Kategoria: TBS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie kwoty partycypacji między małżonkami

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-03-24

Dziewięć lat temu wzięliśmy z mężem ślub i wprowadziłam się do jego mieszkania, którego był najemcą w ramach TBS. Dwa lata później w ramach tego samego TBS zamieniliśmy mieszkanie na większe i dokonaliśmy cesji praw partycypacji z mojego męża na nas oboje – mieliśmy wspólność majątkową. Od tamtej pory mój mąż regulował miesięczne opłaty czynszu za to mieszkanie, był to jego jedyny udział w kosztach utrzymania naszej rodziny. W 2014 r. ustanowiliśmy rozdzielność majątkową. Mamy małe dziecko i cały koszt jego utrzymania oraz innych wydatków domowych leży po mojej stronie. W przyszłym roku zamierzam wyprowadzić się z tego mieszkania do nowego domu, jaki zakupiłam z własnego majątku. Jakie mam prawa w związku z własnością przedmiotowej partycypacji? Czy możliwy jest scenariusz, jakim straszy mnie mój małżonek, że po wyprowadzeniu się z mieszkania TBS do swojego domu stracę prawo do własności partycypacji?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Zgodnie z brzmieniem przepisu § 1 art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte tą wspólnością stanowią zaś majątek osobisty każdego z małżonków. Wspólność ustawowa jako system, którego istnienie uzależnione jest od istnienia małżeństwa, ustaje ex lege na skutek orzeczenia rozwodu przez sąd. Z treści przepisu art. 43 § 1 K.r.o. wynika, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Zgodnie natomiast z art. 212 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.) podział majątku może polegać na przyznaniu rzeczy, której nie da się podzielić, stosownie do okoliczności jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego, zaś jeśli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne, przy czym stosownie do treści § 3 – sąd oznaczy wysokość, termin, sposób uiszczenia spłat i dopłat.

W świetle przepisów art. 46 K.r.o. w sprawach nieunormowanych w tym kodeksie do podziału majątku, który był objęty wspólnością ustawową, stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku, zaś przepis art. 1035 K.c. nakazuje stosowanie do działu spadku przepisów o współwłasności, tj. art. 210 K.c. i następnych. Dział natomiast może w świetle tych przepisów nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi uczestnikami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z uczestników. W tym ostatnim przypadku sąd stosuje odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów bezpośrednio odnoszących się do działu spadku (art. 1035 K.c.).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Umowa najmu lokalu zawarta została w trakcie małżeństwa, w świetle cytowanego przepisu, prawo najmu podlega zaliczeniu w skład majątku dorobkowego stron. Wyjaśnić należy kwestię wartości tego prawa. Do łączącego najemcę z wynajmującym stosunku prawnego zastosowanie mają zarówno przepisy ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, jak i ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów. Jednakże w pierwszym rzędzie prawo to regulowane jest przez ustawę z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i okoliczność ta ma istotny wpływ na ustalenie wartości tego prawa. Jest to prawo zbliżone do prawa najmu mieszkań, a swoim charakterem kwota partycypacji zbliżona jest do wkładu mieszkaniowego wnoszonego na poczet nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

Mając na uwadze różnice między najmem komunalnym a najmem w TBS, prawo najmu lokalu TBS uzyskanego przez Państwa na podstawie umowy zawartej z TBS powinna być ustalona w wysokości kwoty partycypacyjnej, jaka podlegałaby zwrotowi po zakończeniu stosunku najmu zgodnie z art. 29a ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – w przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.

Nie jest tak, że nie jest Pani partycypantem oraz najemcą lokalu. Ta kwestia będzie musiała być przedmiotem podziału majątku. Zgodnie z treścią art. 680 zn. 1 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej.

§ 2. Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje ustania wspólności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. Sąd, stosując odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku rozdzielności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu.”

Tak więc zarówno kwota partycypacji i kaucji wchodzi do Państwa majątku wspólnego. Jednak mamy tu do czynienia z nakładami. Mąż posiadał wcześniej partycypację i w zależności od treści umowy, na mocy której Pani stała się także partycypantem, być może będzie mógł dochodzić zwrotu, czyli rozliczenia tego, co wniósł do majątku małżeństwa.

W postępowaniu o podział majątku będzie musiała Pani wykazać, że zarówno środki pochodzące na partycypację i kaucję, jak i samo prawo najmu lokalu w TBS wchodzi do majątku wspólnego i będzie podlegało podziałowi. Nie jest tak, że nie należy się Pani nic, ale trudno określić, jaki był nakład z majątku męża i czy w ogóle sąd takowy ustali.

Będzie Pani zapewne musiała skierować sprawę do sądu o podział majątku, ale najpierw warto przeanalizować dokumenty – starą i nową umowę partycypacji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »