepis art. 7. Stanowi on w ust. 1, iż osobie, która przed dniem wejścia w życie ustawy, utraciła spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, przysługuje do spółdzielni roszczenie o ustanowienie takiego tytułu prawnego do lokalu, który utraciła, jeżeli po dniu wejścia w życie ustawy spłaci spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania tych opłat wraz z odsetkami albo spłaciła je wcześniej.

Kiedy wygasa spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego?

W ust. 2 artykuł 7 nowelizacji z dnia 20 lipca 2017 r. zastrzega, że roszczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko wtedy, jeżeli przed dokonaniem spłaty całego zadłużenia nie został ustanowiony tytuł prawny do lokalu na rzecz innej osoby. Warunkiem ustanowienia przez spółdzielnię tytułu prawnego do lokalu na rzecz innej osoby jest opróżnienie lokalu przez osobę, której spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wygasło.

Zatem, po pierwsze, dopóki osoba, która utraciła prawo do lokalu, nie opróżniła tego lokalu, nie może zostać ustanowione lokatorskie ani inne prawo do lokalu na rzecz innej osoby, a po drugie, warunki realizacji roszczenia przewidzianego w omawianym art. 7 są takie same jak warunki realizacji roszczenia przewidzianego w art. 161 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Tyle że art. 161 obowiązuje, jeśli lokatorskie prawo do lokalu wygasło po wejściu w życie nowelizacji z dnia 20 lipca 2017 r., a art. 7 – jeśli wygasło przed jej wejściem w życie.

Czy spółdzielnia może odmówić zawarcia umowy o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu?

Tym samym, choć art. 7 nowelizacji o tym nie wspomina, roszczenie, o którym mowa w tym przepisie, dochodzone może być tylko w taki sam sposób jak roszczenie, o którym mowa w art. 161, czyli roszczenie kieruje się najpierw do spółdzielni, która powinna po dokonaniu spłaty zadłużenia ponownie zawrzeć z osobą, której roszczenie przysługuje, umowę o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego samego lokalu mieszkalnego, do jakiego wcześniej przysługiwało danej osobie lokatorskie prawo. A dopiero gdyby spółdzielnia tego nie zrobiła, można dochodzić realizacji roszczenia na drodze sądowej.

Ani w art. 161, ani w art. 7 nowelizacji z dnia 20 lipca 2017 r. nie określono terminu, w którym spółdzielnia powinna zareagować na zgłoszone roszczenie. Zatem jeśli spółdzielnia odmówi realizacji roszczenia, to zainteresowany może zaraz po otrzymania takiej odmowy wystąpić do sądu, lecz gdy spółdzielnia nie zajmuje w tej sprawie stanowiska, to czas oczekiwania na zajęcie stanowiska, po upływie którego można już wystąpić do sądu, zależy od oceny osoby, której roszczenie przysługuje. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Kupno na kredyt mieszkania spółdzielczego

Zamierzam kupić mieszkanie w bloku spółdzielczym. Obecny właściciel posiada spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu. Mieszkanie kupuję na kredyt...

 

Zakup mieszkania spółdzielczego z dożywociem

Przed ponad rokiem kupiłam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W dniu podpisania aktu notarialnego sprzedaży sprzedająca wcześniej ustanowiła w tej...

 

Zwolnienie z opłat za fundusz remontowy

W 2009 roku wykupiłam wraz z mężem mieszkanie spółdzielcze, w którym mieszkaliśmy od 1981 roku za kwotę 12 tysięcy złotych. W związku...

 

Rezygnacja z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej a opłacanie czynszu

Zrezygnowałam z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej – nie chciałam więcej płacić czynszu z uwagi na bierność, jaką wykazuje...

 

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na powiększenie okien w mieszkaniu

Planuję powiększenie okien w mieszkaniu i zrobienie balkonów. Wiąże się to z przebudową dachu. W jakiej formie powinnam uzyskać zgodę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »